D18_085

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_083 och D18_084 senare tillagd text.
D18_086 baksida.
Här på D18_085 är den ursprungliga texten och kartbilden:)

    Notarum Explicatio
Numero                                                                          Tunnor Cappar    Lass
    Lille Greby byes beskrif-
    ningh i Rackryd sochn och Walkebo
    häradh, hwaraf är 2ne hemman 1 crono och
    den andra frälsse till grefwe Axel Lillia
    och cronogården nu till reef och skatt-
    läggning förordnat är, nembligen

1. Cronogårdens byggningstompt om 10 stänger
2. Ett åhrs vtsäde i Wästra giärdeet jordh-
    måhn af godh lehrjord                                                    2       24
3. Skiörlehra                                                                       2        8
4. Röö spyklera                                                                  4        12
5. Dung-jord                                                                      1        3
6. Giärdes höö                                                                    -        -                5

     Östra giärdet
7. Andra åhrets vtsäde, hårdh lehra                                   2        20
8. Rööleera                                                                        1        -
9. Skiörlehra                                                                      2        10 
10.Skiörlehra dito                                                             4        20
11. Vtsäde af en tompt åker lerjord                                  -        16
    Giärdes höö                                                                   -        -                2 ½
12. Engen af mager ock kiärf hårdh wall                          -        -                8
13. Ähr en lyten kalftompt
14. En bethes hage medh eek och hassell bewäxt
15. Ett knechtetorp hafwer åker                                        -        19
16. Humblegårdh om 100 stänger

17. Frälsegårdens byggningstompt om 6 stänger
18. Ett åhrs utsäde i Wästra giärdet. Jordh-
    månen af hårdh lera                                                      1        25 ½
19. Skiörlehra                                                                   1        15 3/4
20. Röö spycklera                                                             2        25 1/4
21. Dungjordh                                                                   -        23
    Giärdes höö                          Numero 6                         -        -                6

    Östra giärdet
22. Andra åhrets vthsäde. Hårdh lehra                            1        28 1/4
23. Röölera                                                                       -        21
24. Skiörlera                                                                    2        31 1/4
25. Skiörlera dito                                                             -        30 ½
26. Vthsäde af en tompt åcker lerjordh                           -        12
    Giärdeshöö                                                                   -        -                1 ½
27. Engh af mager och kiärf hårdh wall                          -        -                4 8/10            
    Är en lyten kalftompt Litera A
28. En beteshage medh eek och hassell bewäxt
29. Frälssehemmanets åker i knechtelyckan af 2ne tegar    -    11 1/4
30. En vtjordh, till utsäde som cronegården hafdar          -        9
31. Höö der sammastädes                                                 -        1

(Text på kartbilden, runtom:)
Qwarsta ägor gräntsa här emoot
Stora Greby ägor möta
Oplunda ägor
Kackre ägor komma här att möta
Nyble ägor möta på denne sydan

Eekbacke
Berg
Eek och bergh backe
Ladugården
Eek och hasel skogh
Eek backe
Eek baccke
Eek backe
Rudam

Schala ulnarum
Affmätt Anno 1692
aff
Anders Wetterman

(Skadad text i nedre marginalen:)
uti Wästra gierdet under...
Östra dito under...