D18_093

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_093 halva kartbilden och karttext,
D18_094 uppvikt flik utan text,
D18_095 andra halvan av kartbilden och senare tillagd text
.
Rubrik:
)

Geometrisk Delineation
    öfwer
Gissmesta by betåendes aff 6 hemman, 5 frälse
och 1 crono. J hwilken 3ne frälssehemman lydandes
under Hultersta Sätegård till ref och skatt-
läggning äro förordnade, belägen
i Walkebo härad och
Wickensta sochn afmät
Anno 1694
af
Anders Wetterman

    Notarum Explicatio
A. Gismesta by. Nembdemannen Bengdt
    Nillssons hemman, hafwer i byamåhl 5 ½ stångh, a 5 alnar
   
Frällse till Hultersta säterye.
                                                                                    Tunnor Kappar    Lass
    Wästra giärdet
    B. Ett åhrs utsäde. God leehra                                    2        30 ½
C. Skiörlehra                                                                   2        2 3/4
D. Röölehra                                                                     1        19 ½
E. Dung leera                                                                   -        8 ½
F. Löös dung jordh                                                           -        13 3/4
G. Sandh och syriord                                                       -        12
H. Blålehra                                                                       -        6 3/4
J. J 2ne små åckerlyckor af byängen uptagen                  -        9 ½ 
K. En åckerlycka wed Brinck af skiörjord                      1        17
L. Höö i denne torplycka                                                 -        -                4
    Giärdes höö i detta giärdet                                           -        -                4
M. En åckerlycka ny uptagen. Skiörjord                          -        6

    Östra giärdet
N. Andra åhrs utsädde. God lehra                                    4        ½
O. Rööleera                                                                      1        21
P. Skiör lehra                                                                    2        -
Q. Mager skiörjord                                                           -        10 1/4
R. Dunglehra                                                                    1        2
S. Skiörlehra uptagen af lilla Torp ängen                         -        17 ½
T. Mager och kiärf skiörjord uptagen af dito ängh           1        16
U. En lyten åcker lycka uptagen af by ängen                    -        9
    Giärdes höö                                                                    -        -            1 ½
W. Byängen är 1/4 dehl god hårdhwall, och 3/4 mager
    fnugwall, kastar af sig i medellmåttig höö-
    wäxt är                                                                            -        -            5 ½
X. Höö- och starr der sammastädes af en godh
    kiärräng                                                                           -        -            8
Y. Hagebäcks ängen af mager hårdhwall                            -        -            1 ½
Z. Kiällsätterängen mager hårdhwall                                  -        -            1
Å. Fåhlmåse ängen är beblandat med hårdhwal
    och sterting gräss                                                             -        -             4
Ä. Lilla Torp ängen mager hårdhwall                                 -        -            5/8
Ö. Höö och starr af Humpen och Dahlkiärret                     -        -             4
Numero 1. En hästhage af medellmåttigt mulbete kan
    föda 3 par hästar och 1 par oxar
2. En koohage af medellmåttigt muhlbethe, kan
    föda 10 nööth.
3. Humblegård om 40 stänger
? Twäne stycken betes hagar medelmåttigt bethe

4. Nills Larssons hemman frälse
    Fru Christina Hårdh till Lagerlunda tillhörig
    hafwer i bymåhl 5 ½ stånger a 5 alnar långh

    Wästra giärdet
    Ett åhrs vtsäde, godh lehra Littera B                            2        30 ½
    Skiörlehra                                      C                             2        2 1/4
    Rölehra                                          D                             1        19
    Dunglehra                                      E                              -        8 ½
    Löös dungiord                                F                             -        13 3/4
    Sandh och syrjord                         G                              -        12
    Blålehra                                         H                             -         6 3/4
    Vtsähe i 2ne åckerlyckor               J                              -        9 ½
    J en ny upbygdt åckerlycka           M                            -        6
    Giärdes höö i detta giärde                                             -        -                4
C. Vthsädhe twänne åckerlyckorc skiör jord                   1        28

    Östra giärdet
    Godh lehra                        Littera N                             4        ½
    Röölehra                                       O                             1        21
    Skiörlehra                                     P                              2        -
    Mager skiörjord                            Q                              -        10 1/4
    Dung jord                                      R                             1        2
    Skiörlehra uptagen af ängen         S                              -        17 ½
    Mager och kiärf skiörjord af dito äng uptagen  T        1        16
5. En lyten åckerlycka, skiörjord                                      -        14 1/4
    Giärdes höö                                                                   -        -            1 ½
    Byängen af hårdhwall                    W                           -        -            5 ½
    Starrwall der sammastädes            X                             -        -            8
    Hagebäcks ängen                           Y                             -        -            1 ½
    Kiällsätter ängen                            Z                             -        -            1                             
F. Lille torpängen                               Ä                             -        -            5/8
    Höö af  hemma ängen hårdwall                                    -        -            3
6. En koohage är medellmåttigt bethe, af
    gran, små biörck och ahlskoug bewäxt.
7. En beethes hage tillhopa med Bengdt Nillsson
    ½ dehl godh fångeskough af gran och något
    biörck bewäxt. Kan födha 5 nööth creatur
8. Humblegårdh    100 stänger                              
b. Noch en bethes hage skarpt mulbethe

