D18_106

(D18_105 och D18_106 är inskanning av samma karta.
Notarum Explicatio saknas.
Här en mindre, uppvikt flik, som döljer en mindre del av kartbilden.
Texten till kartbilden redovisas här under D18_106.
Rubrik:
)

Geometrisch charta öfwer Skoug i Wist sochn och Hanekinds
härad i Östergiöthlands lähn belägit

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Eskebäckens ägor i Skeda sochn möta
Styfwinge ägor möta här
Skiälberget
Huusby Seltorps och Wist prästegårds uthmark möter på denne sydan
Rysnääs wyken
Risnääs ägor möta här
Bofwetorps ägor möta
Wästentorps ägor möta på denne sydan
Karsnäs hem-ägor möta här
Hagwyken
Sparrwyken
Labbenääs wyken
Swarsätters ägor möta här
Fogelkulla ägor i Skieda sochn möta här 

Backestuga
Kiärr med små tallskoug
Biörkbacka med hassel uti samt stenig hårdwall
Hårdwall med små löfskoug uthi
Hårdwall
Sankt kiärr med små ahleskog uti
Kiärr /af/ ahl- och tallskoug
Backstuga
Äng aff hårdwall
Hårdwall
Odugelig biörkbacke
Hårdwall
Hårdwall
Torpet Paradyss
gammal ekestubbe
Lillmåssen
Kierr med ahlskog
Bysens samfälte utmark aff berg och myket stenig
marck hwarest och är medelmåttigh godh
gran- och tallskoug med lite ung biörk och
annan löffskoug ibland
Ahl med biörk-skoug
En sank måsse med med talskog utj
gammal granstubbe
Hårdwall
Starwall
Ecke och hassel backe
Hårdwall
Starrwall
Bysens samfälte uthmark mycket bergachtig och med
god tall- och granskoug till swediefälle dugelig på denne sidan
Torpet Sparrwyk
Kierr medh skoug
Eeke- och hassell backe med hårdwall
bladwall medh wäpling
hårdwallsblanda bladwall medh wäpling
maawall med wäpling
Skougs åhn
Sparrwyks kiärret
Kiärr medh ahleskough
Baarkierr med ahleskoug
Skarp hårdwallbacka medh eekeskoug
Hårdwalsblanda stertting
Starrwall medh ahl och wydebuskar bewäxt
Hambnabroo
Swed
Swedh
flagekierr med små skoug öferwäxt
Jnnom desse begge bruna jlluninerade Linier
berättas wara Karsnäs gamla
uhrminnes häfd och uthmarck
Swed

Schala ulnarum
Afmätt Annis 1695 et 1696
Niels Lundberg