D18_117

(Kartakt över Gräfstens sätegård inskannad i flera delar:
D18_115: Vänstra delen av kartbilden och rubrik
D18_116: Baksida
D18_117: Uppvikt flik, baksida med senare anteckningar
D18_118: Mellersta delen av kartbilden och text
D18_119: Text och högra delen av kartan.

Senare anteckningar:
)

    Anmärckningar
Reviderad år 1752, för bytets och skattläggningens änteliga
fastställande, hwarwid befants, at åkeren uti Wästra gjerdet
under             Littera A. innehåller 11 Tunnor    20 kappar
                                  B.                   9                  10
                                  C.                   2                    -
                                  D.                   1                   3
Östra gierdet Littera E.                    26                12

Äfwen ock inhämtades, det torpare-åkrarmes rätta innehåll
war något skiljaktigt emot sielfwa chartae beskrifningen, dock
blifwer hela deras sammanlagde storlek här allenast 2 kappar drygare,
som ses kan, då följande anförde åkerstycken eller wretar jämfö-
ras med ofwanstående beskrifning.
Numero 2   á 1 Tunland 26 kappar    Numero 8 á 1 Tunland 18 kappar   
Numero 11 á 2 Tunland 14 kappar    Numero 12 á 1 Tunland 6 kappar 
Numero 20 á 2                26                Numero 21 á 1               16
Numero 22 á 1                8                  Numero 25 á -                7
Numero 31 á 1                20                Numero 32 á -                11
Numero 34 á  -                13

Hwad contoret, så wäl om detta, som annat rörande skattläggningen öfwer
Bondegräfwa, sig til Konglige Cammarcollegium utlåtit, kan intagas af qwar-
liggande Memorial.
                Nils Ad Pont