9. Gevaldieren Johan Rosvah hemman 1/4
    crono, hafer i byamåhl, j åcker 5 stänger men i
    engh, skoug och marck 3 stänger a 5 alnar långh

    Wästra giärdet
    Ett åhrs utsäde, god lehra     Litera B.                           2        21 1/5
    Skiörlehra                                      C.                            1        28 13/16
    Röölehra                                        D.                            1        14 15/16
    Dunglehra                                      E.                            -        8 1/8
    Löös dungjord                               F.                             -        12 ½
    Sandh och syrjord                          G.                           -        10 15/16
    Blåålehra                                        H.                           -        6 1/4
10. En lyten åckerlycka af skiörlehra                               -        10
    Giärdes höö                                                                  -        -                3 ½

    Östra giärdet
    Andra åhrets utsäde, god lehrjord Litera N                    3        20 7/8
    Röölehra                                         O.                           1        16 9/32
    Skiörlera                                         P.                            1        26 9/32
    Mager skiörjord                              Q.                           -        9 3/8
    Dunglehra                                       R.                            -        30 15/16
    Skiör lera uptagen af ängen            S.                            -        16 5/15
    Mager skiörjord                              T.                            1        12
11. Vthsäde i tompt åcker lykan                                         -        19
    Giärdes höö                                                                    -        -                1 1/4
    Höö af byängen                              W.                           -        -                3
    Höö och starr                                  X.                            -        -                4
    Höö af Hagebäcksängen                 Y.                            -        -                3/4
    Höö af Torpängen                           Ä.                            -        -                3/8
12. Höö af en liten skougsäng, hårdhwall                          -        -                4
13. En betheshage är medellmåttig muhlbete
14. Ändock 2ne bethes hage godt muhlbethe
15. Vthsädhe i 3 åckerlyckor skiör lera                              1        3 1/4

16. Jon Nillsons hemman är frälse till
    Hultersta säterye, hafwer i byamåhl 5 stänger

    Wästra giärdet
    Ett åhrs utsäde, god lehrjord     Litera B.                       2        21 1/15
    Skiörlera                                             C.                        1        28 13/16
    Röölera                                               D.                        1        14 15/16
    Dunglera                                             E.                        -        8 1/8
    Löös dungjord                                    F.                         -        12 ½
    Sandh och syrjord                              G.                        -        10 15/16
    Blålera                                                H.                        -         6 1/4
    Giärdes höö                                                                    -        -                3 ½
17. En torp lycka är af skiörlera                                         -        11 ½
18. En åckerlycka, af skiörlera                                           1        2 ½  
19. En åckerlycka ny upbygdt. Skiörlehra M.                     -        5
d. Vthsäde i en lythen åcker lycka dungjord                       -        17 ½

    Östra giärdet
    Andra åhrets utsäde, god leerjord Litera N.                    3        20 7/8
    Röölera                                                    O.                    1        16 9/32
    Skiörlera                                                  P.                     1        26 9/32
    Mager skiörjord                                       Q.                     -        9 3/8
    Dunglera                                                  R.                     -        30 15/16
    Skiörlera af lilla Torpängen uptagen       S.                     -        16 5/15
    Mager skiörjord                                       T.                    1        12
    Giärdes höö                                                                      -        -                1 1/4
    Höö af Byängen hårdhwall                      W.                    -        -                5
    Höö af starrwall                                        X.                    -        -                7 3/11
    Haghbäcksängen                                       Y.                    -        -                1 1/4
    Kiällsätter ängen                                        Z.                   -        -                1 1/4
    Lilla Torpängen                                         Ä.                   -        -                5/8
20. Ett rödningslandh af Kohagen uptagen                          -        -                3
21. Ett rödningslandh kallas Humpen                                  -        -                3                      
      Dahlkiärret af starrwall                            Ö.                  -        -                2
22. En koohage af medellmåttigdt muhlbethe,
     kan föda 8 nööth-creatur.
23. En hästhage ock af medellmåttigdt bethe
24. Humblegårdh om 100 stänger

25. Måns Pehrsons hemman frälse till
    Herr Nills Ulfwenskiöldh, hafwer i byamåhl 5 stänger

    Wästra giärdet
    Ett åhrs utsäde god lerjord          Litera B                        2        21 1/15
    Skiörlera                                                C                        1        28 13/16
    Röölehra                                                D                        1        14 15/16

(Text i mellersta spalten:)
                                                                                         Tunnor Cappar       Lass               
    Dunglehra                                   Litera E                        -        8 1/8
    Löös dungjord                                       F                        -        12 ½
    Sandh och syrjord                                 G                        -        10 15/16
    Blålehra                                                 H                        -        6 1/4
    Giärdeshöö                                                                       -        -                    3 ½
26. En åkerlycka i giärdet är dung lehra                              -        17 ½
27. 2ne åckerlyckor uptagne af bethes hagen
    Skiörlehra                                                                        1        21 ½
28. Än en åcker lycka i beteshagen uptagen                        -        15
29. En åckerlycka nyss uplögdt skiörjord    M                    -        5

