D18_113

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Billinge i Swinsta sochn
och Banckekinds häradh, belägen i Östergiöthland

        Notarum Explicatio
Littera                                                                    Åker            Sommarlas
et Numero                                                     Tunnor Kappar    Höö
    Billinge består af et enstaka crono-
    som är et gammalt byteshemman och
    possideres för tyden af plene potentia-
    rien högwälborne grefwe Gabriel
    Thureson Oxenstierna

A. Åboen Olof Joensson hafwer
    åker i det Norra giärdet, lerjord                   8        -
B. Åker i Södra giärdet lerjord                        5        -
C. Jbidem lerblanda skiörjordh                       3        8
D. En åkerlycka sandöhrjordh                         -        12
E. Noch en dito flåttleera                                 -        20
a. Tegar till Billinge uthi Sunke måsen,
    hwarest denne gården har starr-
    waldz höö                                                    -        -                24
    Jbidem hårdwall                                          -        -                1
F. J tompten eller Lillänge hård-
    waldsblanda maawall medh
    något wäpling beblandatt                             -        -                5
    Giärdeshöö hård- och maawaldsblanda       -        -                1
H. Nock en dito af berg, taall- och
    något ung lööfskkoug, muhlbete
    för 8 a 10 kohr.
    En humblegård om 200 stänger

    Skogen på uthmarken och i beteshagen
     består af god tall- gran- och ahlskog,
    till trinne och wedebrand nödtorfftigt;
    Muhlbete af liung, kiärr- och hårdwall,
    äfen wähl till gårdsens tarf.
    Jnthet fiskie eller flere lägenheeter.
b. Teegar i Sunkemåsen hwilke äro en
    crono uthjord och tildelning under Aske-
    sätters rusthåll, af starrwall                          -        -               18
c. En teeg i förbemälte äng brukas af en
    torpare i Fillinge, starrwall                          -        -                1
d. Åker till soldatens torp flåtlera                    -        18
e. Jtem äng ther till starr- och fnuggwall         -        -                2
f. Et nyss afröit ängekiärr under torpet Sohl-
    hult  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Askesätters ägor möta här
Fröslunda ägor möta
Fillinge ägor möta här
Webbantorps ägor i Breboo sockn möta här
Norrby ägor i Breboo sochn möta på denna sydan
Sohlhults uthiord tager här emoot                                           
Fröslunda ägor möta här

Hårdwall
Hårdwalds backe med ekeskog
Billinge
Humblegård
Biörkebacka
Soldatetorp
Linda
Äng till soldaten
Kiärr med ahlskough
Kiälla
Kiälla
Ahlkiärr med små tallskough uthi
En 3kantig jordfast sten
En sten står uti en stenrösia på et berg som är slindrig
Ahlkiärr
Swedh
Et nys afröit ängekiärr
Gårdsens utmark aff små tall- och
lööfskough med berg och liung
Torpet Röökiärr
Sohlhultetorp
En afbränt sten med andre stenar omskolat står på et berg
En wyse på et berg
Sohlhults skiälet en wacher 3kantig steen

Schala ulnarum
afmätt Anno 1695 af
Niels Lundberg