D18_130

    Notarum Explicatio
                                                                           Tunnor Kappar  Lass
A. Sörby Frällse hemman
    ½, belägit i Gulbergs härad och Wretha
    Closter sochn, som Johan Pehrsson brukar
    afmätt Anno 1695 af vndertechnat

    Norra giärdet
B. Ett åhrs vtsäde, sandgrus och öhrjord                2        1 ½
C. Medelmåttig lehrjord                                          -        25 ½
    Giärdes höö                                                         -        -                4

    Södra giärdet
D. Andra åhrets vthsäde, mulljord                            -        11 1/4
E. Sandmylla                                                             -        25 ½
F. Sand och öhrjord                                                   1        13
    Giärdes höö                                                            -        -                2
G. Lillängen består 2/3 del tufwig hårdwall och 1/3 del
    små starrwall, kan kasta af sig enär medel-
    måttig höwäxt är                                                     -        -                14
H. Storängen består af små starrwall                          -        -                10
J. En lyten beteshage.  
                    
K. Sörbytorpet som Lydrick Nillson åbor hafwer til
    vtsäde det ena åhret öhrjord                                    -        10
L. Andra åhret öhrjord                                                -        5 3/4   
M. Höö af ängen små starrwall och syrwall, och i
    giärdet                                                                     -        -                4
N. Skougs marken till denne gård är mycket
    bergug marck, och skarpt muhlbete, men
    skougen till wedh och gårdefångh befinnes
    till nödtorfften.

    Flere lägenheeter finnes intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Torfsätters ägor möta
Stiärnorps säthe-gårds ägor mötha
Wreta closter sochne mark möter
Flyme ägor gräntsa på denne sydan
Källehems ägor möta
Transättes ägor möta här

Stenbacke medh små börke skogh
Skyttorpet
Måse af börk och tall
Skäls Eken
Kongsklinten
Råsten

Schala ullnarum
Anders Wetterman 

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Riktigt uträknad.