D18_089

(Kartakt inskannad i flera delar.
D18_087 baksida, D18_088 och D18_089 senare tillagd text,
D18_090 kartbild och text.
Här forsätter den senare skrivna texten från D18_088:
)

Eliest är här wid att observera
1:o Den flåtten Littera a. i Norra giärdet wäster wid
    krogaretompten är Sohlmarks och Östergårds
    af uhrminnes häfdande. Byggningstompt bestå-
    ende i åker enskylt för dem utom allmänne
    byeskifftet, och derföre är samma park ey
    heller uti åkersumman begripen, håller
    1 tunnland 12 kapland.
2:o De 2ne åkerstycken littera b. i Östra giärdet
    i hörnet wid landswägen är krogens enskylte
    bets hagestånd, och derföre är ey heller det
    i summan inberäknat, af storlek till
    2 tunnland, förutan stenbackarne.
3:o c. Jbidem utmed Sohlmarks ägor ett litet stycke
     till 9 kapland : har altid warit åker, fast kan
    hända wid mätningen öde, men är nu
    upgiort och i dy i summan uptagit.
Nota Bene desse parkar äro med ofwanstående
    Littera beteknade på Wteermans reno-
    verade charta.

Följer nu i anledning af föregående
Special vpteckning och beskrifning
uppå de ägor, som egenteligen höra till förbemälte in qvaestio-
ne bytes frälssehemman Backegården, hwareffter skatt-
läggningen nu kom att inrättas nembligen
    Åkren
Norra med Södra giärdet lermylla á 4 kornet                                  2 : 19 ½
    Jbidem medelmåttig god styf lera á 3                                          2 : 19 ½
    Jbidem hård röd skiörlera och dungjord á 2                                5 : 7
                        Summa 10 : 14
Östra giärdet af lermylla dels sandblandad dels styf á 4 kornet     2 : 13 ½
    Jbidem lerjord något styf medelmåttig god á 3                           2 : 13 ½
    Jbidem hårdbrukad röd skiörlera och dungjord á 2                    4 : 27
                      Summa 9 : 22                                                                      
                                                                                   Summa        20 : 4
                                        Engen
(Högra spalten:)
    Engen
Storängen är af mycket obördig höö wäxt gifwer med
2ne små täppor der wid norr om byen hårdwall tiärf                    2 lass
Dito hårdwall af medelmåttigt slag                                               1 lass
En änghump norr ut tiärf hårdwall                                                1 ½
Giärdeshöö åhrligen af renar och lindor grof medelmåttigt slag   2      
                                                                         Summa                6 ½ lass

    Hagar och mulbete
Een liten och ringa beteshage norr ut med smått enebyske
derest en häst eller 2 allenast då någon särdeles kiörtsel
är för handen släppas kan.
Ett hagestånd söder ut, som på denne charta intet fins,
emedan Solmarks ägor afskiära, ey heller warit tid
för de mångfaldige andre syslor, nu att aftaga, men kan,
om så nödigt woro, framdeles skie, är af helt obördig
wall både till bete och skog, ty har åboen upröfwit
den samma till åker för halmfoder skull, som doch
intet kan giödslas eller i längden till åker bestå,
af storlek effter förslag med Kiächan till 5 tunland.
Eliest intet annat bete än på trädesgiärdet,
eller leyes, emedan fuller en liten utmark
till denne by finnes, hwarest detta hemman effter
den skiedde delning fått för sin proportion en
liten lått, men består af mycket skarpen och
till bete oduglig wall; den ringa skogen derstädes
warit är alt uthuggen ock allenast något smått
buskasie igen. fins här altså här intet skogshygge,
utan måste till alla delar annorstädes emot
betahlning förskaffas, ey heller finnas här nå-
gra andre eller flere lägenheter, som betygar
    Per Gustaf Embring