D18_119

(Kartakt över Gräfstens sätegård inskannad i flera delar:
D18_115: Vänstra delen av kartbilden och rubrik
D18_116: Baksida
D18_117: Uppvikt flik, baksida med senare anteckningar
D18_118: Mellersta delen av kartbilden och text
D18_119: Text och högra delen av kartan.

Texten fortsätter från D18_118:)

Littera                                                                     Åcker              Sommar
et Numero                                                          Tunnor Kappar    Lass höö
M. Öhlsetters ängen,består af tall-
    backen med några eckar i bland, hwa-
    rest och är skarp- och mager hårdwall                -        -                8
    Jbidem små starrwall med måssbotten                -        -                6
N. Kiers ängen, består af tall- biörk- och
    eckebackar, med skarp ock måssig hårdwall       -        -                6
    Jtem sank starrwall med måssbotten                   -        -                24
O. Biörnkierr, af starrwall ock måssbotten             -        -                10
P. Måsen består af sank starr- och dy-
    walsbotten                                                           -        -                40
Q. Hästehagen består av berg endhels, sampt
    vng tall- gran- biörk- och ahlskoug,
    tämlig gått muhlbete, af kiär ock
    hårdwall för 6 stycken hästar
K. Kohagen, består endhels af berg, endhels
    af större ock smärre kiär, hwarest
    är godh gran- och tall- jämpnwähl
    biörk- och alla handa annan löfskoug, bå-
    de till trinne ock swediefall tienlig, dhet
    afswediat till godh betes mark för 30
    kohr.
    Sätegårdens enskylte uthmark, är me-
    redehls öfwer med godh skoug, särdeles
    tall- ock gran bewäxt som kan till tim-
    mer, swedefall, wedebrand trinde ock
    stafwer, sampt ymnogt till löf tak wara
    tienlig, des utan är her nog bärg, ock der emel-
    lan godde duglig beteswall till nödtorfften.
    Eliest är ock på skougen godh legenheet att
    rödia till torpställen, när så behöfwes ock
    omtränger.  

(Text i mellersta spalten:)
Littera                                                                             Åcker               Sommar
& Numero                                                                  Tunnor Kappar    Lass höö
    Fiskie både i Swynsta siön och Öfwersiön, med
    noot näät, skiöten, kattsior ock mierdar, bekom-
    mes wähl något både winter ock sommar af braxen
    hankor gieddor, abborr, mört, rudor, åhl, sarf
    och lögor, som ock wårtyden, men icke till någon
    större ymnogheet än fiske redskapen och arbetet
    der wed kan påkåstas.
S. Sielfwa mangården.
T. Trägården af 37 större och smärre äplen- ock päron
    trää, jordmonnen är lermylla                                            -        24
U. Fää ock ladugården.
V. En humlegård af 480 /kupor/ jordmån är leermylla         -        20
X. En miöhlqwarn af ett paar steenar, går höst ock
    wåhr litet till hussbehof, men kan intet im-
    portera som under skattlägningen bör consi-
    dereras.
Y. En lyten kalfhage, som mehrendels består af
    höga berg ock något ecke- ock små löfskoug,
    skarpt ock magert hårdwals bete, af intet
    synnerligit werde.

    Torparne
1. Kier, som bruckes till Ryttaretorp för
     Wåhlbergs rusthåll
2. Hafwer åcker i denne lyckan lerjordh                         1        -
    Jtem flåtlera                                                                1        -
3. Åcker i den andra lyckan lerjordh                              1        4
4. Jbidem öhrblanda björklera                                        -        28
5. Lillängen består af små löfskoug ock sank lerwall    -        -                5
6. Storängen af små biörkskoug ock sank star-
    wall med gungmåssa beswerlig at bergia                   -        -                8
7. En betes hage af tall- gran- biörk- ock an-
    nan löfskoug; muhlbete för 6 kor
2. Mählen Olof Jönsson 8. hafwer i een lycka öhr-
    blanda börklera                                                          1        14
    Jbidem starwallsblandat sterting                                -        -                1
9. En äng af sterningswall med några eckar ock
    tallar iblandh                                                               -        -                4

