D18_090

(Kartakt inskannad i flera delar.
D18_087 baksida, D18_088 och D18_089 senare tillagd text,
D18_090 kartbild och text. Rubrik t.h.:
)

Geometrisk Delineation
    öfwer
Åsarp säthegårdh så wäl dhe ägor som enskyldt
häfdas som och dhe ägor hwilka ligga i tegeskiffte med Banckbergh by, och
såsom wälborne Fru Anna Skiönfält nådigt efterlåtit är detta säthery emoot
jämgådt wederlagh sig tillbytha altså är om des ägor och godheet i åcker, ängh
betes hagar, noga ransakat som af skiälfwa chartan är wydlyftigare att tillfinna
belägne i Walckebo häradh Wickensta sochn afmädt Anno 1695
     af undertecknadt

    Notarum Explicatio
                                                                                    Tunnor Cappar Lass
A. Säthegården Åsarps mannegårdh
B. Ladugården

    Östra gärdet wedgården
C. Ett åhrs uthsäde skörlera                                            7        26
D. Hårdleera                                                                    1        25
     Gärdes höö                                                                  -        -            2
E. Aandra åhrets vthsäde i Wästra hemgärdet styf
    hårdh leera                                                                  1        25 1/4
F. Skiörleera                                                                    8        20 1/8
    Giärdes höö der sammastädes                                     -        -            2
G. Höö af gräs- eller Aspehagen godh hårdwall             -        -            3
H. Höö af Appel tompten godh hårdwall                        -        -             4
J. En bethes hage kallas Börckhagen bewäxt af
    börck och någon granskough kan föda 3 kalfwar.

    Noch uthbolet i Banckebärgs by som brukas till
    Åsarp sätegårdh, består uthi twänne tegar i hwart
    solskiffte des natur af åckrens jordmån befinnes
Numero
1. Först östra låthen i Östra gärdet hård leermylla         2        ½
2. Medelmåttigh rööleera                                               1        26 ½
3. Skörleera                                                                    3        17 3/4
4. Dunglera                                                                     -        13 1/4
5. Styf rööleera                                                               -        7
    Giärdes höö                                                                 -        -                ½

    Norra gärdet
6. Andra åhrets uthsäde af östra lotten dungjordh         1        24               
7. Leermylla                                                                  1        4 1/4
8. Hårdjord                                                                    -        16 1/4

    Södra gärdet
9. Skiörleera                                                                 -        29
10. Dunghlera                                                              1        19 3/4
11. Hård lerjordh                                                         1        16 3/4
12. Dungjordh                                                              -        22 ½
    Gärdes höö                                                               -        -                1

    Uthiorden j Banckebärgh
13. Dhes byggnings tompt hafwer i bymåhl

    Östra gärdet
14. Hårdh leermylla                                                     1        9 ½
15. Medemåttigh röleera                                              1        18
16. Skörlera                                                                  3        23
17. Dungjordh                                                              -        12 ½
18. Styf rööleera                                                           -        15    
    Giärdes höö                                                              -        -            ½

    Norra gärdet
19. Andra årets uthsädhe dungjordh                             2        11 ½
20. Leerjordh                                                                -        22 3/4
21. Hårdh lerjordh                                                        -        20 ½

    Södra gärdet
22. Skiörleera                                                               1        8 1/4
23. Hård och styf dungleera                                         1        16 ½
24. Hård god leerjordh                                                 1        5 3/4
25. Dungjordh                                                               -        18
    Giärdes höö                                                               -        -            1
26. Storängen norr opp om Banckebärgsby består aff
    ganska skryn och kierf hårdwall är fuller stor till
    widden men många ställen som intet sloss för des
    odugligh gräswäxt kan blifwa i lagom bördh till dhesse
    2ne lotter höö                                                            -        -            4
27. Höö af änge humpen mager hårdwall                     -        -            2
28. En bethes hage straxt der hoos af magert bethe bewäxt
    af små talleskogh.
29. En bethes hage kallas Koohagen bewäxt med gran
    och någon talleskogh gått mulebete kan föda 10 nöth
    eller 6 iblandh.
30. En hage kallas Bergshagen medelmåttig bethe kan föda
    1 par hästar 1 par oxar.
31. Jngen vthmarck af något wärde, uthan allenast en
    lyten bergs åhs norr om koo hagen, lythet fijske i lilla
    åhn doch af ringa wärde.

    Banckebärgs by består aff 5 hemman
    och Solmarck1 1 som ligger i tegeskiffte
        Nämbligen
32. Gästgifwarens gårdz byggnings tompt som
    hafwer i bymåhl och twäbolat det ena är 4 stänger
    och det andra 3 stänger är tillsammans 7 stänger
33. Niels Månssons gårdz byggnings tompt hafwer
    i bymåhl    4 stänger.

(Text i högra spalten:)
34. Länssman Jonaas Bergner gårdz byggnings
    tompt hafwer i bymål - 3 stänger 1 ½ aln
35. Måns Nielssons i Östergården hafwer
     i bymåhl 3 stänger a 5 alnar långh
36. Solmark Oluf och Sammel hafwer
    i bymål    6 stänger a 5 alnar
37. Håckan Larsson gårds byggnings tompt
    haffwer i bymåhl 3 ½ stångh a 5 alnar.
38. Åckeren i Östra gärdet till alla desse
    gårdar
39. Åckeren i Norra gärdet
40. Åckeren i Södra gärdet

J ängarne och andra lägenhether
hafwa desse 6 gårdar dess proportion
effter hwars och ens anpart, effter sitt
stångefall, af Numero 26, 32, 33, 34, 35, 36 och
37. Vthwysas

(Text på kartbilden, runtom medsols först:)
Bankebergs bys skogh och vthmarck mötha på denne sydan
Fålåsa äng möther här till
Haninge torp
Nyble och Haddarpz änge humpar mötha här
Solmarcks ägor mötha på denne sydan
Prästegårds ägor mötha här
Skiölsta ägor gräntza här emoot
Husta ägor mötha här
Torp kiätten
Kongs ängen möther på denne sydan
Kongs ängen möther här

Bethes hagar deraf hwart hemman en hage
proportionaliter in hvad det hafwer
Enge hagar
Enge hagar
Ekebacken
Stora landzwägen som löper ifrån Mölby till Linkiöpingh
Krogen
sedan upgiort C.

Schala ullnarum
Anders Wetterman

(Senare text nedtill i marginalen:)
Revideat 1734 in julio
och uthräkningen befunnen som
Landtmäteren Embrings här hos fogade
nya författade beskrifning utwisar.
 
_______________________
1) Solmakck ms