D18_111

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Wästra Biersta i Swista sochn
och Bankekinds härad i Östergiöthlands lähn belägit

    Notarum Explicatio
Littera                                                                                        Åcker                Sommar
et                                                                                                                      lass hö      
Numero                                                                                 Tunnor Kappar      Laass
    Wästra-Biersta består af 2 hela hemman om 13
    stänger i fult byemåhl.
A. Hafwer i åcker i det Wästra gärdet lera medh klappersteen  2        8
B. Lerjordh                                                                                 13       -
C. Lerblanda dungjordh                                                              1        -
D. Skiörjordh                                                                              2        16
E. Åcker i det Östra gierdet lerjordh                                           17      -
F. Jtem skiörjord något dungjords blanda                                    3        -
G. Kiällängen, består af hårdwall uppå en ekebacka                   -        -            2
    Jbidem starrwall                                                                       -        -            12         
H. J Wåmängen starrwall                                                            -        -            12
    Jtem hårdwall                                                                           -        -            2
J. En ängshump på andra sydan åhn, starrwall                            -        -            16                
K. Sörängen af hårdwallsblanda stertingh                                   -        -            14
L. Humblekiärsängen af hårdwallsblanda starr- och sterting      -        -            10
M. En ängshump uti Unnängen derest Numero 2 har 6 stänger och dhe andre
    bägge bönderne i Öster-Biersta hwardera 3 stänger, höö in alles starrwall    20
N. Särskildt äng till Öster-Biersta, starrwall                                   -        -              -
    Jtem hårdwall                                                                                                    -
    Byens utmark består af berg, med något ungh tall- och granskoug, som
    intet förslår hwarken till trinde eller stafwer, och knapt till wede-
    brand, muhlbete så på skogen som i hagarna nödtorfftigt
    Fiskie hafwa dhe och litet i åhn om wåhren med wärker. Dhe öfrige
    deras lägenheter skola utj Special Description blifwa insatte.

    Grannarna
Numero 1. Jacob Nielsson, frälsehemman ½ under hans Excellents Konglliga Rådet
    och Öfwerst ståthållaren högwälborne grefwe Christopher Gyllenstierna, om 3 stänger
    i fult byamåhl.
    Hafwer åcker i Wästra gierdet, lera och klappersteen                   -        16 2/3     
    Leerjordh                                                                                       3        -
    Lerblanda dungjordh                                                                      -        7 1/3 
    Skiörjord                                                                                        -        18 ½
    Åcker i det Östra gierdet lerjordh                                                 4        1 1/4
    Skiörjord med  något dungjord beblandat                                     -        22 1/6
    Höö i Kiällängen, hårdwall                                                           -        -                ½
    Jbidem starrwall                                                                            -        -               2 3/4
    J Wåmängen starrwall                                                                 -        -                2 3/4
    Jbidem hårdwall                                                                            -        -                ½
    J humpen på andra sydan åhn, starrwall                                       -        -                3 3/4      
    J Sörängen hårdwalsblanda stertting                                             -        -                3 1/4 
    J Humblekiersängen hårdwalsblanda starr- och sterttingh            -        -                2 1/3
O. En beteshaga särskilt, bestående af berg sampt några små tallar
    magert muhlebete för 3 a 4 koor, des utan har detta hemman
    4 stänger i Häg/en/ängen, starrwall till                                         -        -                5
    Jtem hårdwall                                                                                 -        -                ½
                                                                     
