D18_127

    Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar   Las
    Släta byes beskrifningh, belägen
    uthj Liungh sochn och Gullbergs häradh, hwarest
    är 3 hemman i åcker och ängh i tegeskiffte
    men 2ne hemman på rätta bohlbyn bebygdhe,
    men dhet tredie i Råby, som hafwer sine tegar
    och stångefall, af hwilcka 1 crono och påst-
    gårdh är förordnadt till reef och
    skattläggningh: afmätt 1693 af vnderteknadt

A. Pähr Hålstens gårdhs byggnings tompt
    hafwer i byamåhl    3 stänger : Crono 1

    Södra giärdet
B. Ett åhrs uthsädhe, godh leera                            2        5 ½
C. Styf spykleera                                                   6        20 1/4
D. Styf rööleera                                                     1        5 3/4
E. Dungh jordh                                                      1        7
    Giärdes höö                                                        -        -                4
F. J Torplyckan mulljordh                                     1        31

     Norra giärdet
G. Andra åhrets uthsadhe godh leera                    1        29
H. Styf spykleera                                                  5        3 1/4
J. Flåthleera                                                          2        11
    Giärdes höö                                                       -        -                1
K. Torp lyckan mulljordh                                     -        31
L. Ekhags ängen, af ek och hassellskough be-
    wäxt, elliest mager hårdh wall, kan kasta
    af sigh höö, enär medellmåttigh hööwäxt är    -        -                5
M. Hållst engen medellmåttigh hård wall            -        -                6
N. Ängh hagen små starr och fnuggwall              -        -                4 ½
O. Gräs hagen hårdhwall                                     -        -                2
P. Sätter ängen af små starr och stertingh            -        -                5
Q. En betes hage af medellmåttigh gran-
    skough bewäxt
R. Humblegård om 300 stänger

S. Anders Hålstenssons gårds byggnings
    tompt, hafwer i byamåhl 4 stänger men en af dhem
    i Råby teega skiffte: och är skatte hemman 1.

    Södra giärdet
1. Ett åhrs uthsadhe godh leera
2. Styf spykleera                                             -
3. Styf rööleera                                               - 
4. Dungh jordh                                                -
    Giärdes höö                                                 -        -                5 1/3
5. Torpe lyckan mulljordh                               -

    Norra giärdet
6. Andra åhrets uthsädhe, godh leera
7. Styf spykleera                                             -
8. Flåttleera                                                     -
    Giärdes höö                                                 -        -                1 1/3
    Höö af Eekhags lyckan                L             -        -                6 2/3
    Höö af Hålst engen                      M            -        -                8
    Höö af Engh hagen                      N             -        -                5 ½
    Höö af Grääs hagen                     O             -        -                2 2/3
9. Höö af en lythen tompt                                -        -                -
10. Höö af Sätter ängen starwall                      -        -                3

(Text i högra spalten:)
                                                                     Tunnor Cappar   Las
11. Skattegårds torpet
12. Uthsädhe det ena åhret mulljordh                -        25
13. Andra åhret, mulljordh                                1        11
14. En betes hage medh små granskough bewäxt
15. Humble gårdh om 60 stänger

16. Gustaf Larson som bor i Råby gård
    hafwer sin byggnings tompt i Släta by
    af 2 stänger, doch obebygdh

    Södra giärdet
17. Ett åhrs uthsädhe godh leera                        (1        14)1
18. Styf spykleera                                              (4        8 1/3)
19. Styf rööleera                                                 (-        30)
20. Dungh jordh                                                 (-        20)
    Giärdes höö                                                     -        -                2 2/3
21. Torp lyckan, mulljordh                                ( -        29)

    Norra giärdet
22. Andra åhrets uthsädhe godh leera                (1        7)
23. Styf spykleera                                               3        9
24. Flåttleera                                                      (1        7)
    Giärdes höö                                                    -        -            2/3
    Höö af Eekhags ängen                L                 -        -            3 1/3
    Höö af Hålst engen                     M                -        -            4
    Höö af Ängh hagen                     N                -        -            2 2/3
    Höö af Giärdes hagen                 O                 -        -            1 1/3
25. Höö af huus tompten                                    -        -            2
26. Ox hagen samfält till Råby och
    Skattegården af granskough bewäxt

27. Skougs marcken till denna by
    befinnes medellmåttigdt muhle
    bethe, men elliest skogen mycket
    ringa, af små gran och eneskoug
    doch ey dugeligh till giärdsell
    eller stöör, jtem några eker,
    Lythet fiskewatn i åhn när
    dhet brukas

    Ballsshuus soldats torp hafwer
    till vthsadhe mager öhr jordh                        -        18
    Noch en del intagen af skattegårds
    Lyckan samma jordmån                                -        12

     Flere lägenheeter finnes jntet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Säby by
Säby ägor gränssa här intill
Råby ägor sträckia sigh alt här in till
Norrby ägor mötha
Nybble ägor mötha på denna sydan alt här till
Rågårda ägor mötha här
Prästegården ägor mötha här
Ballsshuus soldats torp
Wågersta ägor mötha här
Flysta ägor
Kulla ägor mötha på denna sydan alt här till
Säby ägor mötha här
Råby engh möther här till
Häslebergs ägor sträckia sigh alt på denna sydan till
Åhsby ägor mötha alt här
Åhsby

Sylän plan med små granskoug
Eek medh små gran och ene skogh
ödes lyckor oduglig jordemån
Prästegårds-åker
Beeteshage af graan skough
lycka
(Till vänster skogsmarken:)
Syländigh marck bewext medh små graan
och någon ekeskough bewext
Backestugu
Backestugu

Scala ulnarum
Anders Wetterman

(Text i marginalen nedtill:)
Reviderad in junii 1735 och med blyers anoterat
i colomnen

________________________
1) Siffror inom parentes senare skrivna