D18_158

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_156 rubrik och kartbild
D18_157 baksida
D18 158 karttext Notarum Explicatio:
)

            Notarum Explicatio                                                          
Littera et Numero                                                                      Åcker            Sommar
                                                                                          Tunnor Kappar     Lass höö
    Norrberga består af 3 ½ hemman, och 20 stänger
     i fult byamåhl
A. Åcker i Wästra gierdet, leerjordh                                     21        -
B. Lerblanda skiörjordh                                                        10        -
C. Leerblanda dungjord                                                         3        16
    Åcker i Östra gierdet, lera medh klappersteen                  3        24 
D1. Leerjordh                                                                         20        -
E. Skiörjordh                                                                         10        16
F. Wägängen består af backa med eckar, gran-
    och enebuskar, mycket
G. mager och skrin grääswäxt, skarp hårdwall                      -        -                16
H. Stoor ängen, af hårdwall med wäpling ibland,
     hwarest och stå några ekar och hassellbuskar                   -        -                30
    Jbidem hårdwaldsblanda bladwall                                     -        -                12
    Jbidem starrwall medh fräken                                            -        -                8
J. Skierpängen af skarp hårdwall                                           -        -                6
K. Gåshagen af backar, skarp hårdh och stenig wall             -        -                4
    Jbidem sterttingswall                                                         -        -                2
L. Toktorpa ängen, af hårdwall med granskough oppå          -        -                2
    Jbidem fnugg små stertting med wall
M. Gattorp ängen, af maawalsblanda hårdwall                      -        -                4
    med wäpling iblandh                                                          -        -                10
N. En åckerlycka samfält, dungjord                                       -        16
O. Noch en dito skiörjord                                                       -        12
P. En beteshaga till hela byn af berg, samt något små tall- gran- och löfbuskar
    magert muhlbete för 12 kohr.
    Bysens utmark består en dels af berg, endels och af slätt- och jämpn
    wall, beqwemlig at opgiöra till mera åcker och äng, när åboerne
    så det betarfwa, hwar på står något ung tall- och granskogh medh
    ene- och små löfbuskar, der af åboerne kunna hafwa nödtorfftigt till
    trinne och wedebrand, samt muhlbete, men hwarken fiskie elller
    flere considerable lägenheeter.

    Grannarna
Numero 1. Anders Larsson frälsehemman 1 under baron
    och öfwersten högwälborne Herr von
    Liven, om 5 ½ stångh i fult byamåhl.
    Hafwer åcker i Wästra gierdet, lerjordh                            5        24 4/5
    Lerblanda skiörjord                                                           2        24
    Lerblanda dungjord                                                            -        30 4/5
    Åcker i Östra gierdet, lera medh klappersteen                  1        1
    Lerjordh                                                                             5        16
    Lerblanda skiörjordh                                                         2        28 2/5
    Åcker i den samfälte lyckan, dungjordh                            -        4 2/5

    Notarum Explicatio
Littera et                                                                                Åcker            Sommar
Numero                                                                           Tunnor Kappar    Lass höö
    Noch en dito skiörjordh                                                    -        3 3/10
    Höö i Wägängen, skarp och mager hårdwall                    -        -                4 2/5
    J Storängen, hårdwall med wäpling ibland                       -        -                11 1/4
    Hårdwaldzblanda bladwall                                                -        -                3 1/3
    Starrwall med fräken iblandh                                            -        -                2 1/5
    J Skiärpängen, skarp hårdwall                                          -        -                1 3/5
    J Gåsehagen skarp och stenig hårdwall                            -        -                1
    J Gatetorpz ängen, maawall blanda
    hårdwall medh wäpling iblandh                                        -        -                2 4/5
    Jbidem sterttings wall                                                      -        -                ½
    J Toktorpz ängen hårdwall                                              -        -                ½
    Jbidem fnugwall små stertting medh                               -        -                1
Q. hagestånd. Enskylt hagestand till 2 kohr.

Numero 2. Per Joensson cronohemman 1 om 6 stänger
    i fult byamåhl.
    Hafwer åker i det Wästra gierdet, lerjord                        6        9 3/5
    Lerblanda skiörjordh                                                        3        -
    Lerblanda dungjordh                                                        1        1 3/5
    Åcker i Östra gierdet, lera med klappersten                     1        4
    Lerjordh                                                                            6        -
    Lerblanda skiörjordh                                                        3        4 4/5
    Åcker i den samfälte lyckan, dungjord                             -        4 4/5
    Noch en dito skiörjordh                                                    -        3 3/5
    Höö i Wägängen, skarp och mager hårdwall                    -        -                4 4/5
    J Storängen hårdwall med wäpling ibland                        -        -                9
    Hårdwalsblanda blawall                                                    -        -                3 3/5
    Starrwall med fräken beblandat                                        -        -                2 2/5
    Höö i Skierpängen, skarp hårdwall                                   -        -                1 4/5
    J Gåshagen, skarp och stenig hårdwall                             -        -                1 1/5
    Jbidem sterttingswall                                                        -        -                3/4
    Jbidem små stertting med fnuggwall                                -        -                1 1/5
    J Gattorpa ängen, maawalsblanda hård
    wall med wäppling iblandh                                               -        -                3
R. Noch en särskilt äng, med små ahlskogh
    uti, höö af fnugg wall och hween                                      -        -                2 ½
S. En särskilt liten beteshage af berg gran-
    och löfskog, hårdwals betete2 för 3 kohr
    NotaBene denne gård har uti 2ne skifften sin
    åcker i byamåhlet, i det ena kallas
    Lillebohlet 2 stänger och uti det andra
    som kallas Stora Bohlet har han 4 stänger

