D18_142

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_142 Text Notarum Explicatio och halva kartbilden
D18_143
baksida
På D18_144 finns resten av texten (Notarum Explicatio)
och andra delen av kartbilden
)

        Notarum Explicatio
Numero                                                                                    Tunnor Cappar  Lass
    Knifwinge by som består af 3 crono hemman
    och 2ne skatte uthjorder uthj Wreeta Clåster sochn
    och Gullbergs häradh belägne af mätt Anno
    1692 i Juny månadh

1. Anders Börgessons gårds byggnings tompt
    Crono hemman har i bymål    14 alnar

    Östra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe, godh mulljordh, medh någon klappersteen 3        18
3. Dito öhr och röö limstens jordh                                               6        24
4. Öhrjordh ny uptagen                                                                 -        28
5. Leermylla                                                                                 1        18 1/4

    Wästra giärdet
6. Andra åhrets uthsädhe mulljordh                                              1        3
7. Öhr jordh                                                                                   6        16 3/4
8. Dungh jordh                                                                              2        12
9. Öhrjordh ny optagen åcker                                                       1        25
10. Syr sandh                                                                                1        18
11. Höö af twänne små änger af godh hårdhwall                          -        -                3                                                                                          
12. Höö af Lill ängen, een deel hårdhwall, och dhet öfrige
    starr wall                                                                                    -        -                3 ½
13. Twänne kiärr änger af små starrwall                                       -        -                5
14. Twänne betes hagar intagne af skougs marcken, medh små
    gran och tall skough bewäxt: kan föda 4 hästar
15. Ett torpställe der sammastädes som brukas för soldaten
    till uthsädhe in alles                                                                    -        14 1/4
16. Höö der sammastädes                                                               -        -                1 ½
17. Noch 2ne backestugur dersammastädhes
18. Uthsädhe i en lythen wreth sandhjordh                                    -        13
19. En lythen trägårdh om åthskillige äple och kyrssebärs trän

20. Swen Perssons gårds byggnings tompt Crono hemman
    hafwer i bymål    12 alnar

    Östra giärdet
21. Ett åhrs uthsädhe, godh mulljordh, medh någon klappersten    2        18 3/4
22. Dito öhr och röö limsteens jordh                                               5        21 3/4
23. Öhrjordh ny optagen                                                                  -        15
24. Leermylla                                                                                  1        13 3/4

    Wästra giärdet
25. Andra åhrets uthsädhe, mulljordh                                             -        28
26. Öhrjordh                                                                                   5        14
27. Syr sand jordh                                                                          1        10
28. Dungh jordh                                                                             2        15
29. Öhrjordh een ny optagen åcker                                                -        16
30. En åckerlycka ny uptagen brukas as soldaten öhr jordh         1        -
31. Höö der sammastädhes                                                            -        -                ½
    Höö af twänne små hårdwalls ägor     Numero 11                    -        -                2 4/7
    Höö af Lill ängen                                 Numero 12                   -        -                3
    Höö af 2ne kiärr änger små starrwall   Numero 13                   -        -                4 2/7
32. En betes hage, uptagen af skougsmarcken af
    medellmåttigdt muhlbete
33. Höö aff tompten godh hårdwall                                               -        -                4

34. Anders Bolms gårds byggnings tompt : Crono
    hafwer i bymål    14 alnar

    Östra giärdet
35. Ett åhrs uthsädhe, godh mulljordh medh någon klappersteen  2        29 3/4
36. Dito öhr och röö limsteens jordh                                              6        8
37. Öhrjordh ny upptagen                                                               2        13
38. Leermylla                                                                                  1        16 3/4   

(Texten fortsätter på D18_144.
Text på denna del av kartbilden, runtom medsols:)
Torps gårdh
Torps ägor mötha
Siögesta ägor mötha här
Biälösa ägor mötha
Håckla ägor gränssa på denna syden
Höghsby ängh möther
Glansta ägor mötha
Hornstäfve ägor möth här

Scala ulnarum     

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad år 1747 uti Januari bese Observation