D18_108

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_107 Senare tillfogad text
D18_109 baksida.
D18_108 här kan rubriken läsas, liksom karttext och kartbild.
Kartbilden dock delvis skymd av nedvikt flik.
Inskanning av den delen av kartan saknas.
Rubrik:
)

Geometrisch charta öfwer Bonde-gräfwa i Swinsta sochen
och Bankekinds härad, i Östergiöthlands lähn belägit

            Notarum Explicatio
Littera                                                                                                         Åker                 Sommar
et Numero                                                                                             Tunnor Kappar      las höö
    Bondegräfwa, består af ½ frälsegård, under Gräfstens sätegårdh
    tifhörende warit 1 helt, nu den andra halfwa under sielfa
    sätegården afhyst, är reducerat ifrån des possessor, som är hans
    Excellens Konglige Rådet och Praesidenten högwälborne Herr Carl Bonde
     till Konglig Mayestätt och cronan, doch emot annat frälse åter utbyt.
A. Hafwer åker i Wästra giärdet, med grund lerjord klappers/ten/ blandat 3        16
B. Jbidem leerjordh                                                                                      5        16
C. Biörkleera                                                                                                2        16
NotaBene
D. Åker i det Östra giärdet, grund lerjord med klappersten beblandat        4        16
NotaBene
A. B. Jtem lerblanda skiörjord                                                                     6        16
E. Ödesåker i Oxehagen, lerjord                                                                  1        16  
F. Skiörjord                                                                                                   3        -
G. Humpen består af en tallbacka med kiärf hårdwall                                  -        -                3
H. Ängen, Nyängen, består af kierf hårdwall                                                -        -                4
J. Jbidem sterttingswall                                                                                  -        -                2
    Jbidem Lillängen består af en eckebacke och hårdwall                             -        -                4
    Jbidem i Måssen, sank starr- och dyewall beswärlig at bärga, med
    dhe 20 lass som åhrligen bärgas der ifrån till herrgården, här
    inberäknade                                                                                               -        -                40
K. Långkiärr, af starrwalsblanda stertting                                                     -        -                8
L. Stoorängen, består af biörkbacka och hårdwallsblanda måsswall            -        -                3
M. En beteshaga af berg, tall- och små löfskog godt hård-
     och kiärrwaldsbete för 8 kohr
N. En storhaga, brukes till oxehaga under Gräfsteen af
    berg och något tall- och små löfskog, godt muhlebete
    för några paar oxar.
    En humblegård af 60 a 70 stänger
    Uthmarken till denne gård, som består af några berg sampt tall-
    och granskog med några löfbuskar ibland, till wedebrand
    och trinne nödtorftigt; och tämmelig godt muhlebete som
    blifwer merendels under sätegården Gräfsten nyttiat, dees
    utan är här till litet fiskie i Östersiön och Swinsta siön
    med kattzior och noot; doch af intet synnerligit wärde allenast
    lönar omaket och fiskeredskapets wid macht hållandhe.
Numero
1. Hummelläggaretorpet.
2. Hafwer åker i den ena lykan grund lerjord med någon
    klappersteen                                                                                         1        24
3. J den andra dito biörkleera                                                                   1        24
4. Gatuängen, af måssig stärttingswall                                                      -        -                4
5. Noch et sankt hollkiärr af små skog och kiärrwall                                -        -                1
6. Ahlängen, af ahl- biörk- och tallbackar, stenig och sterttingswall
     med hween iblandh                                                                               -        -                2
7. En lyten humblegård af 200 stänger.
8. Torppet Rom, Joen Andersson.
9. Hafwer åker i den ena lykan grund lerjord                                           1        -           
10. Åker i den andra lykan biörkleera                                                      1        4
NotaBene 11. Jtem höö i en lyten äng, starrwaldsblanda stertting till      -        -                2
    Bägge desse torpare, nyttia skog och muhlebete på gårdsens utmark
    till nödtorfft.
 
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
...siön1  
Gräfwesteens sätegårds ägor möta här
Öfwer-siön
Wintergata och Wärna torps ägor i Wärna sochn möter här
Redinge ägor i Grebo sochn möta
Prästegårds skough i Swinsta sochn möter här
...möta på denne sydan1

Ta
llbacka1
Oduglig backe
Hårdwall med några eker
Bondegräfwa
Sankt starr och dymåsa
Linda
Kaflebroo
En slindrig sten på et berg med andra stenar omskolat
Rom
Biörkebacka med berg
Linda
Tallbacka
Stärtingswall
starrwall
tallbacka
Måssigh hårdwall
Stärtingswall
linda
Backa
God tallskough
Uthmark
Humble-gård
Humble läggare torpet
Nya landz-wägen emellan Gräfesten och Wärna kyrka
Backa
Äng aff sterting
God tall- och granskog på denne tract
Kiärr med tallskog samt pors och sqwak
Backstuga
Swedh

Schala ulnarum
Afmätt Annis 1694 och 1695
af
Niels Lundberg
____________________
1) Karttext dold under fliken