D18_118

(Kartakt över Gräfstens sätegård inskannad i flera delar:
D18_115: Vänstra delen av kartbilden och rubrik
D18_116: Baksida
D18_117: Uppvikt flik, baksida med senare anteckningar
D18_118: Mellersta delen av kartbilden och text
D18_119: Text och högra delen av kartan
)

        Notarum Explicatio
Gräfsten har tilförende bestådt af 3 2/3 hemman som se-
dermera blefne lagde till eet säterye under Konglige
Rådet och praesidenten högwälborne grefwe Carl
Bonde, är till Konglig Mayestäts och cronan redu-
cerat, män af högbemälte herre, emot annat
frälsse uthbytt.
                                                                              Åcker
                                                                        Tunnor Kappar   
A. Hafwer her i Wästra gierdet leermylla        1        24
    Lerjord                                                          9        24
B. Dungjord lerblanda medh öhr utj                 9        8

(Högra spalten:)
Littera                                                                                            Åcker            Sommar-
et Numero                                                                                Tunnor Kappar   lass höö 
C. Biörklera                                                                                     2        16
D. Öhrjord                                                                                       -         28
E. Åcker i Östra gierdet lermylla något grundh                              1        16
    Jtem skrin och öhrblandat lerjord något grund                           25       8
F. Sandblanda lerjord                                                                      1        20
G. Öhrjord                                                                                       2        16
H. Lerjord något grund kring backarna ock med örsten ibland      2        20
J. Åcker i Lyckan skiörjord                                                             2         8
K. Storängen består af något ecke- hassell- och annan små löfskoug
    sampt godt hårdwalls höö till                                                        -        -                4
    Jtem maawall                                                                                 -        -                20
    Mager hårdwall                                                                              -        -                8
    Giärdes höö af hård ock mawall                                                    -        -                8
L. Eckesätter, består af ecke- tall- och biörkebackar skarpt hård-
    walshöö                                                                                          -        -                7
    Jtem starwall med måssbåtten                                                       -        -                7

(Text på kartbilden, som delvis fortsätter från D18_115
och som delvis fortsätter på D18_119:
)

(Jorstorps inägor möta på denne...) ...sydan
Gambla Ekenääs herregårds ägor möta på denne sydan
Knutstorps ägor möta på denne... (...sydan)

Staksten
Kiärr medh ahleskog
Tallskoug
Liten holme
Starrwall
Backe
Hårdwall med små tahlskoug ibland
Talbacke
Tallbacke
Backa
Backa
Et nys af-röit kiärr
Skarp hårdwaldsbacke
Starrwall
Taallbacke
Kiärr med små ahl- och biörk-skogh uthi
Swedh
Starrwall
Eeke och hasselbacke
Hårdwall
Hårdwall
Maawall
Nya landswägen emillan den wägen som löper
ifrån Wästerwyk till Linköpingi åt Örtomta kyrkia
och widare in uppå Norköpingswägen som ifrån
Linköping kommer
Starrwall
Hårdwall
Backa
Starrwall
Hårdwall
Hårdwall
Maawall
Swedh
Hårdwall
Linda
Eekebackar
Granbacka
Eekebacke
Qwarnstufa
Linda
Hårdwall
Talbacka
Starrwall
Af dalakarlarna et upkastat dijke
Ung löfskog på denne tract
Skarp hårdwall med ekar
Biörkebacka
Talbacka
Starrw..(...all)
Talbacka
Ekebacka
Skarp hårdwall
Biörkbacka
Starrwall
Biörk-backa
Skogsbacka
Talbacka medh berg
God tahl- gran- och biörkskog till swediefall tienligh