D18_129

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor Cappar  Lass
    Biälösa byes beskrifning
    uthi Wreta Closter sochn och
    Gullbergs härad, hwarest
    ähr 7 hemman crone, och 1 frälse
    aff hwilka är förordndt till
    reff och skattläggningh nämbligen
Numero
1. Jon Nielssons gårdh hafwer
    i bymåhl

    Östra gärdet
2. Eett åhrs vthsädhe öhr och mulljord            4        8 ½
3. Godh mullblandat leera                               1        14
4. Dungh jordh                                                 2        18 ½

    Wästra gärdet
5. Andra åhrets vthsäde mull och öhrjord        5        26
6. Dungh jordh                                                  1        2
7. Höö aff Wäster hagen god hårdwall              -        -                1 1/4
8. Höö aff ängen Kiärret små starwall               -        -                1 ½
9. Laduhagen godh hårdwall till höö                 -        -                1 1/4
10. Jntächten godh hård wall till hoo                 -        -                1 ½
11. Storängen mager och tufwigh hårdwall       -        -                7 3/4
12. Humble gårdh om 200 stänger

13. Jöns Nielssons gårdh crone
    haffwer i bymål    5 orff
    Hafwer lycka ägor i åcker och
    ängh sampt hagar, som åfwan
    skrefne aff Numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
14. Humble gårdh om 100 stänger

15. Niels Månssons hemman frälse till
    Herr Bengt Kafle hafwer i bymål 4 orff

    J Östra gärdet
16. Eett åhrs vthsädhe öhr och mulliord            4        10 ½
17. Godh mull blandat leera                              1        4 ½
18. Dungh jordh                                                2        14

    J Wästra gärdet
19. Andra åhrets vthsädhe mull och örjord       5        2 ½
20. Dungh jordh                                                1        4
    Höö af Wäster hagen          Numero 7           -        -            1 7/8
    Höö ängen Kiärret starrwall Numero 8         -        -            1 7/8 
    Höö af Laduhagen hårdwall Numero 9         -        -            1
    Höö aff Jntäckten god hårdwall Numero 10  -        -            1 ½
    Höö aff Storängen               Numero 11         -        -            6 3/5

    Een lyten frälse /vthjordh/ tillagdt ått samma
    åfwan skrefne frälse i dess tegoskiffte
    hafwer i bymål                1/5 orff
21. Humblegårdh om    100 stänger

22. Erich Persons hemman crone
    till delningh vnder rusthåldh hafwer
    i bymål    4 orff och en crone vthiordh
    till slagen om 1/5 orff som i dess tegoskiffte
    inne lygger vthi åcker och ängh och
    ähr lycka i åcker och ängh, medh
    åfwan skrefne frälsehemman som
    Numero 16, 17, 18, 19, 20, 7, 8, 9, 10, 11 vthwyser
23. Humble gårdh om    100 stänger

24. Lars Hansons hemman crone
    hafwer i bymål    5 orff

    J Östra gärdet
25. Eett åhrs vthsädhe öhr och mulljordh                4        3 2/3
26. Godh mulblandat leera                                      1        2 1/3
27. Dungh jordh                                                      2        10

    J Wästra gärdet
28. Andra åhrets vthsädhe mull och örjiordh            5        7
29. Dungh jordh                                                        1        7
    Höö aff Wäster hagen         Numero 7                  -        -                1 1/4
    Höö aff ängen Kiärret         Numero 8                  -        -                1 ½
    Höö af Laduhagen hårdwall Numero 9                -        -                1 ½
    Höö aff Jntäckten, godh hårdwall Numero 10      -        -                1 ½
    Höö aff Storängen mager och tufwigh
    hårdh wall                            Numero 11               -        -                7 3/4
A. Humble gårdh om 200 stänger

(Text i högra spalten:)
                                                                              Tunnor Cappar  Lass 
30. Jon Nielsons hemman crone
    Hafwer i bymål    5 orff

    J Östra gärdet
25. Eett åhrs vthsäde mull och öhrjordh                    4        3 2/3
26. Godh mulblandat leera                                        1        2 1/3
27. Dungh jordh                                                        2        10

    Wästra gärdet
28. Andra åhrets vthsäde mull och öhrjordh             5        7
29. Dungh jordh                                                        1        7
    Höö aff Wäster hagen hårdwall      Numero 7      -        -                1 1/4 
    Höö aff Ängh Kiärret små starwall Numero 8      -        -                1 ½
    Höö af Laduhagen hårdwall           Numero 9       -        -                1 1/4
    Höö aff Jntäckten godh hårdwall   Numero 10      -        -               1 ½
    Höö aff Storängen mager och tufwigh
    hård wall                                        Numero 11       -       -                7 3/4
B. Humble gårdh om 180 stänger

31. Clemet Månsons gårdh crone
    hafwer bymål    5 orff
    Hafwer lycka ägor i åcker och
    ängh sampt hagar som åfwan skrefne
    aff Numero 25, 26, 27, 28, 29, 7, 8, 9, 10, 11
32. Humble gårdh om 60 stänger

33. Måns Carsons hemmen crone
    Haffwer i bymål    5 orff
   
    J Östra gärdet
34. Eett åhrs vthsädhe mull och öhrjord                    4        26
35. Godh mullblandat leera                                       1        12
36. Dungh jordh                                                        1        26

    Wästra gärdet
37. Andra åhrets uthsäde mull och örjordh                6        -
38. Dungh jordh                                                         1        26
    Höö aff Wäster hagen        Numero 7                    -        -                1 1/4
    Hoo aff Ängh Kärret          Numero 8                    -        -                1 ½
    Höö aff Laduhagen            Numero 9                    -        -                1 1/4
    Höö aff Jntäckten               Numero 10                 -        -                1 ½
    Höö aff Storängen              Numero 11                 -        -                7 3/4
C. Humblegårdh om 200 stänger
39. Een betes hage intagen aff ängen
    magert mulbete till hela byen
40. Noch en bethes hage kallas Swälten
    till hela byen magert beteswall
    Flere lägenheter finnes jntet
41. Een vthiordh som består i twänne tegar
    i Wästra gärdet aff mull och öhrjiordh
    till vthsädhe                                                            -        31

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Knifwinge ägor mötha
Siögesta ägor mötha på denne sydan
Soldatz torp
Bergh ägor mötha här
Bergz Påltorp Höghby och Walby änge humpar mötha på denne sydan
Röcklinge ägor mötha
Röcklinge by
Håckla ägor möta på denne sydan alt här till

Sten backe

Scala ulnarum
Afmätt Anno 1693 aff Anders Wetterman