D18_154

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Gammelstorp, belägit i Gulbergs häradh
och Börckebergs sochn, afmätt
Anno 1692 af undertechnadt

        Notarum Explicatio

Numero                                                                 Tunnor Cappar   Lass
    Gammaltorp består af
     twänne hemman 1 crone och frälse
    ½ lydandes till Herr Anders Westfelt
    Aff hwilka  crone hemmanet ähr
    till reff och skatt läggningh förordnat
    Nämbligen

1. Cronegården hemman        1.

    Norra gärdet
2. Eett åhrs vthsädhe skiörlera                                3        14 1/4
3. Dungh jordh                                                        9        28 ½
4. Een vthiordh beståendhe af dunghjordh              -        18
5. Gärdes höö                                                          -        -               3

     Södra gärdet
6. Andra åhrets vthsädhe god leriordh                     2        7
7. Dungh jordh                                                         8        8 3/4
8. Sand jordh                                                            1        6
9. Een vthiordh består aff sandjordh                        1        14 3/4
10. Gärdes höö                                                          -        -                4
11. Lill ängen mager och tufwigh hårdwall              -        -                5
12. Een lyten ängh hårdwall till höö                         -        -                2
13. Stor ängen tufwigh och mager hårdwall kan
    kasta aff sigh höö                                                  -        -                6 ½
14. Een lyten betes hage allena till en hästs
    mulbete
15. Een lyten löth eller vthmark aff
    jngen skogh, kiärff och ringa mulbete
    till bägge gårdarna
16. Lytet fyske watn uthi åhn om wåren
    medh miärdar, doch aff ringa wärde
17. Humble gårdh om 40 stänger

18. Frälse gården hemman ½

    Norra gärdet
19. Eett åhrs vthsäde, skiörlera                                2        10
20. Dungh jordh                                                       5        22 3/4
    Gärdes höö                Numero 5                           -        -                1 ½
21. Andra åhrets vthsäde i Södra gärde godh lera   1        3 ½
22. Dungh jordh                                                       3        31
23. Sand jordh                                                          -        23 3/4
    Gärdes höö                Numero 10                         -        -                2
24. Höö aff Lill ängen mager ochn tufwigh
    hård wall                                                              -        -                2 ½
25. Höö aff entegh i en lyten ängh hårdwall                     -                1

    Fleere lägenheeter och ägor
    finnes inthet till desse gårdar
26    {Åhresta engen Numero 13 hafwa Kullerstabroo
        {4 hemman sine tegemohl som kan wijsas af Numero 26

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Karstorp ägor mötha här
Karstorps sätegård och byggning
Åhrsta ägor mötha på denne sydan alt här till
Börkebergh och Åhrsta ängh möther
Qwinsslunda ägor mötha
Bålorp och Lindelösa ägor mötha på denne sydan
Brecksta ägor mötha här

Löten kiärft och magert mulbete
Prästeggårds lööt

Scala ulnarum
Anders Wetterman
              
(Text i nedre marginalen:)
in Julio 1734 reviderad och observerat som på
sitt behöriga rum i Contoiret igenfinnes