D18_083

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_083 och D18_084 senare tillagd text.
D18_085 den ursprungliga texten och kartbilden
D18_086 baksida
)

Vträk- beskrif- och anmärkning öfwer
Lilla Greby by uthi Rakeryd sochn, Walkebo härad
och Östergiötland, som frambledne landtmätaren Wetter-
man afmätt, men hwad Anno fins intet på chartan anfört.
Warandes dess uträkning öfwer åkren stäld effter hwars
och ens skiffte, men icke proportionaliter effter stångefal-
let som lag och förordning dicterar; förden skull har un-
dertechnad warit föranlåten den samma derefter
att regulera; som skiedde wid den anbefalte
reef och skattläggning öfwer frälssehemmanet
härstädes som högwälborne Herr grefwen och öfer-
jntendenten Tessin till Konglig Mayestät och cronan
i bytes wederlag emot en del crono uti Norsholms
Sätery uppgifwit Anno 1732, då således befants nembligen

Chartans nummer                                                            Hela suman            A.                B.
                                                                                                                5 stänger     3 stänger
A. Cronogården hemman    ½
    Ländsmans boställe hafwer                        5 stänger
B. Frälsehemman ½ högbemälte Herr grefes 3 stränger
                                                        Summa    8 stänger
   
    Samfälte ägorne
        Åkren
    Wästra giärdet
2  } God styf lerjord á 4 kornet                                          4    16                2    16            1    22
17}

?  {3}
    {4} Skiörlera röd spykelera och dungiord á 2 kornet    12    28            8    1 ½           4    26 ½
    {5}
f:g {18}
    {19}
    {20}                                                                                                                                         
                                                     Summa det ena året    17    12            10    27 ½        6 16 ½

    Östra giärdet
{7 }
{22} God styf leriord á 4 kornet                                      4     16              2    16             1    22

{8}
{9}
{10}
{11} Stryf röö- och skiörlera á 2 kornet                           14    6            8    27 3/4        5    10 1/4                        
{23}
{24}
{25}                                                                                                                                             
                                                Summa det andra åhret    18    22           11    21 3/4        7    1/4        
                                                           
                                Engen
Denna uthräkning är för sträng; bör wara
som observation på Chartan utwisar

(Den senare tillagda texten fortsätter på D18_084)