Numero 2. Pär Larsson, cronohemman 1, Trumpetareboställe,
    om 6 ½ stång i fult byamåhl.
    Hafwer åcker i det Wästra gierdet lera med klappersteen             1        4
    Leerjordh                                                                                       6        16
    Lerblanda dungjord                                                                        -        16
    Skiörjord                                                                                       1        8
    Åcker i det Östra gierdet, lerjordh                                                8        24
    Skiörjord med något dungjord beblandat                                     1        16     
    Höö i Kiällängen, hårdwall                                                            -        -                1
    Jbidem starrwall                                                                             -        -                6
    J Våmängen starrwall                                                                   -        -                6
    Jbidem hårdwall                                                                             -        -                1
    J humpen på andra sydan åhn, starrwall                                        -        -                8
    J Sörängen hårdwallsblanda stertting                                            -        -                7         
    J Humblekierrs ängen hårdwalsblanda, starr- och stertting           -        -                5   
    J Våmängen tilsammans med dhe bägge bönderne i
    Öster-Biersta starrwall                                                                   -        -               10
P. Een beteshaga samfält med Numero 3 af berg och några små tallar,
    Muhlebete för 3 a 4 hästar.
Q. Noch en dito af och tilhopa med Numero 3, af berg sampt eke- talle- och
    granbuskar. Mulebete för 8 a 10 kohr om åhret : 4 : En liten kalftomt

Numero 3. Pär Olofson, frälsehemman ½ under hans Excellents Kongliga Rådet
    och Öfwerståthållaren
    högwälborne grefwe Christopher Gyllenstierna om 3 ½ stång i fult byemåhl
    är af hans Excellents 1675 ifrån Konglig Mayestät och cronan emot annat frälse
    utbytt.
    Hafwer åcker i Wästra gierdet, lera och klappersteen                    -        19 1/3
    Leerjordh                                                                                        3        16
    Lerblanda dungjordh                                                                       -        8 2/3
    Skiörjordh                                                                                       -        21 ½
    Åcker i det Östra gierdet, lerjordh                                                 4        22 3/4
    Skiörjordh med något dungjordh beblandat                                   -        25 5/6
    Höö i Kiellängen, hårdwall                                                            -        -                ½
    Jbidem starrwall                                                                             -        -                3 1/4
    J Våmängen, starrwall                                                                    -        -                3 1/4
    Dito hårdwall                                                                                  -        -                ½
    J humpen på andra sydan åhn, starrwall                                         -        -                4 1/4
    J Söräng, hårdwalsblanda sterttingh                                               -        -                3 3/4
    J Humblekierrsängen, hårdwalsblanda, starr- och sterttingh          -        -                2 2/3
    2ne beteshagar samfält med föregående Numero 2 hwilka der under till
    theras godheeter blifwa beskrefne:
5. En liten kalftompt.
R. En lyten miöhlqwarn, med et par stenar uti, hwilken kommer at
    lyda under nu warande herrskaap wid Strömsbro, som är hans
    Excellents Konglige Rådet och Öfwerståthållaren högwälborne grefwe
    Christopher Gyllenstierna derest allenast höst och wåhr och elliest när nogh
    watn är, kan malas något, räntar åhrligen 2 tunnor korn.
    En cronoäng, hwarest Numero 1 har 4 stänger, som här ofwan till förr
    är omrört.
    Hans Excellents Konglige Rådet och Praesidenten högwälborne grefwe
    Gabriel Falkenbergh har 8 stänger.
    Herr Ryttmästaren /Hans Nilson/ wid Neder Erichstad 4 stänger anslagit till dees
    rusthåldh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Swinsta ägor
Swinsta kyrkioby möter här
Sinnersta ägor möta här
Östra Biersta ägor möta på denna sydan
Fillinge ägor möta här
Neder-Ericksta ägor taga åter här emot
Wastorp ägor möta här
Neder-Ericksta ägor möta här

Hagen cronoäng består aff starrwall till 20
Hårdwall 2 lass
Item hårdwall medh ekar 2 sommar las
Kiällänge består af starrwall                               
Biersta
tompt
qwarn
Mölnarstuga
Sqwalta
Lindkiöpings wägen åt Westerwyk
Beteshaga till Numero1   och af berg och några
små tallar, mulbete för 3 hästar
Bysens utmark består af berg med något små ung tall och
granskogh, förslår intet till trinne eller stafwer, till
wedebrand något knapt muhlbete till bysens tarf
Beteshaga till Numero1    och af berg- eke- tall- och
granbuskar muhlbete för 8 kor

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1695 af Niels Lundberg

________________________
Tillhör enligt texten ovan nummer 2 och 3 tillsammans