D18_097

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Oppholm i Åtwed sochn,
Banckekinds härad och Östergiöthlands lähn

            Notarum Explicatio
Littera                                                                            Åker                Som-
et Numero                                                                 Tunnor kappar     marlas
                                                                                                               Höö
    Opp-holm har tilförende bestådt af 1 gammal
    flt till ½ cronohemman som nu är
    blifwit af hans Exellents Herr Konglige rådet
    och Praesidenten högwälborne grefwe
    Gabriel Falkenbergh emot iämpngodt
    wederlag ifrån Konglig Mayestät och cronan
    uthbytt : warandes detta ½ hemman belägit
    i skogsbygden och enstaka gårdh Åboen
    Sune Jngollfsson.
A. Hafwer åcker i det Wästra giärdet, lerjord
     med någon klappersteen ibland                                2        12
B. Jbidem öhrblanda lera, nog grund och
    med skiär under                                                         1        14
C. Åcker i det Östragiärdet, leriord på somblige
     ställen med grund och öhrbackar                             2        20
D. Jbidem sidländigh leera                                           1         8
E. Åcker i en lycka nyhligen opgiorder, skiörjordh      -        16
F. Höö i Byängen af starrwaldsblanda stertting            -        -            8
G. Hiuhlståcken af starrwald, sampt några
    små löfbuskar stå omkring bäcken på kärret             -        -            6
    Jbidem måssigh hårdwall med berg och
    steenigh wall                                                             -        -             1
H. Oxängen, af måssig hård- med bladwall ibland      -        -             4
    Jbidem kiärr och starrwall hwarest är
    eeke- hassell och annan små löfskog uti                  -        -            12

    Uthmarken här till, dhen ganska liten
    och ringa är, består merendels
    af berg sampt lytet tall- gran-
    och små lööfbuskar som hwarken
    förslår till trinne, stafwer el-
    ler weddebrandh, dhet öfriga af
    uthmarken ähre afswediade bergh,
    hwarest är hwarken muhlbete eller
    annat slykt, hwar af bonden kan
    giöra sigh någon särdeles nytta.
    Fiskie i siögarne Axen, Mehlmingen
    och Fölliern medh dhe der omkring
    löpande bäckar, om wåhren fångas
    lytet med noot, näät och 4 kattie-
    stånd, rudor, giäddor, abbor,
 
(Texten fortsätter i högra spalten:)
Littera                                                              Åker              Som-
et Numero                                                 Tunnor kappar     marlas
                                                                                               Höö 
    Mört, biörk och sarff, men förslår
    inthet till huusbehof, lönar al-
    lenast omaket och fiskieredska-
    pens widh macht hållande:
    warandes här till inga flera
    lägenheeter, undantagan-
    des humblegårdar af 560
    stänger, som äro planteradh
    hardt widh stufwubyggningen
    iblandh steenar och bergh-
    klippor.
J. Soldatetorpets åckerlyckor som
    består af biörk och flåtlera till                    -        24
    Höö har han i ängen Hiulståcken
    starrwall                                                      -        -                2
K. En lyten qwarn till Lilla Öhrsätter, om 1 paar steenar.
L. Jtem der under en sågh medh
    ett bladh
M. 3 stycken små sqwaltqwarnar
    1 till denne gården Holm,
    och the andre bägge till
    Mählings Boo   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lilla Öhrsätters ägor möta på denna sydan
Siön Axen
Mählingsbo ägor möta här
Siön Melmingen
Neder-holms ägor möta här
Siön Föliern

Qwarn
Såågh
Starrwall
Hårdwall
Lada
Hårdwall
Vthmark
Juhlståcke Starrwalls äng
Soldatetorp
Slätt kiärr
Hårdwall
Ekebacke
Hårdwallzbacka med eek- och hassel-skoug uppå
Sankt kiärr med små löfskoug uthi
Oxängen
Holm
Humbla-gård
3 små sqwalter
kattzia

Schala ulnarum
afmätt Anno 1695 af
Niels Lundberg