D18_141

(Kartakt över Sjögesta inskannad i flera delar.
D18_136 baksida utan text
D18_137 Rubrik och övre delen av kartbilden
D18_138 och D18_139 baksida
D18_140 nederdelen av kartbilden
Här på D18_141 finns text Notarum Explicatio
)

        Notarum Explicatio
Numero                                                                                       Tunnor  Cappar  Las
    Siögesta bys Wästra holme
1. Hans Pehrssons gård är frällsse till Stiärn-
    orp                              1/4 del hemman

    Södra giärdet
2. Ett åhrs vtsäde, öhr och mulljord                                                 2        25 2/3
3. Vthsäde i Wäster åckerlyckan, sandjord                                      2        15
4. Andra åhrets vtsäde i Norra giärdet, sandjord                              3        8 2/3
5. Vthsäde i Öster åckerlyckan sandjord                                          2        7 1/4
6. Syrsandh                                                                                       -        19 2/3
7. Lillängen, består af fnug och syrwall till höö                               -        -                5
8. Myrängen är ½ tufwig hårdwall, och ½ part små starrwall          -        -                4 ½
9. Af hööängen, mager hårdwall, höö                                               -        -                2
10. En lyten beteshage, medellmåttigt muhlbethe, af små gran-
    skoug bewäxt.
    Höö af en tegh i Nederbo myren kiärrängh Numero 93              -        -                1

11. Qvartermästarens hemman crono    1/4 del
    Ett åhrs vtsäde j Södra giärdet, öhr och mulljord Numero 2        2        25 2/3
12. Vtsäde i Wäster åckerlyckan, öhr och lerhrjord                         2        1 ½
13. Vtaf en åcker är sandjord                                                           -        26 3/4
    Andra åhrets vtsäde i Norra giärdet, sandjord Numero 4            3        8 2/3
    Syrsandh                                                          Numero 6            -        19 2/3
14. Vtsäde i öster åckerlyckan leerjord                                           1        16
    Lillängen                                                         Numero 7             -        -                5
    Af Myrängen                                                  Numero 8             -        -                4 ½
    Höö af Hööängen                                                         9             -        -                2
15. En beteshage, af gran, någon tall och eneskough
    bewäxt, medellmåttigdt muhlbethe

16. Erick Larsson crono    1/4
    Ett åhrs vthsäde i Södra giärdet, öhr och mulleera Numero 2      2       25 2/3
17. Vtsäde af en åckerlycka, uptagen af beteshagen, flåtlera           1       3/4
    Andra åhrets vtsäde i Norra giärdet, sandjord                     4       3        8 2/3
E. Vtsäde af en tomptåcker, sandjordh                                             -         23
    Syrsandh                                                           Numero 6            -        19 1/3
    Höö af Lillängen                                               Numero 7            -        -                5  
    Höö af Myrängen                                                            8            -        -                4 ½
    Af Hööängen höö                                                            9            -        -                2
F. Höö af Lilla Myrängen är ½ part kiärr och ½ part starr                -        -                4 ½
    wall                                                                                                -        -                4 ½
18. En beteshage af gran och någon tallskoug bewäxt, me-
    dellmåttigt muhlbethe
A. En crono-uthjordh som Erick Larsson brukar, kan haf-
    wa till uthsäde i Norra Lyckan, är sandjord                                 3        22 1/4
B. J Södra lyckan, sandjord                                                              2        26 1/4
C. Höö af en medellmåttig hårdwalsäng                                           -        -                5
D. En lyten bethes hage af aspskoug bewäxt

19. Jon Jonssons hemman crono    1/4
20. Ett åhrs uthsäde i Södra giärdet består af öhr och muljord         2        19 3/4
21. En åckerlycka af öhr och sandjordh                                           3        14
22. En tompt åckerlycka sandjordh                                                  -        15
23. Andra åhrets vtsäde i Norra giärdet sandjord                             4        2
24. Syrsandh                                                                                     -        24
25. En tompt åckerlycka sandjordh                                                 1        26
26. Nock än en åckerlycka sandjordh                                              -        28
27. Lillängen är fnugg och syrwall, kan kasta af sig höö enär
    medellmåttigth hööwäxt är                                                           -        -                4
28. Myrängen är en halfpart tufwig hårdwall och ½ små starwal    -        -                4 ½
29. Lilla Myrängen ½ kiärr och ½ hårdwall                                     -        -                4 ½
30. Höö af en teeg i Nederbo myran, kärräng                                   -        -                1
31. Höö af 6 teegar i Hööängen är hårdwall                                     -        -                2
32. En betheshage bewäxt med gran och tallskoug.
    Elliest befinnes till denne gård skoug till gärdsle
    fång, sampt rys till wedebrandh

