D18_146

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_145 baksida till D18_146 utan text

D18_146 Kartbild och text (Notarum Explicatio) + senare text på flik
D18_147 baksidan av fliken med senare bifogad text
D18_148 baksida
)

    Notarum Explicatio

    Härna byes beskrifningh
    vthi Wreta Closter sochn och Gullbergs
    häradh, hwarest by är 10 hemman aff
    hwilka 8 är till reff och ransackningh
    för ordnadt, betåendhe byen aff twänne
    holmar, den Norra holmen aff 4 hemman
    lyka stora; den Södra holmen består aff
    6 hemman derest dhe sitt stångefall
    hafwa särskildt och föllier sålunda
    som effter föllier. Nämbligen

    Norre Holmen
A. Per Anderssons gårds byggnings tompt

    Norra gärdet
B. Eett åhrs vthsädhe sandiordh                                3        17 3/4
C. Flåtlera                                                                  1        31
F. Dungh jordh                                                           1        28 1/4
G. Höö aff en mager och kierf hårdwals ängh            -        -                3 ½
H. Höö af en lyten mager och kierf hårdwals ängh    -        -                17/32
J. Höö aff en lyten tompt                                            -        -                1

K. Mattes Olufsons gårdz byggnine
    tompt, som är aff lycka storleek
    och wilkor i åcker och ängh sampt
    andra lägenheter medh åfwan skrefne
    hemman af Litera B, C, D, E, F, G, H, J

L. Törbiörn Nielssons hemmans byg-
    ninge tompt, ähr och aff lycka stoor
    leek och wilkor bådhe i åcker och ängh
    sampt andra lägenheter medh åfwan
    ståendhe hemman, Litera B, C, D, E, F, G. H, J

M. Per Jonsons gårdz byggninge tompt
    ähr och äfwen aff lycka storleek och
    wilkor bådhe i åcker och ängh sampt
    andra lägenheter medh åffwan skrefne
    hemman aff Litera B, C, D, F, G, H, J

    Södra Holmen
1. Per Anderssons hemmans1 gårds bygg-
    nings tompt om 2 ½ stångh i bymål

    J Norra gårde2
2. Ett åhrs vthsädhe sandmylla                            1        31 1/4
3. Sandjordh                                                         -        12
4. Flåtlera                                                            1        1 ½
5. Dungh jordh                                                    1        28 ½
6. Öhr jordh                                                         -        14

    Södra gärdet
7. Andra åhrets vthsädhe sandmylla                    1        8
8. Sandjordh                                                         -        30 ½
9. Syr sandh                                                         1        12 3/4
10. Dungh jordh                                                   -        19 1/4
11. Spicklera                                                        1        5
12. Höö aff en tufwigh och stertingz wallzängh  -        -                4

13. Bengt Håckenssons gårdz byggningz tompt
    om 4 stänger i bymål

    J Norra gärdet
14. Eett åhrs vthsädhe sandmylla                        2        26 ½
15. Sandiordh                                                       -        19
16. Flåtleera                                                         1        15 ½
17. Dungh jordh                                                   4        19
18. Öhr jordh                                                        -        23

    Södra gärdet
19. Andra åhrets vthsäde sandmylla                    1        26
20. Sand jordh                                                      1        16
21. Syr sandh                                                        2        3 1/4
22. Dungh jordh                                                   1        1 ½
23. Spick lera                                                       1        25 ½
    Höö aff ängen     Numero 12                            -        -                8 1/4

24. Hans Jönssons gårdz byggnings tompt
    om 4 stänger i bymål

    Norra gärdet
25. Eett åhrs vthsäde sandmylla                            2        26 ½
26. Sand jordh                                                       -        19
27. Flåt leera                                                         1        15 3/4
28. Dungh jordh                                                    4        15 1/4
29. Öhr jordh                                                         -        23

    J Södra gärdet
30. Andra åhrets vthsäde sandmylla                     1        26
31. Sand jordh                                                       1        10
32. Syr sandh                                                         2        3 1/4
33. Dungh jordh                                                     -        28
34. Spick lera                                                         1        27 ½
     Höö aff ängen      Numero 12                            -        -                8 1/4

35. Jöns Jonssons gårds byggnings tompt
    Crone och rusthåld hafwer i bymål 4 stänger

    J Norra gärdet
36. Ett åhrs vthsädhe sandmylla                            2        24
37. Sand jordh                                                        -        19 ½
38. Flåt leera                                                          1        10 ½
39. Dungh jordh                                                    4        17 ½
40. Öhr jordh                                                         -        23 ½

    Södra gärdet
41. Andra åhrets vthsäde sandmylla                       1        28 1/4
42. Sand jordh                                                        1        10 3/4
43. Syr sandh                                                          2        3 ½
44. Dungh jordh                                                     1        -
45. Spicklera                                                          1        26
    Höö af ängen     Numero 12                               -        -                8 1/4

46. Lars Jönssons gårds byggninge tompt
    Crone hafwer i bymål 4 stänger

    Norra gärdet
47. Eett åhrs vthsädhe sandmylla                            2        31 ½
48. Sandjordh                                                           -        19
49. Flåt leera                                                            1        14
50. Dungh jordh                                                       4        24 3/4
51. Öhr jordh                                                            -        21

