D18_152

    Notarum Explicatio
Numero                                                                    Tunnor  Cappar   Lass
    Flysta bys beskrifningh, uthj Flysta sochn
    och Gulbergs häradh, hwarest är 5 hemman
    Nembligen 2ne frällsse 1 skatte och 2ne crono, af
    hwilcka 1 frällsse hemman som är förbyt till
    cronan ifrån grefwe Dugglas grefwinna
    till Stiärnarp, är till reef och skattlaggningh
    förordnath nembligen:

1. Bengdt Perssons gårds byggnings-
    tompt har i bya måhl    2 stänger

    Östra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe, mull leer och öhrjordh                6        26
3. Magrare öhrmylla och klappersteen                        3        4 ½
    Giärdes höö                                                              -        -              ½

    Wästra giärdet
4. Andra åhrets uthsädhe öhr och mulljordh                5        10 3/4
5. Rööleera                                                                   1        9
6. Medellmåttigh leer jordh                                          2        1
    Giärdes höö                                                               -        -                1
7. Floohagen är medellmåttig hårdwall                        -        -                1
8. Norr Lyckan                                                              -        -                2
9. En lythen Långlöths engh godh ängwall                   -        -                1 ½
10. Långh Lötzängen tufwig och mager ängewall af
    små fnugg och bladgräs till höö                                -        -                4
11. En åcker lycka uptagen af skougen är jordh           -        30
12. Dungh jordh der sammastädhes                              -        8
13. Höö der sammastädhes                                            -        -                1 ½
14. Andra åckerlyckan öhr jordh                                   -        14 1/4
15. Humblegårdh om 21 stänger                                   1

16. Änckians gård crono, och Nills Jönsons
    i Kiästorp frällsse, hafwa till sammans
    i byamåhl    2 stänger lycka stora

    Östra giärdet
17. Ett åhrs uthsädhe af mull leer och öhrjordh            7        17 ½
18. Magrare öhrmylla och klappersten                         3        1/4
19. Giärdes höö                                                             -        -                ½

    Wästra giärdet
20. Andra åhrets uthsädhe öhr och mulljordh               5        28 1/4
21. Rööleera                                                                  1        8
22. Medellmåttigh leer jordh                                         2        11 ½
    Giärdes höö                                                               -        -                1
    Flohagen medellmåttigh hårdwall Numero 7           -        -                1
    Norrlyckan                                                   8           -        -                2
    En lythen Lång lötz äng godh ängwall        9           -        -                1 ½
10. Lång lötz ängen tufwig och mager
    ängewall af små fnugg och bladhgräs till höö          -        -                4
23. Ett lythet torp och änghage till höö                         -        -                1

24. Måns Håckensons gårdh skatte
    Hafwer i byamåhl    3 stänger

    Östra giärdet
25. Ett åhrs uthsädhe af mull ler och öhrjordh            10        19 ½
26. Magrare öhrmylla och klappersteen                       4         27 3/4
    Giärdes höö                                                               -        -                3/4

    Wästra giärdet
27. Andra åhrets uthsädhe öhr och mulljordh              7        3
28. Rööleera                                                                 1        27
29. Medellmåttigh leer jordh                                        2        30
    Giärdes höö                                                               -        -                1 ½
    Floohagen medellmåttig hårdwall Numero 7           -        -                1 ½

(Text i högra spalten:)
                                                                                Tunnor  Cappar    Lass                   
    Norrlyckan                            Numero 8                    -        -                3
    En lythen Lång lötz ängh                    9                    -        -                2 1/4
    Långh löötz engen                              10                   -        -                6
30. En ängh på uthmarcken                                           -        -                2
31. En betes hage bewäx medh gran
    och små eneskough
32. Humblegårdh till 200 stänger

33. Anders Öhrns byggnings tompt
    hafwer i bya måhl    1 stångh

    Östra giärdet
34. Ett åhrs uthsädhe mull- leer och öhrjordh              4        3
35. Magrare öhrmylla och klappersten                        1        25 1/4
    Giärdes höö                                                              -        -                1/4

    Wästra giärdet
36. Andra åhretz uthsädhe öhr och mulljordh             4        8
37. Rööleera                                                                -        20 ½
38. Medellmåttigh leerjordh                                       1        16 ½
    Giärdeshöö                                                               -        -                2
    Floohagen är medellmåttig hårdwall     7                -        -                ½
    Norr lyckan                              Numero 8                -        -                1
    En lythen Långh lötz ängh       Numero 9                -        -                3/4
    Långh lööthz ängen                 Numero 10              -        -                2

39. Uthmarcken till denne by befinnes
    wara af små gran och ene skough, doch
    ey dughligh till gårdhefångh, men
    fins iblandh någon ekeskough, doch
    gott muhlebethe.

    Fleere lägenheeter finnes inthet

40. Ett Soldatstorp som lyder till
    Bengdt Perssons gårdh hafver
    till uthsädhe öhrjordh                                              -        19 3/4
41. Prästegården af en hump i Wästra
    giärdet till jordemåhn leerjordh                              2        2
42. Dito en ängehump i Långlötzängen
    af hårdwall till höö                                                  5       -                2 ½
43. Klåckaregården hafwer i Östra
    giärdet af heela byn en åcker
    parck, öhrjordh till                                                   -        27 ½

(Text till vänstra kartbilden, först runtom medsols:)
Släta ägor
Wågersta mötha på denna sydan
Kiästorp engh möter här
Lunbo och Sätter ägor mötha här
Kiästorp beteshage möther här
Masspelösa ägor mötha
Kiästorp ägor gränssa alt här in till
Kulla ägor sträckia sigh på denna sydan och alt här in till

Kiärr med små gran och ahle skough
Ekebacke med små gran och eneskough bewext
Släth plan
Små gran och eneskough
Skattegårds beteshage
gott muhlbete
Små gran och någon ekeskough
Backstugur

(Text till högra kartbilden, först runtom medsols:)
Kiästorp ägor mötha på denna sydan
Maspelösa ägor mötha på denna sydan
Maspelösa engh möther här
Hornstäfwe enge hump
Säl-da engehump möther
Kulla ägör mötha här
Store Walla ägor mötha
Kulla och Lilla Walla bys ägor mötha här

Flista kyrkia

Scala ulnarum
af mätt Anno 1693 af Anders Wetterman