33. Anders Mattsons hemman frällse    ½
34. Ett åhrs vtsäde i Södra giärdet, öhr och mulljord                      5        14 5/8
35. Andra åhrs vtsäde, sandjord                                                      6        23 ½

(Text i mellersta spalten:)
36. Syrsandh                                                                                    1        3 3/4
37. Vtsäde i Länsmans lycka sandjord                                            1        24 3/8
38. Höö af Lillängen, är fnugg och syrwall                                      -        -                10
39. Myrängen är ½ part tufwig hårdwall, och ½ part små
    starrwall                                                                                        -        -                9
    Af Hööängen höö                                   Numero 9                      -        -                4
40. En bethes hage bewäxt medh gran och någon tallskoug
    medellmåttigt muhlbethe
41. Nock en bethes hage, ringa bethe

42. Nils Larsson, Spånge rusthåll    ½
    Ett åhrs vthsäde i Södra giärdet, öhr- och mulljord Numero 34    5        14 5/8
    Vtsäde af en teeg i Länsmans lyckan sandjord   Numero 34         1        24 3/8
    Andra åhrets vtsäde i Norra giärdet, sandjordh                 35         6        23 ½
43. Vthsäde af Tomptåcker lyckan, sandjord                                      -        17 1/4
    Syrsand                                                                              36         1        3 3/4
    Höö af Lillängen                                                                38         -        -                10
    Myrängen                                                                           39         -        -                9
(44) En betheshage, bewäxt af små een och granskough,
    medellmåttigt muhlbete
45. Nock en lyten betheshage, medellmåttigt muhlbethe.

46. Huset som Jöns Erson åbor, crono    1/8
47. Ett åhrs vthsäde i Wästra åckerlyckan, sandjord                        1        23 1/4
48. Vthsäde af 2ne teegar sandjord                                                  1        17 3/4
49. Höö af en ängesteg, mager hårdwall                                           -        -                1
50. Mager och kärf ängwall                                                              -        -                2
51. Höö af en teeg i Nederboo myran, starrwall                               -        -                1
52. En beteshage af tallskoug bewäxt, magert
    muhlbethe

    Siögestas Nederbo-holme
53. Anders Jonsons hemman frälsse    1.
    Lyder till Herr Hindrich Horn
54. Ett åhrs vtsäde i Wästra giärde mulljord                                    4        4
55. Röö flåthleera                                                                             2        27 ½
56. Öhrjord                                                                                       -        26 3/4
57. Medellmåttig leera                                                                     -        29 1/4
58. Dungjord                                                                                    -        6 1/4
    Giärdes                                                                                         -        -                ½
59. Andra åhrets vtsäde i Östra giärde, sandblandat swart
    mylla                                                                                            2        11 ½
60. Medellmåttig leera                                                                     2        12
61. Leermylla                                                                                   2        23 3/4
62. Sandjord                                                                                     2        20 1/4
A. Vtsädhe af en tegh i Länsmans lyckan sandiordh                       1        26
63. Vthsäde af en åckerlycka sandjord                                             -        15 1/8
64. Höö af Myrängen  god kiärrwall                                                -        -                8
65. Hööängen består ½ part hårdwall och ½ part små fnugg
    wall, kan kasta af sig höö enär medellmåttigdt hööwäxt är         -        -                15
66. Een bethes i hoop med Bengt Nilson med ahlskoug be-
    wäxt, godt muhlbethe.
67. Nock en betheshage, af gran, tall, ock eeneskough
    bewäxt, medellmåttigt muhlbethe
68. Höö af en tompt, god ängwall                                                    -        -                3
69. Humblegårdh om    250 stänger
93. Vthsädhe i Trättlyckan sandiordh                                               1        15