    Östra giärdet
    Andra åhrets uthsäde, god lehrjord Litera N                     3        28 7/8
    Röölehra                                                    O                     1        16 9/32          
    Skiörlehra                                                  P                     1        26 9/32
    Mager skiörjord                                         Q                     -        9 3/8
    Dungjord                                                    R                    -        30 15/16
    Skiörlera, af Lilla Torpängen uptagen       S                     -        16 5/15
    Mager skiörjordh                                       T                    1        12
    Giärdes höö                                                                      -        -                1 1/4
e. Uthsäde af en teegh i en lyten åckerlycka                        -        4 ½
    Höö af Byängen                                        W                    -        -                 5
    Starr                                                           X                    -        -                 7 3/11
    Hagbäcksängen                                         Y                    -        -                 1 1/4
    Kiälsätter ängen mager hård wall til höö  Z                     -        -                1 1/4
    Af Lilla Torpängen                                    Ä                    -        -                5/8
30. Höö af Jälmsätters ängen är medelmåttig hårdwal         -        -                5
31. Höö af et rödnings landh                                                 -        -               4
32. En bethes hage.
33. En koohage af medelmåttigdt muhlbethe
34. Nock en betheshage, är bergug och sten-
    ugh marck, af gran, tall, och någon små börck
    skoug bewäxt.

35. Pehr Nillsons hemman frälse till
    Hultersta sätherye, hafwer i byamåhl 6 stänger
    Ett åhrs utsäde i Wästra giärdet, god lerjord    B                3        7 5/16
    Skiörlera                                                          C                 2        8 3/8
    Röölehra                                                          D                 1        24 1/8
    Dunglehra                                                        E                 -         9 3/4
    Lös dungjord                                                   F                  -        15
    Sandh och syr jordh                                        G                  -        13 1/8
    Blålera                                                             H                 -        7 ½
    Giärdeshö                                                                            -        -                    4 1/4
36. En åckerlycka ny uplögdt. Skiörjord                                -        -                    6
    J 2ne små åckerlyckor af Byängen uptagen     J                 -        10 32/42
37. En åckerlycka af Kohagen uptagen skiörlera                   -        19 3/4

    Andra åhrets vtsäde. J Östra giärdet. God lerjordh N        4        12 1/4
    Röölera                                                                   O         1        25
    Skiörlehra                                                               P          2        5 15/16
    Mager skiörjord                                                     Q          -        11 1/4
    Dunglehra                                                              R          1        5 1/8
    Skiörlehra uptagen af Lilla Torpängen                  S          -        19 9/15
    Mager skiörjord                                                     T          1        20 12/15
    Giärdeshöö                                                                          -        -                    1 ½  
    Byängen                                                                W           -        -                    6  
    Starr Dito                                                               X           -        -                    8 3/8
    Hagbäcksängen                                                     Y            -        -                    1 ½
    Kiällsättersängen                                                   Z            -        -                    1 ½
38. Höö af Tufsätter ängen hårdwall                                       -        -                     5
    Dahlkiärrett starrwall                                            Ö            -        -                     2
39. 4 stycken bethes hagar medelmåttigt mulbethe
    kan föda 12 nöthz creatur
40. Humblegårdh om 70 stänger 
                                                                                           
(Text i högra spalten:)
                                                                                Tunnor Cappar    Lass
41. Noch en betes betes1 haga skiönt bete                       
42. Eett torp som Måns Larsson åboer
    Lyder till Herr Nills Ulfwenskiöldh
43. Vthsäde i en åckerlycka är skiörleera                    -        30 3/4
44. Vthsäde i andra åckerlyckan skiörjordh                -        25
45. Vthsädhe i tridie åckerlyckan skiörleera               1        7
46. Een lyten åckerlycka skiörlera till vthsäde            -        9 ½
47. Höö i åckerlyckorne och ängen hårdwall              -        -                    6
48. Höö aff en lyten ängh mager hårdwall                  -        -                    1 ½
49. Noch höö af en lyten ängh wedh Dalkärret           -        -                    1

50. Till denna by och gårdar befinnes
    nödtorfftigh skogh till gärdssel och
    stör sampt nödtorfftigh wedbrandh
    Flere lägenheeter finnes jntet

51. Eett soldatz torp hafwer till vthsädhe
    är skiör leera                                                           -        14 ½
52. Höö af en lyten ängh är hård wall                        -        -                    1 ½
53. Een lyten bethes hage
54. Vthsädhe aff en åcker som brukas till
    Brinckz gårdh är skiörleera                                    -        15 1/4

(Karttexten Notarum Explicatio fortsätter på D18_096)

(Text på denna kartbild, som delvis fortsätter på D18_095:)
Brincks ägor möta
Sörsta... (...ägor möta här)
Tillorp ägor komma till att möta här emoot
Lilla Kåhlary... (ägor möta här)

Betes wall
Skiösta hump ängh skatte
Bergh, gran tall och små börckskoug
                             
  __________________________
1) Betes skrivet två gånger ms