D18_102

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Tomålen i Örtompta sochn
och Bankekinds härad i Östergiöthlands Lähn belägit

            Notarum Explicatio
Littera                                                                                                  Åcker            Höö
et                                                                                                                                 Sommar-
Numero                                                                                          Tunnor Kappar    Las
    Tomålen Jöns Jönsson ½ enstaka frälsehemman under Herr
   
Landshöfdingen högwälborne baron Herr Niels Gripenhielm är fuhler
    1688 den 7 maj af Lantmätaren sahlig Erich Nerbelio af-
    tagit och charta ther öfwer giord, men som uti des beskrifning
    är funnits några errata, ty har högbemälte herre, så wähl /tort/ förr
    som för hemmanets swaghet och ringa lägenheter ansökt hans
    Konglig Mayestätt at få ny reefning och skattläggning der å hwil-
    ket och allernådigst är bewilliat, så wähl af hans Konglig Mayestät
    som sedermera af framledne Landshöfdingen högwälborne Herr Erik
    Lovisin till ransak- och skattläggning remitteras, och befin-
    nes af fölliande lägenheter, som föllier, nembligen
A. Åcker i den ena lyckan, lerjordh                                                    1        6
B. Jbidem biörklera                                                                             -        20
C. Åcker i den andra lyckan lerjordh                                                  2        8
D. Jbidem dungjord                                                                             -        26
E. Höö i Sörängen af stägg- och fnuggwall med ekar ibland, höö      -        -            1 ½         
F. Lillängen af hård- stägg- och kiärrwall med wyde och
    andra löfbuskar öfwer wuxen, hårdwalshöö till                              -        -            1 ½
    Jbidem stugg och kierrwall                                                             -        -            4
G. 4 stycken små beteshagar, dhe 2ne som liggia wäster uth,
    betsår mäst af bara berg och något tall- sampt granskogh
    dhe andre begge som ligga belägne nordost ifrån torpet, bestå
    af gran- och tallskog, muhlbete magert och skarpt knapt
    för 4 a 5 kohr åhrligen
H. En afwittradt särskilt utmark, som består af berg, sampt
    tall- gran- och något ung löfskog, hwarest åboen
    har någorlunda nödtorfftigt wedehygge och gärdefångh
    hwilken /och/ är tienlig till swediefall och således muhlbetet mera /för-/ ökas kan.
    Flere lägenheeter finnes här till intet, fiskie kunde och
    litet finnas i Wisthuuswyken men blifwer frykallat   
    under herrskapets egen Disposition.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ålelfwa äng möter
Sörby herregårds skoug tager här emoot
Dagswärks-torpp på Sörby herregårds ägor möta här
Siön Wisthuus
Sörby herregårds äng möter här

Sörby herregårds fägata
Kiärr medh små skoug
Ahlkiärr
Eekebackar
Ahlkiärr
Biörkbacka
Tomåhlen
Linda
Starrwall
Hårdwall

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1695 af
Niels Lundberg