(Text i högra spalten:)
Littera                                                                             Åcker               Sommar-
& Numero                                                                  Tunnor Kappar    Lass
    Jbidem skarp hårdwall                                               -        -                1
10. Embetes haga af berg och stenig mark, sampt
    små tall- ahl- ock biörkskoug bewäxt
    muhlbete magert och skarpt för 2ne kohr.
3. Kurdahla Arfwe Swensson 1/4 frälsse hemman
11. Hafwer åcker i det ena giärdet biörklera                    2        12
12. Lärjord i det andra Dito                                              1        8
13. Biörklera                                                                     -        30
14. En eng widh gården, af en eckebacka, sampt
    skarp- och måssig hårdwalsblandadt marwall             -        -                4
15. Beteshage, af berg ock ganska ringa bete
4. Öhlsetter Hans Pehrsson 16. hafwer åcker
    i den ena lyckan, öhrblanda biörklera                           1        16
17. I den andra öhrblanda biörklera                                  1        -
18. Ett nys afrögdt kiär ock fnugwall till                           -        -                1
19. Nock een dito af tallbacka, sampt stoor
    ock måssig fnugwall                                                     -        -                2
5. Nybygget Mårten Larsson 1/4 hemman 20. hafwer
    åker i dhet ena giärdet, lerjord                                      3        -
21. I det andra giärdet grund lerjord                                 1        8
22. Jbidem biörklera                                                          -        4
23. Storengen består af tallbackar ock annan
    ung löfskoug, iämwähl maawallsblanda
    starrwall                                                                         -        -                3
    Jbidem skarp ock skrin hårdwall                                   -        -                4
24. Lillängen består af hårdwall                                         -        -                1
    Jbidem skrin hårdwall                                                    -        -                1
25. En liten lycka af lerjord                                                -        8
26. Noch een dito af biörklera                                            -        12
27. En nys åckertäppa opplögdt utlägges
    till ängen igen efter den ingen skörd bär
    biörklera                                                                         1        -
28. En betes hage af berg, sampt några ahl- ock
    biörkbuska, magert ock skarpt bete, af
    intet synnerligit werde
6. Ändlöten Niels Nielsson 29. Hafwer i en lycka på
    herregårdhs ägor opgiordt, röd samlanda1 öhrjord        -        26
30. Jtem äng af skarp hårdwall                                            -        -                1 ½
7. Kohagen Abraham Andersson 31. Hafwer åcker
     i een lycka leerblanda skiörjord                                     1        24
32. Jbidem biörklera                                                            -        10
33. Äng af måssig hårdwall med fnugg ibland                    -        -                2
8. Ersstorp Erich Nielsson 34. Hafwer åcker i
    een lycka innom herregårds rå strång biörklera               -        11
35. Äng der hoos af starwall                                                -        -                5
36. Nock een dito widh Swinstadh siön af
    hwen ock starwalsblandat stärting                                   -        -                2
NotaBene En äng till eet gårdsens dagswerks torp Lång-
    eng benembd, som är belägit i Biörsetter sochn,
    består af star och dywall, sampt små tall
    skoug, ock sqwacker mehrendels öfwerwäxt,
    af intet serdeles werde, som kan belöna oma-
    ket till dhes afbergning.
    NotaBene Sedan skattläggningen öfwer Gräfsten war
    hållen, blef af hans hög greflige excellentsen sielf opwist
    så wäll åtskillige Hög...? Konglige Cammarcollegii Archive
    attester, hwilka utur cronans handlingar woro utdragne
    som och särdeles /et/ extract af Herr Erich Jöransons
    sölfslagne jordebook som bewittnade det uti Gräfa by
    warit 2 hela och 2 halfa gårdar med Kierredahls utjordh
    och frälsehemmanet som warit bemelte
    herres säterye.

(Text på kartbilden:)
(Knutstorps ägor möta på denne...) ...sydan
Siön Rålgen
Rålgen et dagzwärkstorp under Ekenääs möter
Ööz ägor i Biörsätter sochn möta här
Ööbo-siön
Wåhlns ägor i Biörsätter sochn möter här

Rålkiärret består af tallskogh medh sqackor uti
myket sankt och till intet dugeligt.
Godh lööfskogh
Kiärr
Sankt kiärr skoglupit
Starrwall
Täppa
Kiärr sankt med små lööf-skog uthj
Slätt kiärr
Skarp backa
Kiärr med små löfskog
Ängh af starrwaldhblanda stertting
Skarp hårdwall
Sterttingh

Afmätt Annis 1694 & 1695
    af
Niels Lundberg

________________________
1) Fel för sanblanda?