70. Bengdt Nillson hemman    1
    Frälse till Stiernorp
    Ett åhrs vtsäde i Wästra giärdet, mulljord Numero 54                    4        4
    Röö flåtlera                                                              55                    2        27 ½
    Öhrjord                                                                    56                    -        26 3/4
    Medellmåttig leera                                                  57                    -        29 1/4
    Dungjord                                                                 58                    -        6 1/4
    Giärdeshöö                                                                                      -        -                ½
B. Vtsäde af Wästeråckerlyckan sandjord                                         1        26
59. Andra åhrets vtsäde j Östergiärdet, sandblandat swartmylla       2        11 ½
    Medellmåttig leera                                                 60                    2        12
    Lehrmylla                                                               61                    2        23 3/4
    Sandjord                                                                 62                    2        20 1/4

(Text i högra spalten:)
71. Vthsäde af Öster åckerlyckan sandjord                                      1        18
    Höö af Myrängen god kiärrwall                            64                    -        -                8
    Af Hööängen                                                         65                    -        -                15 
72. En betes hage med Anders Jonsson
73. Nock en beteshage af skiön gran, tall och ahlskoug bewäxt
    godt muhlbethe
74. Humblegård om                                100 stänger
75. Vthsäde af en teeg i Länsmans lyckan, sandjord                        1        23 ½
    Höö af Tompt ängen, god ängwall           Numero 68                   -        -                3
    Vthsädhe i Trätt lyckan sandiordh           Numero 93                   1        15

76. Oluff Jonsson Rusthållare hemman crono 1.
    Ett åhrs vthsäde i Wästra giärde mulljord Numero 54                4        4
    Röö flåtlera                                                              55                2        27 ½
    Öhrjord                                                                    56                -        26 3/4
    Medellmåttig lehra                                                  57                -        29 1/4
    Dungjord                                                                 58                -        6 1/4
    Giärdeshöö                                                                                  -        -                ½
77. Vthsäde i Galglyckan sandjord                                                 -        23
59. Andra åhrets vtsäde i Östra giärdet, sandblandat
    swartmylla                                                                                  -        11 ½
    Medellmåttig leera                                                60                 2        12
    Leermylla                                                              61                 2        23 3/4
    Sandjord                                                                62                 2        20 1/4                           
78. Vthsäde af en tegh i Länssmansslyckan sandjord                    1        31
    Myrängen höö                                                      64                  -        -                8
    Af Hööängen                                                        65                  -        -                15
79. En beteshage, af gran och tallskoug bewäxt, tiänlig
    till gärdsell och stöör, medellmåttigt muh(l)bethe
    Vthsäde i Trätt lyckan sandiordh             Numero 93                1        15
80. Humblegård om                  50 stänger
87. Vtsäde ohr af en åcker lycka i hop medh Länssman, sandiord  1       19 ½

81. Länssmans Hans Swensson crono 1
    Ett åhrs vthsäde j Wästra giärdet, mulljord            54                 4        4
    Röö flåthleera                                                         55                 2        27 ½
    Öhrjord                                                                   56                  -        26 3/4
    Medellmåttig leera                                                 57                  -        29 1/4
    Dungjord                                                                58                  -        6 1/4
    Giärdes höö                                                                                  -        -                ½
82. Vtsäde af Galglyckan sandjord                                                  1        14
83. Än vthsäde af Galglyckan sandjord                                            -        12 ½
59. Andra åhrets vthsäde i Östra giärdet, sandblandat
    swartmylla                                                                                    2        11 ½
    Medellmåttig leera                                               60                     2        12
    Leermylla                                                             61                     2        23 3/4
    Sandjord                                                               62                     2        20 1/4
84. Vthsäde af en tegh i Länssmans lyckan sandjord                       1        16 ½
    Höö af Myrängen                                                 64                     -        -                8
    Af Hööängen                                                        65                     -        -                15
85. Vthsäde af en åckerlycka af beteshagen uptagen sandjord         1        1 ½
C. En betes hage af gran och tallskogh bewäxt
86. Denne byys, Wästra och Nederbo holmas samfäl-
    te uthmarck, beståendes af små gran och någon
    tall ibland med eneskoug, till småt gärdsel och
    stör, rys till wedebrand, godt muhlbete.
88. Eett torp kallas Tegelbacken, som häradsfougden
    Jöns Erson ifrån länsman af händt hafwer till
    vthsädhe sandiordh                                                                        -        12 ½
89. Torpet som Swän Hall åbor hafwer till vth-
    säde i en åcker lycka sandiord                                                       -        25
90. Skomakare torpet som Matz åboer, vthsäde sandiord                 -        4 3/4
91. Jöns Pytz torp till vthsäde i en lyten lycka sandiord                    -        13 1/4
92. Hans Adamssons torp nybygge