D18_084

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_083 och D18_084 senare tillagd text.
D18_085 den ursprungliga texten och kartbilden
D18_086 baksida
.
Här fortsätter den senare tillagda texten från D18_083:)

                                                                              Hela summan        A                 B
                                                                                                     5 stänger     3 stänger
    Engen
    Åhrligit giärdes höö af bägge giärden
    reducerat god hårdwall á 16 lass?                          -    -    8         -    -    5         -    -    3
13} Åhrligen ängen af mager och tiärf hårdwall       -    -    16       -    -    10       -    -    6
27}                                                                                                                                        
                                                       Summa på höet     -    -    24       -    -    15       -    -    9

    Enskylte ägor till hwar och en
    Nembligen
A. Cronogården hafwer på tompten
    nödig kål och humlegård om 100 stänger
    utsäde och en tomptåker af lerjord
    in uti Wästra giärdet och under samma årwägen    -    -    -        -    16 ½
14. Een liten kalfwetompt wid byen.
    Dess andel uti en liten bergig betshage
    mycket liten och ringa, allenast
    för en häst ibland då den med
    hast behöfwes.
15. Noch en liten enskylt hage meed
    eek och hassel bewäxt, emot Op-
    lunda ägor liggiande, af ringa
    wärde, allenast för hästarne då någon
    särdeles kiörssel är för handh.
    Uti en lycka af ängen uptagen lerjord                    -    -    -            -    19

B. Frälsegården, på tompten nödig kålåker
26. Een liten åkertompt i giärdet norrom byen
    medelmåttig lera á 3 kornet                                   -    -    -        -    -    -        -    14 ½
28. En liten kalfwetompt wid byen för
    gårdsens kalfwar att nytja
29. En liten enskylt betshage wid Oplunda
    ägor och en liten samfält med cronohemmanet
    bägge mycket ringa, skarpne , berg- och ste-
    nige, allenast att ibland släppa hä-
    starne om nätterne då bråd kiörtsel påkommer.
    Eljest til denne byen intet bete annat än
    på trädesgiärdet. Jntet skogshygge utan
    kiöpes långwäga till 2 milewäg.
    Inga flera ägor
                        allenast
(Texten fortsätter i högra spalten:)
    Allenast befinnes innom byens ägors cir-
    cumferents=
31. En cronoutjord som cronogården här i byen
    förr brukat, med åker till            9 kappland

NotaBene Dito något sedermera opgiort
Dito äng till                                   1 lass höö

    Carl Gustaf Embring