D18_101

(Kartakt inskannad i tre delar:
D18_099 rubrik och kartbild och D18_101 text och kartbild,
D18_100 baksida.
All karttext redovisas här under D18_101.
Rubriksom finns under D18_099:
)

Geometrisch charta öfwer Hageby i Örtompta sochn och
Bankekinds härad i Östergiöthlands lähn belägit

(Text här på D18_101:)

            Notarum Explicatio
Littera                                                                         Åker             Sommar
et Numero                                                                                        Laas höö
                                                                            Tunnor Kappar    Las
    Hagby består af 4 hemman alla lyka stora
    i byamåhl
A. Åker i Norra gierdet, lerjord med någon
     klappersteen iblandh                                           12        24
B. Jbidem lerblanda dungjord                                   4        16
C. Jbidem dungjordh                                                 6        -
D. Biörklera jbidem                                                   5        16
E. Jbidem lerjordh                                                     7         -
F. Åker i Wästra gierdet, lera och klappersten          1        8
G. Jbidem swartmylla med klappersteen                   1        16
H. Lerjordh                                                                12       16      
J. Dungjordh                                                               -         24
K. Åcker i det Östra girtdet, lera och klappersten     11        -
L. Leerjordh                                                               6         -       
M. Skiörjordh                                                             2         -  
N. J Södra eller Lilla gierdet, swartmylla                  11        -  
     medh någon klappersteen iblandh                         1         8
O. Ängen, Måssen består af sank måss-
    starr- och dyewall beswärlig at berga
     mäst alla åhr lyka                                                    -        -                60
    Jbidem hårdwall                                                       -        -                4
P. Lillängen, af god hårdwall till                                  -        -                4
Q. Ängen Flagen af sterttingswall till                          -        -                8
R. Ståckelsängen, af hårdwalsblanda
    sterttingh                                                                  -        -                4                                                                
    Giärdeshöö af hårdwalablanda
    stertting                                                                     -        -               6
    Bysens utmark den ganska ringa är
    består af något ung tall- och gran skogh
    hwarest iämte deres särskilte betes
    hagar, dhe hafwa knapt till gierde
    fångh, men förslår hwarken till
    stafwer eller wedebrand : Och som
    jordwallen är merendels berg och
    steenachtig, så är och mykit magert
    och skarpt muhlebete, så at dhe dher
    intet hafwa för sin boskap betarskough
    underhåld, utan måste merendels
    tillyta deras kringgränsande grannar
    om sådant.
    Fiskie finnes intet här, ey heller
    flere lägenheeter.

