D18_123

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Skallorp crone ½ som för
warit frälse till Herr Clas Flemming
vnder Liungs sätegårdh, belägen
i Gullbärgz häradh och Liungh
sochn affmätt af vndertecknadt
Anno 1693

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor Cappar   Lass
A. Skallorp hemman crone ½
B. Ett åhrs vthsäde i Östra gärdet
    Flått leera                                                    2        -
C. Syrsandh                                                     -        25 ½
D. Godh lera                                                    -        18
E. Andra åhrets vthsädhe i Wästra
     gärdet sand jordh                                        -        28
F. Sand blandat leera                                       1        8 ½
G. Een åckerlycka spicklera                            1        ½
H. Noch en åcker lycka biörkleera                  -        12
J. Sör ängen är medelmåttigh hårdh
    wall, bewäxt medh biörk, någon
    asp, och gran skogh, kan kasta aff
    sigh höö enär medelmåttigh hööwäxt är       -        -            16
K. J Storängen är en deel hårdwall
    kan bekomma till höö                                    -        -            6
L. Noch i dito ängh sanck kiärr och
    tranmåssigh wall till höö                               -        -            12
M. Een lyten betes hage bewäxt aff
    små granskogh, doch bergu och
    stengrytigh mark ringa mulbete
N. Twänne nottwarp och 4 endubla
    katzor till fyske i siön Siernen
O. Humblegårdh om 250 stänger
P. Skogs marken befinnes bergu
    och strängh marck, doch skogh till
    nödtorfftigh gårdefångh och wede
    brandh, medelmåttigt mulbethe
Q. Bolbäcken ett soldats torp som
    kommer mästedels på Blixtorps ägor
    doch hafwer äfwen bemälte gårdh sin
    andeel till samma torp, och finnes dess
    lägenheter som föllier nämbligen
R. Eett åhrs uthsädhe öhr och sandiordh            -        8 ½
S. Andra åhrets uthsädhe ler och sandiordh       -        9
T. Höö aff ängen är starr wall                             -        -            4
U. Noch än höö af en liten kiärr ängh                -        -             1
W. Vthsädhe aff en lyten nyuptagen täppa         -        4

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Krasz bäcks mötha på denne sydan
Stiernen Lacus
Gulle Rops ägor mötha jmoth
Gullerops ägor gränsa här
Blixtorp ägor mötha på denne sydan

Bergh baker
Bergh små gran ahl tall och börkeskogh
Bergh bake
Bergh backe
Bergh gran ahl och börke skogh
Afswedat plan

Scala Ulnarum
Anders Wetterman