D18_107

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_108 här kan rubriken läsas, liksom karttext och kartbild.
Kartbilden dock delvis skymd av nedvikt flik.
D18_109 baksida.
D18_107 Senare tillfogad text:)

Anmärckningar
Reviderad år 1752 för skattläggningens fastställande
och bytets änteliga afgiörande, hwarwid är befun-
nit, at åkeren under Littera D uti Östra gjerdet inne-
håller 5 tunnor och 22 kappar, samt under Littera A: B: 4
tunnor och 10 kappar.
Härwid är ock at i akt taga, det i skattläggningen
öfwer denna by, eller ock i Charta-beskrifningen, som
sielfwa acten åtföljer, är åckeren på det sätter graderad, at
under Littera A uptages 1 tunna 16 kappar    {NotaBene Ängen Numero 11
                     B               7           16                {är ock i skattläggningen
                     C               2           16                {efter förenämnde beskrif-
                     D               2           16                {ning uptagen til 9 lass
                     A : B        8            16 af hwilka, enligt det
som ofwan nämdt är, 1 tunland bör afdragas, och åter-
står således 7 tunnor 16 kappar som äfwen af qwarliggande Memo-
rial kan ses    Nils Adrian Pont...?