D18_151

(Baksida till D18-???. Text:)

Reviderad år 1756 och befunnit, at åkeren uti

    Östra gjerdet
Af mull, ler- och örjord, innehåller                29 tunnor 2 kappar    } År 1756
dito af magrare örmylla och klappersten        13           12               } pagina 15
    Uti Wästra gjerdet                                                                        } den 28 april
Af ör- och mull-jord                                        24                             } J Faggoth
dito af rö-lera                                                    5                              }
dito af medelmåttig lerjord                               9                              }  
Bese i öfrigit, angående sjelfwa fördelningen och skattläggningen,
qwarliggande Memorial.
                Nils Adolph Sonreuus 

Ehuru desse uträkningar öfverensstämmer med Chartan, och de dervid gjorde
anmärkningar äga sin grund, enligt Memorialet af den 28 april 1756 pagina 15,
Så blef befunnit at 1709 års skattläggning, som detta år 1801 till Landtmateri
Contoirets granskning är öfverlemnade, öfversteg i rätta innehållet 4 kappeland
hvarföre nu derå, ingen anmärkning gjöres å denne sednare skattläggning, som ock
var af 2 stängers stor hemmansdel. Stockholm den 29 octobris 1801.
                                        Gustaf Sätterberg