D18_137

(Kartakt över Sjögesta inskannad i flera delar.
D18_136 baksida utan text
D18_137 Rubrik och övre delen av kartbilden
D18_138 och D18_139 baksida
D18_140 nederdelen av kartbilden
D18_141 Text Notarum Explicatio
)

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Siögesta by som består aff twenne hollmar
Dhen Wästra hollmen är aff 4 fierde dehlars och twänne
hallfwa heman, och den andra som kallas Neder/bo/hollmen
består aff 4 heela och lyka stora hemman, aff hwilka är till reeff förord-
nat 2 fiärdedehlar ett halfft, i Wästra, sampt 1 hemman i Nederbo-
hollmar Grefwinnans högwälborne Fru Hedewig
Mörners tillhörige frälse
    belägen
j Gulbergs härad och Wreta closter sochn
affmätt Anno 1695 af vndertechnat

(Text på denna del av kartbilden, först runtom medsols:)
Liungs vtmark mötre
Gulbergs härads sochne allmening
Hornstäfwe ägor gräntsa

Hunkiälla torp
Hunkiälla
Lille Sandbäcks granstubbe
Gråhällen
På denne plaan ähr bewäxt medh små gran,tall all och ene skough
Store Sandbäcks granstubbe
Een tvistigh plaan emellan Horn Stäfwe och Skiäfwesta by