    (Text i högra spalten:)
           Notarum Explicatio
Littera                                                                                                Åker              Höö
et Numero                                                                                                                Sommar las
                                                                                                    Tunnor Kappar    SommarLas
Numero     Grannarna
1. Olof Joensson, sämie-frälsehemman 1. lyder till Herr landshöfdingen hög-
    wälborne Baron Herr Niels Gripenhielm är ibland dhe gambla byten
    remitteradt till reef- och skattlägningh, hafwandes detta hemman:
    Åcker i Norra gierdet, lerjord med någon klappersteen                3        6
    Jbidem lerblanda dungjordh                                                          1        4
    Dungjordh                                                                                      1        16
    Biörklera                                                                                        1        12
    Leerjord                                                                                         1        24
    Åcker i Wästra gierdet, lera och klappersteen                               -        10
    Jbidem swartmylla medh klappersteen                                          -        12
    Leerjordh                                                                                        3        4
    Dungjord                                                                                         -        6
    Åker i Östra gierdet, lera och klappersteen                                    2        24
    Leerjord                                                                                          1        16
    Skiörjord                                                                                          -        16
    Åcker i Södra eller Lillgierdet, swartmylla med någon klap-
    persteen iblandh                                                                               -        10
    Höö i ängen Måssen, sank måss- starr- och dyewall, beswär-
    lig at bergia, mäst alla åhr lyka                                                        -        -            15
    Jbidem hårdwall                                                                               -        -            1
    J Lillängen godh hårdwall                                                                -        -            1
    J änget Flagen små sterttings wall                                                    -        -            2
    J Ståckelsängen hårdwaldsblanda stertting                                       -        -            1
    Gierdes höö hårdwaldsblanda maa- och stertting                             -        -            1 ½
S. En beteshaga samfäldt med Numero 2 som består af bergh
    och något tallskog, doch mästedehls afswediat, mule-
    bete för 6 kor åth hwardera åhrligen
    En liten humblegård om 280 stänger
Numero
2. Enkian hustru Elisabeth Torbiörns dotter frälsehemman 1
    under ofwannembde Herre har i åcker och äng sampt
    beteshage med föregående hemman lyka.
    En humblegård om 80 stänger
Numero
3. Pär Sunesson äfwen af samma beskaffenhet som dhe andre begge
T. En liten beteshage af magert och skrint hård- och steen wals bete
    för 4 a 5 kohr, warandes i bemälte hage ingen skoug
U. Noch en dito af små tallbuskar och skarp mulbete för 3 kohr
V. Noch en mindre dito, hwarest tilförende warit opgiordt åcker
    men för des oduglighet är utlagt och brukas till muhlbete åth
    kalfwar om sommaren.
Numero   
4. {Lars Grelsson frälsehemman under Herr öferst högwälborne Herr
    {och Hans Anderson
    Mauritz Vellingk, har äfen lyka i stångfall samt åcker
    och äng med öfannembde hemman.
W. En betes hage till denne gården enskylt af berg och något
    ung tallskog, muhlebete för 6 kohr åhrligen
Numero 5. Haaksdahl et afgierda 1/4 cronohemman indelt under Mi-
    litien, och är belägit här på ägorne.
6. Hafwer åcker i det Östra gierdet, röd lerjord                    2        26
7. Jbidem lerblanda dungjord                                                2        6
8. Åcker i det Södra gierdet, lerjordh                                    2        24
9. Jbidem dungjord                                                                -        14
10. Jbidem lerblanda öhr- och flåtsandjord                           1        16
11. Af god hårdwall                                                                -        -            2
    Jtem hårdwaldsblanda sterttingh                                        -        -            6
    Gierdeshöö på linder och moer, maawall                           -        -            1 ½
12. Liten betes hage här till af berg, och några små tall-
    buskar uti, muhlbete af intet stort wärde.
    Mulebete och skog nyttiar åboen af dhet som kan finnas
    på bohlbyens utmark, flere lägenheter här till fins inga

13. Torpet Steensätter är et dagswärks torp under Herr lands-
    höfdingens högwälborne Herr Niels Gripenhielms säte-
    gård här i sochnen Söörby benembdh.
14. Hafwer åcker i 2ne små lyckor kring torpet
    Biörklera                                                                           -        18
    Des utan har denne torpare optagit åcker på byn
    Ååss utägor Vide Ååss carthan Folio    Signum 31
    Sandjordh                                                                          -        16
    J samma lycka är starrwaldshöö till                                     -        -            1
    NotaBene här berättas wara en utjordh som är uti Odell hem-
    manens åcker och ängeskifften inlagdt; men som in-
    gen af åboerne sade sig des egenteliga stångefall
    weta, har man innan säkrare underrättelsse
    proportionen af åcker och ängen här till intet
    kunnat separera.

Text till kartbilden under D18_099, delvis fortsättande in på D18_101:)
Wåsänders ägor möta här
Giästa ägor möta på denne... här sydan
Klefsta ägor möta här
Ring ägor möta här
Åhs ägor... på denne sydan

Linda med små een- coh granbuskar bewäxt sterttingwall
Linda
Stertings wall
Ekebacke
Linda
Linda
Hagby
Bysens utm...ark
Holma
Ekebacka med hårdwall
Soldatetorp
Sank linda
Ekholma medh hårdwall
Ekholma med hårdwall
Kiärr med små tallskog bewäxt
Tallskough
Tallskoug

(Text på kartbilden här vid D18_101, som delvis fortsätter från D18_099, se ovan:)
Kiälla
Skattegårds haga i Giösta möter här
Hielmsätters ägor möta här
Åstorps ägor möta här
Uthmark
Jsgrön måse
Kiälla                                          

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1695 af
Niels Lundberg