Numero 3. Håkan Jönsson Cronohemman ½ om 3 stänger
    i fult byamåhl.
    Hafwer åcker i Wästra gierdet, lerjordh                            3        4 4/5
    Lerblanda skiörjord                                                           1        16
    Lerblanda dungjordh                                                         -        16 4/5
    Åcker i Östra gierdet, lera med klappersteen                    -        18

(Text i mellersta spalten:)
    Notarum Explicatio
                                                                                            Åcker
                                                                                        Tunnor Kappar
    Lerjord                                                                            3        -
    Lerblanda skiörjordh                                                      1        18 2/5
    Åcker i den samfält lyckan, dungjordh                           -        2 2/5
    Noch en dito, skiörjordh                                                  -        1 4/5
    Höö i Wägängen, skarp och mager hårdwall                   -        -                2 2/5
    J Storängen hårdwall med wäpling iblandh                     -        -                6
    Hårdwaldsblanda bladwall                                               -        -                1 4/5
    Starrwall med fräken beblandat                                        -        -                1 1/5
    J Skiärpängen, skarp hårdwall                                          -        -                1
    J Gåshagen, skarp och stenig hårdwall                             -        -                4/5
    Sterttingswall                                                                    -        -                1/4
    J Toktorpa ängen, hårdwall                                               -        -                1/4
    Små stertting med fnuggwall                                            -        -                4/5
    J Gatetorpa ängen, maawalsblanda hårdwall
    medh wäppling iblandh                                                     -        -                1 ½
T. En liten enskylt beteshaga af några små gran
    buskar, och hårdwaldsbete för 3 kohr

Numero 4. Jonas Nielsson Frälsehemman 1, lyder nu på tyden
    under samma herrskap som Numero 1 ofanstående
    har och dess utan äfwen lyka så wäll i stång-
    fall, åcker och äng som andra till ägor.
U. En liten enskylt beteshaga af berg och något gran-
    skoug, hårdwalsbete för 2 a 4 kohr.
NotaBene Uti Storängen, hafwa Numero 1, 3 och 4 hwardera
    sine särskilte ängshumpar, dem dhe Tompterna
    kalla, derest de på fulgärden bekomma 3 lass
    hårdwall hwardera, der emot den halfa gården
    åtniuter halfparten mindre, men Numero 2 har
    der ingen sådan tompt

Numero 5. Gatetorp Bengt Månsson 1 afgierda cronohemman
    utaf Norrberga ägor
6. Hafwer åcker i det Norra gierdet, leriordh                    2        16
7. Jbidem skiörjordh och biörklera                                   1        24
8. Åcker i Södra gierdet, god lerjordh                              2        10  
9. Sämbre lera                                                                   4        -
10. Af en äng optaget, skiörjordh                                      -        8
11. En liten äng af hårdwall                                               -        -                1
12. Noch en liten dito af hårdwall                                     -        -                1
13. Noch en af hårdwall med roggrääs iblandh                 -        -                3
14. Ännu en dito af måssig hårdwall med stägg
    och fnuggwall                                                                -        -                4
    Gierdes höö hårdwall                                                     -        -                1 ½
15. En nyligen och för 2 år sedan af utmarken opgiord
    åckerlycka biörklera till 12 cappaland som för
    des oduglighet skull at bära säd, jämte den swår
    heet åboen har at kiöra giötzell dit, utlägges
    therföre till utmarken igen.

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio
                                                                                    Åcker                Lass
                                                                                Tunnor Cappar
16. En betesshaga af berg samt tall- gran- och
    lööfskog, muhlebete för 6 kohr.
17. Noch en dito mindre af backar och något
    ung lööfskog, godt muhlbete för 3 a 4 kor.
   Skoug till trinne och wedebrand, jämpte
    muhlbete, brukar åboen på Norberga
    bys samfälte utmark till nödtorfften,
    men har hwarken fiskie eller flere lägen-
    heeter.

18. Ett soldatetorp till Norrberga.
19. Hafwer åcker der omkring torpet, skiör-
    jord i 2ne lyckor                                                        1        4
20. En liten särskilt äng af små fnugg och
    sterttings wall                                                             -        -                2
21 : 22. Små lyckor dungjord till et annat knecktetorp  -      16
23. En särskilt ängstäppa, med den linda som i
    åckern är, maa- och hårdwall                                     -        -                2 ½
24. En beteshage till Wist prästegård, som be-
    står af några små berg samt ecke- och granskog,
    godt hårdwaldsbete för 16 kohr åhrligen
25. Klåckare ängen af ahl- och wydebuskar
    samt berg och gran- med biörkskog uthi, stert-
    tingswall med fnugg och hween ibland
26. Ett nyss opbygdt torpp, Cronotorpet benämbd
    har hwarken åcker eller äng, allenast en
    liten kohl- och hamptäppa uth när
     huuswäggen.
   
    Skoug och muhlebete på odehlbysens
    samfälte uthmark till nödtorfften,
    men hwarken humble-trägårdh
    ey heller flere lägenheeter än
    ofwan till är omrördt.

(Anteckning i nedre marginalen:)
C 10 kappland förhögt, oh A 10 kappland förringa uthräknat
    kan compenseras
                                2 fins ey igen.

_______________________________________
1) Bokstäverna D till G har troligen hamnat på fel rad.
    Littera
D bör höra till raden Åcker i Östra gierdet... osv nedåt,
    så att
G hör till raden Wägängen
2) Fel för bete