D18_132

(Rubrik:)
Geometrisk delineation
    öfwer
Grefwinnans högwälborne Fru Hedewig Mör-
ners bythes-hemman Sälldekiär, som medh
alle des omständigheeter afmätt och
delinierat är Anno 1695
af vndertech-
nadt.

    Notarum Explicatio
                                                                       Tunnor Kappar  Lass
A. Säldekiärs gårds byggnings tompt som
    Jon Månsson åboer frälsehemman ½

    Norra giärdet
B. Ett åhrs vthsäde af sandmylla                      2        1
C. Öhrjord                                                         -        21 ½
D. Sandlera                                                       1        4 ½
E. Röö sandjord                                                -        17 3/4
     Giärdes höö                                                  -        -                3

    Södra giärdet
F. Andra åhrs vtsäde, flåthleera                        1        3
G. Röö sandmylla                                             1        28 3/4
H. Sandlera                                                       1        14
    Giärdes höö                                                   -        -                3
J. Norr ängen består af mager hårdwall och
    fnuggwall, kan kasta af sig höö enär
    medellmåttigt hööwäxt                                  -        -                5
K. Södra ängen är och skryn ängewall af måss-
    wall och lingonrys, kan bekomma till höö
    enär medellmåttigt höwäxt är                        -        -                10
L. Höö af en lyten tompt är hårdwall                -        -                1 ½
M. En betheshage är berg- och stenig marck, be-
    wäxt af gran- och biörkeskoug, ringa mulbet
N. Höö af Knackängen är en dehl mager hård-
    wall och ett lytet kiärr af små starrwall            -        -                2  
O. Humblegård om    100 stänger
P. En lyten fothwiske miölqwarn som allenaast
    om wåhrtyd går enär snön afgår då nå-
    got watten kan tillfalla
Q. Skougsmarken till denne gårdh befinnes skiön
    gran- och börckeskoug medh någon tall
    iblandh, till småt timber, gärdzell, stöör,
    och wedebrand tiänlig, men mycket bärg
    och stenig mark ibland, medellmåttigt
    muhlbete.
    Flere lägenheeter finnes intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Biäsätters ägor komma att möta och gräntza på denne sydan
Åby ägor möta
Grårhults ägor möta
Toctorps ägor möta på denne sydan

Bergz backe af gran och börke skogh bewäxt
Ful måsen aff sqwacker tall gran och små börke skogh
Bergh och steen bewäxt aff börck och granskog
Bergh backe

Schala ullnarum
Anders Wetterman

(Notering i nedre marginalen:)
Littera H, åker innehåller 5 kappland mindre
än beskrifningen
C E E