D18_095

(Text till kartbilden, som fortsätter från D18_093.
Först runtom medsols:
)

(Sörsta...) ägor möta här
Kakre ägor möta här
Röby ägor möta här
Normstorp ägor möta på denne sydan
Stora Kålary ägor
(Lilla Kåhlary...) ägor möta här

Bergh medh små granskog
Bergh af gran och någon biörckskogh
Kiärr medh ahl och gran skough
Bergug och stenug mark af små gran biörck någon asp och eek skough
Bergh någon gran och biörk skoug bewäxt
Stora kiärret medh någon biörck och ahl sampt wyde skoug bewäxt
Berg, stenar, gran, tall små börck och aspskoug
Lång bro skiähl
Gåsen
Lydings bergs rör

Scala ullnarum

(Senare tillagd text:)
Observationer öfwer framledne lantmätaren Wettermans charta öfwer Gissmesta
och Hullersta1 uti Walkebo härad och Wickensta sochn

(Text och siffror i vänstra spalten:)
                                    Efter char-                   Efter ob-
                                    te beskrifningen           servation                
Littera                        Tunnor cappar Lass    Tunnor Cappar Lass
    Wästra           
    giärdet
B. God lerjord             17        4                       17        21
C. Skiörlera                 12        4                       12        23
D. Rööleera                  9        11                      10        10
E. Dunglera                  1        18 5/8                 2         7
F. Lös dungjord            2        16                       1         24   
G. Sand och syrjord     2        6                          2        2
Annu finnes i detta giärde äfwen om Littera G up
wid Bäcken en olitererad lycka af 20 ½ - häraf tillkommer2
Littera J. af Byängen     -        29 1/4                -        25
K. Skiörjord                  1        17                      1        17
M. Skiörjord                  -        12                      -        18 ½
Östra giärdet       
L. N. God lerjord         23        11 3/4               22        23
O. Röler                        9         19 2/3                5         22
P. Skiörler                     11       20 1/6               22        23
Q. Mager skörjord        1         27 7/8                3         4
R. Dungler                    6         5 15/16              3         4 ½
S. Skiörler                     3        7 3/5    { denne numer fins ey å char-    }
                                                            {tan utan lärer igenom för-        } Desse andelar lära under
                                                            {seende wara inräcknad under  } föregående numrer wara
                                                            {någon annan numer                 } inrecknade                         
T. Skiörjord                   8        24                    10        4
Littera c.2. Åkerlycka  1        28                     2        2 ½    } utlyckor
d. 3 stycken Dungjord   -         17 ½                -        25 ½   }
(Summeringen struken)  
       
Wid ängen påminnes at u:
partitionen ey är richtigt för-
rättad i proportion af stång
talet och 2do at det 3die hemmanet
som skal wara Gevaldierens tiläg-
ges 5 stänger i åckren, och 3 stänger i ängen, som
lyder ganska sälsamt och lärer wa-
ra förseende, när altså dessa felen
rättas blifwer hemmanens andelar
som här bredewyd utföras 

(Spalten med siffror i mitten:)
      Bengt Nilson                Nils Larson                      Gevaldieren                  Jon Nilson                  Måns Person                 Pehr Nilson
      Repartition samtelige grannarne emellan effter föregående
      Littera A 5 ½ stång      Littera B 5½ stång        Littera C 5 stänger      Littera D 5 stänger    Littera E 5 stänger        Littera F 6 stänger
        Tunnor Cappar Lass   Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass   Tunnor Cappar Lass  Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass
B.       2        30 ½      -         2        30 ½        -          2        21 1/5       -         2        21 1/5       -       2        21 1/5       -        3        7 5/16       -    }
C.       2        2 3/4      -         2        2 3/4        -          1        28 13/16   -         1        28 13/16   -       1        28 13/16   -        2        8 3/4         -    }
D.       1        24 23/32  -       1        24 23/32  -          1        19 9/16     -         1        19 9/16     -       1        19 9/16     -        1        29 7/8       -
E.        -        12 13/64  -        -        12 13/64  -          -        11 3/32     -         -        11 3/32      -        -        11 3/32     -        -        13 5/16
F.        -        9 5/8       -         -        9 5/8        -          -        8 3/4          -         -        8 3/4         -         -        8 3/4        -        -        10 ½
G.       -       11 11/32   -        -       11 11/32    -          -       10 5/16      -        -        10 5/16      -         -        10 5/16     -        -        12 3/8
H. oändrat -  16 3/4      -        -        16 3/4     -          -        6 1/4         -        -         6 1/4          -         -        6 1/4        -        -        7 ½            
häraf tillkommer2
            -        3 7/16     -        -        3 7/16       -          -        3 1/8        -         -        3 1/8        -         -        3 1/8        -         -        3 3/4                        
J.         -        8 3/34     -         -        8 3/34       -           -        -              -         -        -              -          -        -              -         -        8 14/17
           1        17           -         -        -               -           -        -              -         -        -              -          -        -              -         -         -  
M.       -        9 1/4       -         -        9 1/4         -           -        -              -         -        -              -          -        -              -         -         -
L. N.   3     28 61/64  -       3        28 61/64     -          3        17 19/32  -        3        17 19/32   -        3        17 19/32   -       4        8 5/16
O.       -        31 9/32    -        -        31 9/32     -          -        28 7/16     -        -        28 7/16    -          -        28 7/16    -        1        2 1/8
P.       3        28 3/32    -        3        28 3/32     -          3       16 13/16   -        3        16 13/16  -         3       16 13/16  -         4        7 3/8  
Q.      -        17 3/16     -        -        17 3/16     -           -        15 5/8     -         -        15 5/8      -         -        15 5/8      -         -        18 3/4    
R.      -        17 3/16     -        -        17 3/16     -           -        15 5/8     -         -        15 5/8      -          -        15 5/8      -         -        18 3/4

