D18_088

(Kartakt inskannad i flera delar.
D18_087 baksida, D18_090 kartbild och 
text.
D18_088 och D18_089 senare tillagd text
:)

Vthi Östergiötland, Walkebo härad, Vickenstad sochn
Vthräkning öfwer Bankebergs byes samfälte åker och äng, som frambledne
landtmätaren Wetterman åhr 1695 afmätt, men ey fullkombligen proportionaliter uthräknat, jämpte
anmärkning uppå hwad här wid nödigt warit att observera. Författat af undertecknad åhr 1732
wid den skiedde ref och skattläggning på frälsehemmanet Backegården härstädes, som högwälborne
Herr grefwen och öfwer jntendenten Tessin till Konglig Mayestätt och cronan i bytes wederlag
emot en dehl crono utj Norsholms sätery uppgifwit, warandes befunnit som följer nembligen
Gammalt nummer
        
Ny nummer
                    Hemmenens natur proportion och sohlskifte är rätteligen
                    som följer nembligen enligit med den af för detta
                    landtmätaren Sundwall öfwer Bankebergs skog författade charta.
1:13 - 1    Åsarp säteryes storbohl, hafwer till hela tahl reducerade                            10 alnar 
32  -   2    1 cronohemman rustningsstambn giästgifwaregård, hafwer i storbordet     16
33  -   3    ½ frälse Joen Jönsson                                                                                   16
34  -   4    ½ crone länsmans boställe hafwer ey mer i oklandrat utminnes häfdas       13
35  -   5    1/4 crono under krogen Jöns Månsson i Östergården                                   12
36   -  6    Skatte cronodalmark, ligger här i byeskiffte med                                         24
32   -  7    Krogens lillebord                                                                                          12
1:13 - 8    Åhsarps lillebord lyka med förbenembde dess så kallade storbohl              10
37   -  9    ½ frälsehemman Backegården Herr grefwen och öfer jntendenten Tessins 14     
                                                                                                            Summa      127

    Åkergiärderne
Norra giärdet norr om landswägen    } Ett åhrs utsäde    42 : 28
Södra giärdet söder om landswägen }                             52

(Summeringen fortsätter i kolumnerna t.h., men redovisas här:)

    Suman            Numero 1 och 8    Numero 2 och 7    Numero 3       Numero 4        Numero 5            Numero 6           Numero 9
                              20 stänger              28 stänger         16 stänger      13 stänger        12 stänger            24 stänger            14 stänger           
tunnor     lass     tunnor    lass
     kappar               kappar
94  : 28      -     14 : 30 14/127  -     20 : 29 45/127    11 : 30 62/127    9 : 22 98/127    8 : 30 110/127    17 : 29 93/127    10: 14 86/127

Östra giärdet det andra åhrets uthsäde:
88 :  -               13 : 27 59/127        19 : 12 108/127    11 : 2 28/127    9 : 32/127         8 : 10 10/127       16 : 20 20/127    9 : 22 54/127
Nota Bene. Jordarten i desse förestående åkergierden består effter noga
    bepröfwande till 1/4 part lermylla dels sandblandat á 4 kornet
    1/4 part medelmåttig lera doch styf á 3kornet och ½-ten hårdröd skiörlera och dungjord á 2 kornet
26. Storängen samfält för hela byelaget gifwer af tiärf
    och obördig hårdwall till 1/3 och medelmåttigt slag 1/3, med små hagarne wid byen
(Summeringen av hölassen skriven i kolumnerna t.h., men redovisas här:)
-    -    28    -    -    4 52/127    -    -    6 22/127    -    -    3 67/127    -    -    2 110/127    -    -    2 82/127    -    -    5 37/127    -    -    3 11/127
 Åhrligt giärdeshöö af renor och lindor medelmåttigt slag:
-    -    18    -    -    2 106/127    -    -    3 123/127    -    -    2 34/127    -    -    1 107/127    -    -    1 89/127    -    -    3 51/127    -    -    1 125/127
27, 32, 33, 34, 35, 36, 37} gifwer höö af tiärf hårdwall till:
-    -    14    -    -    2 26/127    -    -    3 11/127        -    -    1 97/127    -    -    1 55/127    -    -    1 41/127    -    -    2 82/127    -    -    1 69/127
Summa på den samfälte åker och äng:
182    28    60

Betes hagar hafwa de hwar sin proportionaliter af de intill sko-
gen gräntzande, af små skog och ringa bete.
Een liten utmark till denne by derpå är á part charta af
för detta warande landtmätaren Sundwall åhr 1722 uprättad
                                                        Eljest
(Texten fortsätter på D18_089)