D18_144

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_142 Text Notarum Explicatio och halva kartbilden
D18_143
baksida
Här på D18_144 fortsätter resten av texten (Notarum Explicatio)
över Knifwinge 
från D18_142
:)
                                                                                          (Tunnor Cappar  Lass)
39. Andra åhrets uthsädhe, mulljordh                                    1        21 ½
40. Öhrjordh                                                                           6        24 1/4
41. Dunghjordh                                                                      2        31 ½
42. Öhrjordh een ny optagen åcker                                         -        20 3/4
43. Syr sandhjordh                                                                 1        15 ½
44. Tompte wreeten mulljordh                                                -        23    
45. Giärdes höö och i Tompten                                               -        -                1 ½
    Höö af twänne små änger                Numero 11                  -        -                3
    Höö af Lillängen                              Numero 12                 -        -                3 ½
    Af 2ne kiärränger starrwalls höö     Numero 13                  -        -                5
46. En betes hage up tagen på skougen af medellmåttigt bete
    elliest bewäxt medh små ehne och granskough, doch ey till giär-
    defångh dugeligh
47. Een åcker lycka uptagen af skogen sandiordh                    -        29 1/4
48. Humblegårdh finnes ny anlagdh till denna gårdh
    40 stänger
49. Skougsmarcken till heela byen finnes ringa skough.
    Medellmåttigdt muhlbete

    En skatteutjord obebygdh lyder till skattegården Torp
    är twäbohlat i åcker och ängh, hafwer i bymål    14 alnar
50. Uthjordens byggnings tompt: i åcker vpgiord örjord            1        22

    Östra giärdet
51. Ett åhrs uthsädhe, godh mulljord med någon klappersteen    2        6
52. Dito, öhr och röö limsteens jordh                                           5        25
53. Öhrjordh ny optagen                                                               1        ½
54. Leer mylla                                                                               1        8

    Wästra giärdet
55. Andra åhrets uthsädhe mulljordh                                         1        ½
56. Öhrjordh                                                                               5        15 1/4
57. Dungh jordh                                                                         2        1 1/4
58. Öhrjordh en ny optagen åcker                                             1        29
59. Syr sandh jordh                                                                   1        10
60. Af en lythen wreeth, sandhjordh                                         -        18 3/4
    Giärdes höö                                                                           -        -               1 ½
    Höö af twänne små änger                Numero 11                    -        -                3
    Höö af Lilleengen                            Numero 12                    -        -                3 ½
    Af 2ne kiärränger starrwalls höö     Numero 13                    -        -                5
61. Een betes hage af medellmåttigdt muhl bete
62. Höö af en lyten ängh                                                           -        -                1 ½

    Flere lägenheeter finnes inthet till denna by
    och uthjordher
63. Een betes hage samfält till hela byen
       
(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Siögesta ägor mötha på denna sydan
Torps åckergiärde och hagar mötha 
Hornstäfwe ägor möta

Backstugu Förgapet