(Texten fortsätter t.v. om kartbilden:)
                                                                          Tunnor Cappar   Las
    Södra gärdet                                   
52. Andra åhrets vthsädhe sandmylla                    1        25
53. Sandh jordh                                                     1        10
54. Syr sandh                                                         2        3 1/4
55. Dungh jordh                                                     -        26 ½
56. Spick lera                                                         1        51
    Höö aff ängen    Numero 12                               -        -                8 1/4

57. Hemmingh Bengtsons gårds byggninge
    tompt till delningh hemman till Jöns Jonsons
    rusthåld crone hafwer i bymål 5 stänger

    Norra gärdet
58. Eett åhrs vthsädhe, sandmylla                        3        13
59. Sand jordh                                                       -        25
60. Flått leera                                                        1        21 ½
61. Dungh jordh                                                    1        14
62. Öhr jordh                                                         -        22 ½

     J Södra gärdet
63. Andra åhrets vthsäde sandmylla                  2        17
64. Sand jordh                                                   1        21
65. Syr sandh                                                     2        17
66. Dungh jordh                                                 1        14
67. Spick lera                                                     2        16
     Höö aff ängen    Numero 12                          -        -                10
68. Een betes hage till Hemminghs och
    Jöns Jonssons gårdh samfält, medelmåttigt
    mulbete, af små gran och eneskogh bewäxt
69. Een betes hage samfält till 4 gårdar
    Nämbligen Per Andersson, Bengt Håckesson, Hans Jönssons
    och Lars Jönssons, medelmåttigt mulbethe
    till 14 nöth creatur
70. Een lyten löt till desse åfwan skrefne
    6 gårdarne i Södre Holmen medh små ene
    buskar bewäxt ringa mulbethe
    Något fiske watten medh nott och nätt
    uthi skiön Roxen som intet stort löner
    mödan
    Noch flere lägenheter finnes jntet
    Een betes hage samfält till 4 gårdar Numero 69   

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Bärgs ägor och ängh mötha här
Bärgs åckergerde möther
Roxen Lacus
Alguwy ägor mötha på denne sydan
Kaga ägor mötha här
Walby ägor och lägenheter mötha på
denne sydan alt här jn till

Lands wägen jfrån Linekepyngh åt Örebro
Ny broo
Slåttholmen
Boss stugu

Schala ulnarum
Affmätt Anno 1692 aff
Anders Wetterman


(Senare text i nedre högra hörnet:)
Åhr 1751 uti Maii månad är den-
na charta worden reviderad, förme-
delst jämförning emot then öfwer
8 hemman uti ofwannämde by, år
1694 förrättade skattläggningen
och hwad derwid blifwit observerat,
synes af thet til Konglige kammar
Collegium insände Memorialet
och hosföljande anmärkningar

(Text på fliken:)
Wid then åhr 1692 öfwer Härna by uti Östergiötland
Gullbergs härad och Wreta Closter sochn, författade char-
tans uträkning och jämförande med then ther
öfwer uprättade beskrifningen samt åhr 1694
förrättade skattläggningen är följande wor-
det anmärkt.

Litter      Åboernes             Efter Chartae         Befinnes efter
och         och ägornes         beskrifningen         widare upräckning
Numer    namn                   hafwer                    och öfwerstående
                                                                          hafwer
                                        Tunland Kapland   Tunland Kapland
    Norr Holmen
    Pehr Andersson hafwer
    uti Norr gierdet under
B. Sandjord                        3        17 3/4            3        24 3/4
C. Flåttlera                         1         3 ½               1        5       
                                          4        21 1/4            4        29 3/4

     Södra gierdet
D. Sandjord                       2        2 3/4              2        4 1/4
E. Flåttlera                         1        31                  2        -
F. Dung jord                      1        28 1/4            1        25 3/4
                                         5        30                   5        30

    Södra Holmen
    Uti Norra och Södra gierdet
5. Dung jord                       1        28 ½            2        26 ½
6. Öhr-jord                          -        14                -        16 ½
11. Spickelera                     1        5                  1        11
45. dito                               1        26                2        2
50. Dung jord                     4        24 3/4          4        -
51. Öhr jord                        -        21                 -        24 1/4
56. Spickelera                     1        31                2        3
66. Dung jord                     1        14                1        8       
                                         14        4 1/4           14       27 1/4
    Här til kommer ock ett åkerstyck                            12 *                                        
                                         14        4 1/4           15       7 1/4
* (Text i marginalen:)
   Detta åkerstycket är i Char-
    tae beskrifningen aldeles
    utslutit

Pehr Andersson som ock ä-                   Är uti Charta        Bör efter dess   
ger del uti Södra Holmen                        beskrifningen        andel i byamål
samt niuter i byamål med                         påförd                 hafwa
the följande åboer, 2 ½ stång,
är af sandmyllas under
Numris 2 och 7 tilhopa räknade             3       7 1/4             2       31
och af the andre slags jord-
monerne                                                 7        27 ½             8       15
Bengt Håkensson hafwer uti
byamål 4 stänger och af
sandmylla under Numris 14 och 19        4        20 ½            4         23 ½
Af the andre jormonerna                        13       20 3/4         13        17 5/16

        Hans...3                
(Högra spalten:)
Anmärkningar
Thenne åbos trenne gran-
nar äga lika stor andel
i byamål, hwareföre ock med
theras hemman är lika be-
skaffat

(Den senare tillfogade texten fortsätter på D18_147)       
    
______________________
1) Hemmans överstruket ms
2) Egentligen gärde
3) Texten fortsätter på D18_147