D18_121

(Rubriken kan läsas under D18_120)
Geometrisch Charta öfwer Swinsta kyrkioby och sochn
i Bankekinds härad och Östergiöthlands lähn belägit

(Text här:)

            Notarum Explicatio
Littera                                                                             Åker            Sommar
et Numero                                                                Tunnor kappar   lass höö
    Swinstad består af 2ne cronohemman bägge
    lyka stora i byemåhl, hwilka hans Excellents
    Konglige Rådet och öfwerståthållaren högwälborne
    grefe Herr Christopher Gyllenstierna för
    någon tyd sedan ifrån Konglig Mayestät och
    cronan sig tilbytt, men sedermera och i detta
    åhr oppgifwit till Konglig Mayestät och cronan
    i ährsättning för Kåpperups gods i Skåne.
A. Hafwa åker tilsammans i Norra giärdet, lerjord
    med klappersten, wid backarna något grund /achtig/    9        8
B. Godh leerjordh                                                             2        26
C. Dungjordh sidländigh                                                  1        4
D. Åker i Södra giärdet, leerjord                                      8        28
E. Jtem rödh leerjordh                                                      8        -
F. Swartmylla                                                                   1        - 
G. Ååängen, består af starr- och sank dywall
    sampt maawall, mycket beswärlig att
    bärga mäst alla åhr lyka för dhet öfwerflödiga
    watnet skull som der igenom
    löper, bergas höö in alles, starrwall                                -        -                25
    Maawall                                                                          -        -                30
H. Soldattorppet som är bygdt på uthmarlken, hafwer
    åker i en lycka kring torppet, flåtleera                            -        24
J. En lyten äng straxt der hoos, af hårdwall                        -        -                1 ½
K. Noch et litet torpp som äfwen af utmarken
    nyhligen är opgiort, hafwer åker i 2ne
    små lyckor straxt wid torppet, skiörjordh                       -        30
    Vthi dhe instängde åkerlyckorne kan bärgas
    åhrligen, skrin hårdwall                                                  -        -                1 
L. Bysens uthmark hwilken är belägen et godt
    stycke ifrån byn och ibland andra
    byars ägor, består merendels af berg och stenig
    mark, hwarest och är skogh
    till stafwer och trinne, sampt wedebrand
    någorlunda till nödtorfften;
    Muhlbete är der intet stort, och der änteligen
     något skulle finnas, blifwer dhet
    ständigt af kringliggiande byar och torpp afbett.
    Fiskie af intet synnerligit wärde, allenast i Swinsta
    siön och åån, bekomma dhe om
    wåhren uti deras wärkar litet giäddor, abbor,
    mört, åhl och braxen, elliest
    utom des intet stort, förty thet öfriga watnet
    här till byen uti Swynstadh
    Öfre siön är merendeels gallstrandh.
   
    Grannarna
Numero 1. Måns Nielsson cronohemman hafwer
    åker i Norra giärdet, lerjord med klappersteen.        4        20
    Leerjordh                                                                1        13
    Dungjordh                                                               -        18
    Södra giärdet, leerjordh                                           4        14
    Jtem rödh leerjordh                                                  4        -
    Swartmylla                                                               -        16
    Höö i ängen starrwall                                                -        -                12 ½
    Jtem maawall                                                            -        -                30

Numero 2. {Niels Olofsson och } hafwer i lyka i åker och äng,
                  {Månss Olofsson     } som föregående Numero 1 
M. En liten utjord hart wid Swynsta prästegård belägen, är af hans Excellents
    Herr Kongliga Rådet och öfwerståthållaren högwälborne grefwe Christopher
    Gyllenstierna Anno 1675 ifrån Konglig Mayestät och cronan emot we-
    derlag utbytt, bestående samma vtiord af en liten ängtompt,
    som Pastor Loci nu på tyden af herrskapet blefwen effterlåten
    at bruka, derest bergas höö åhrligen hårdwall 1 sommar-lass, warandes
    den på sombliga ställen dugligh... (Kartan trasig, text fattas)                                         

(Text på övre kartbilden, först runtom medsols:)
Rebbantorps ägor möta här
Jordstorps ägor möta här
Gräfstens Härregårds ägor möta här
Ängen Kahlgarn möter här
Swinsta öfre siön
Lillöö
Storöö

Torp
Linda
God ung tallskough
Bysens uthmark
Äng till soldaten aff hård-wall
Soldatetorp

(Text på nedre kartbilden, först runtom medsols:)
Swinsta Prästegårds ägor möta på denne sydan
Sinnersta ägor möta här
Biersta ägor möta
Hagsängen möter här
Neder-Erick-stadz äger möta
Strömsbroo Herregårds ägor möta här

En hög sanbacka
Swinsta kyrka
Klåckstapel
Capellan gården
Tingstufwa
Maawall
Starrwall
Starrwall
Maawall
Spänger

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1695 af Niels Lundberg