D18_134

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Wallby Nederboo hållmen belägen i Wreeta Closter
sochen och Gullbergs häradh, beståendhe af 3 hemman nembligen
2ne crono och 1 skatte, hwilcka afmätte och calculerade
ähre Anno 1692 af undertechnadt

    Notarum Explicatio
Numero                                                                    Tunnor Cappar  Lass
1. Walby östra gårds byggnings tompt
    äger i byamåhl 5 stänger och 1 aln är 26 alnar

    Östra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe, mull- och swarttmylla                   2        19 ½
3. Leerjordh                                                                    4        31
4. Dunghjordh                                                                -        29
5. Uthsädhe i 2ne tomptewrether                                   -        22

    Wästra giärdet
6. Andra åhrets uthsädhe, swartt mylla                         1        5 1/4
7. Leer jordh                                                                  1        31
8. Öhr jordh                                                                   3        15 
9. Dungh jordh                                                              3        5
10. Höö af Wästra ängen medellmåttig hårdwall           -        -                2  
 11. Höö af Östra ängen är kiärf och tufwig ängewall    -        -                7 ½
12. En lythen trägårdh och humblegård om 100 stänger
13. En betes hage medellmåttigdt muhlebethe
14. En lythen kalfhage

15. Mellangårdens byggnings tompt har i bya-
    måhl 5 ½ stångh
16. Ett åhrs uthsädhe i Östra giärdet swartmylla               2        27 1/4
17. Leer jordh                                                                    4        21
18. Dungh jordh                                                                1        9 3/4
19. Uthsädhe i een wreeth                                                 -        30

    Wästra giärdet
20. Andra åhrets uthsädhe, swartmylla                            1        8
21. Leer jordh                                                                  1        23 ½
22. Öhr jordh                                                                   3        24
23. Dungh jordh                                                              3        10 1/4
    Höö af Wästra ängen     Numero 10                            -        -                2 ½
    Höö af Östra ängen        Numero 11                            -        -                8
24. En lythen kalfhage
25. En lythen trägårdh och humblegård om 70 stänger

26. Wästra gårdens byggnings tompt äger uthj
    bya måhl 5 ½ stång på 1 qwarteer när.

    Östra giärdet
27. Ett åhrs uthsädhe, swartmylla                                       2        27
28. Leer jordh                                                                     4        12
29. Dungh jordh                                                                 1        12
30. Uthsädhe af een wreeth                                                -        14

    Wästra giärdet
31. Andra åhrets uthsädhe, swardt mylla                           1        2 1/4
32. Leer jordh                                                                    1        24 1/4
33. Öhrjordh                                                                      3        29 1/4
34. Dungh jordh                                                                3        4 3/4 
    Höö af Wästra ängen     Numero 10                              -        -                2 ½
    Höö af Östra ängen        Numero 11                              -        -                8
35. En lythen kallfhage uptagen af swyn-
    vallen
36. Något fiske watten i stora åhn medh
    mierdars uthläggande om wåhrtydh
37. En lyten löth af ringa mulbethe medh
    små enebuskar bewäxt.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Härna ägor motha på denna sydan alt här till
Kaga ägor gränssa här in till
Kaga kyrckia
Bräninge ägor mötha
Öfwerwallby ägor mötha här

Stora Åhn
Å holmar
Holme stenigh
Holme stenige

Scala ulnarum
Anders Wetterman