D18_125

    Notarum Explicatio

    Råby hemman twänne af
    hwilka 1 ähr crone, och dätt ändra
    frälse, till sahlige Herr Clas Flemmingh vndher
    Liungz herregårdh, belägen i Gulbärgh
    häradh och Liungh sochn, af hwilka
    dätt enä crone hemman är till ref och
    skattläggningh beordrat dock bägge
    hemman lyka stora i ägor, och
    föllier nämbligen
A. Anders Nielssons hemman crone ½
B. Eett åhrs vthsädhe i Wästra gärdet
    öhr och sandjordh                                     1        1 ½
C. Lermylla och klappersten                         1        25 ½
D. Spyckleera                                                3        13 ½
E. Gärdes höö der sammastädes                    -        -                ½

    J Östra gärdet    
F. Hårdh leera                                               2        -
G. Flåttleera                                                  6        -
H. Gärdes höö der sammastädes                   -        -                1
J. Lill ängen är mager skrin hårdwall kan
    kasta af sigh höö i medelmåttigh åhr        -        -                5
K. Stor ängen mager fnughwall af eek
    och små granskogh bewäxt till höö          -        -                8 1/16

(Högra spalten:)

    Notarum Expljcatio
                                                                   Tunnor Cappar    Lass
L. Per Månssons hemman frälse    ½
    Eett åhrs vthsädhe i Wästra gärdet ähr
    Öhr och sandjordh               Littera B        1        1 ½
    Lermylla och klappersten    Littera C        1        25 ½
    Spyckleera                           Littera D        3        13 ½
    Gärdes höö                          Littera E         -        -                ½

    J Östra gärdet
    Hårdh leera                        Littera F          2        -
    Flåtlera                                          G         6
    Gärdes höö                                    H         -        -                1  
    Höö aff Lillängen                          J          -        -                5
    Höö aff Storängen                         K         -        -                8 1/16
M. Vthsädhe aff en tompt åcker spicklera    -        20 1/4
N. Eett soldats torp hafwer till vthsädhe
    Jordmån består af sandlera                       -        24 1/4
O. Lytet fyske i Stora åhn som löper ifrån
    Kongz Nörby och faller uth wedh Kongzbroo
    till bägge desse förnämde gårdar.
    Jngen skogh, lytet mulbete på trädes
    gärdet, flere lägenheter finnes intet
P. Een miölwarn lyder till Gillbärgga
Q. Noch en miölqwarn ähr crone
R. Een såge qwarn lyder till cronan.

(Text på högra kartbilden, först runtom medsols:)
Norby ägor
Åhl fyske till Liungz prästgårdh
Norrby ägor möta på denne sydan
Släta ägor mötha här
Säby ägor mötha här

Back stugu
asp små gran och wydeskogh

(Text på vänstra kartbilden, först runtom:)
Säby ägor mötha på denne sydan
Åssby ängh möter här
Häslebärgs ägor mötha här
Säby ägor mötha
Släta ägor mötha här

Eck och små granskogh
eck små gran och wiker skogh
Små gran börk och wyker skogh

Schala ulnarum affmätt Anno 1694
aff
Anders Wetterman

(Text i nedre marginalen:)
Rividerat in Julio 1734
och observerat, som på sitt
 behöriga rum här i contoiret
igenfinnes.