D18_156

Kartakt inskannad i flera delar:
D18_156 rubrik och kartbild
D18_157 baksida
D18_158 karttext Notarum Explicatio

(Rubrik:)

Geometrisch Charta öfwer Norrberga och Gatetorp i Wist sochn
och Hanekinds härad i Östergiöthlandz lähn belägit

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Ekberga ägor i Landeryd sochn möta på denna sydan
Bogesta ägor i Landeryd sochn möta
Wreta ägor möta på denna sydan
Tegneby ägor möta här
Huuseby och Prästegårdz ägor möta på denne sydan
Seltorps ägor möta
Styfwinge ägor möta på denna här sydan
Gunnestorpz ägor i Sancte Lars sochn möta här

Bysens vtmark af berg, sampt tall- gran-
biörk och annor små löfskog till wedebrand
och gierdefång och  något till löftäkt
kiärr med små ahl-skog
Cronotorpet
Eke- och hässel-backa
Hässelbaka
Uth mark af små tall- gran- och enebuskar
Wägen ifrån Stureforss sätergård åth Lindkiöpingh
Små stertting med fnuggwall
Hårdwall med gran skoug uppå
Galtetorp
Eke backe
Ekebaka
Backstuga
Soldatetorp
Backar
Hassellbacka med några eekar och hårdwall
Eekebacka
Norrberga
Hårdwallsblanda bladwall med wäplingh iblandh
Starrwall med fräken
Gambla Kindbo wägen åth Lindkiöpingh
Oduglig granbacka

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1694 af Niels Lundberg