T.      1        23 11/16   -        1        23 11/16   -           1        18 5/8    -         1        18 5/8      -         1        18 5/8      -         1        28 3/4
Littera c.    -      -          -       2        2               -           -         -            -         -         -               -         -         -              -         -        -
Littera d.    -        -        -        -        -               -           -        -             -         -         25 ½         -         -         -              -         -        -

Åtskilliga lyckor littera U.     Numero 5:   -  14 1/4    Numero {10:   -   10        Numero {17  -    11 ½    Numero {26   -    17 ½
                                                                                                    {11:   -   1 9                     {18  1    2 ½                    {27   -    21 ½
                                                                                              Dito 15:   1    3 1/4                {19  -    5                        {28   -    15
                                                                                                                                                                                    {29   -    5
(Siffror t.h. om ängstexten, gårdslittera upprepas här:)
                               (Summan)         Littera     Littera B      Littera C      Littera     Littera E      Littera F
                                                         Lass              Lass             Lass             Lass              Lass             Lass
Littera W hårdwall   30 lass             5 5/32           5 5/32          4 22/33        4 22/33         4 22/33        5 20/32
Littera X starr           42 10/11         7 3/8             7 3/8            6 3/4            6 3/4            6 3/4            8   
Littera Y hårdwall    7 3/4                1 85/256      1 85/256      1 27/124      1 27/124      1 27/124      1 29/64 
Littera Z hårdwall    6                      1 1/32           1 1/32          15/16           15/16           15/16           1 1/8    
Littera Å opfört för detta                  4
Littera Ä opföres
            effter chartet Beskrifningen  5/8                5/8                   3/8              5/8                5/8                -
            Ö sammaledes                       4                    -                        -                 -                    -                  -
                                                              Littera f    3                                        Numero {30    5
                                                                               Numero 12    4                                {31    4  
                                                                                                     Numero 20  3                 Numero 38    5
                                                                                                                   21  3
  (Text i högra spalten, först text som hör till de två första raderna, överst vid klammer:)
} Desse 2 Differencer wid B och C
} attenieras ey hwartföre repar-
} tition är effter CharteBeskrifningen
Till Littera D har man jämnwäl reck-
nat de 5 åkerfigurerne som å Chartan ey
äro litererade, men stå emellan Littera
B och D innehållande 1 tunland 16 3/4 cappar
* de figurer som med F äro
tecknade innehålla wäl allenast
1 tunna 9 cappar men emädan 3 figurer
ligga därintil olitererade, så har
man dem jämnwäl til Littera F
recknat.
J följe af denna observation och fördel-
ning blifwer i för Bengt Nilsons hem-
man i Wästra giärdet 2 tunnor 30 ½ cappar god lera 4 kornet
och 7 tunnor 8 4/6 cappar 2a kornet samt i Östra giärdet 3 tunnor 28 61/64 cappar
4de kornet och 7 tunnor 30 7/16 cappar 2dra kornet
men om lyckan Littera U afrechnas, som i skatt-
läggningen ey optages, allenast, 7 tunnor 21 7/16 cappar
hwaremot i årlig ränta swarar 28 ? 21 /:
som är 21 penningar högre än skattläggningen däremot
förminskas ängs räntan igenom denna
repartition 14 /: 7 ½ penningar så at förhöyningen
allenast blifwer 6 /: 16 ½ penning

Jon Nilsons gård hafwer årligen     3 tunnor 3 2/5 cappar
                                                        3 tunnor 3 2/5 cappar 4 kornet
                    och af andra kornet     6 tunnor 20 5/8 cappar
hwaremot swarar 25 Riksdaler 22 /: 20 2/3 penningar S ränta
så att åkerräntan förökes
11 /: 6 2/5 penningar
men ängs räntan förminskas däremot
igenom denna repartition 18 /: 15 6/11 penningar
så at hemmanets grund ränta
kommer at afskrifwas 7 /: 9 1/5 penningar

Pehr Nilsons hemman äger årligen
                               3 tunnor 23 13/16 cappar 
åker af 63 kornet:   3 tunnor 23 15/16 cappar }    Riksdaler/:    penningar
af 2-a kornet          7 tunnor 4 5/16 cappar     } Räntan    29/:    9 21
och altså 13/: 4 1/10 penningar  mera än skattläggningen
häremot afskrifwes äny rän-
tan 15 /: 18 penningar 
blifwandes altså /en/ afkortning alle-
nast af 2/: 13 9/10 penningar som föga kan con-
sidereras:
(Sifferanteckningar nederst, kladd?)
                                                                                 
 _____________________
1) och Hullersta överstruket ms
2) Svårt att veta till vilken kolumn häraf tillkommer skall höra
3) Ändrade siffror, ev. skall här läsas 4