D18_160

Kartakt inskannad i flera delar;
D18_159 baksida
D18_160 rubrik och nedre del av kartbilden
D18_161 övre delen av kartbilden
D18_162 karttext.

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Hofwetorp och Diursberg med
underliggiande1 torp och lägenheeter1 i Wist sochn Han-
kindz härad och Östergiöthlandz lähn

(Övre delen av kartbilden finns under D18_161.
Text på den nedre delen av kartbilden:
)
Tegmåhls äng möter här
Kiärr med små löfskog uti
Haslebacka
Tall, gran eeke och biörk backa med berg under
God tall- gran- och lööfskog ibland
Ung och nys uprunnen skoug
Afswediat backe
Linda
Ladugård
Diurberg
Linda
Åhlkista
Holma med eke och hasselskog uppå
Åhlcana
Hela denna strömmen utföre är satt åhl-cana1
Kiärr med ahl- och wideskog öfrwäxt
Linda
Linda
Sankt kiärr af dywals botn med små tall- och lööf-skoug uppå
Linda
Linda
Ekebacka
Hårdwall
Starrwall
God wacker ...? skog på bägge sidor
utefter wägen på en sandåås stående

Tällööö består aff små biörkskoug och liung
Siön Rangelen
Små holmar
Säby broo
Gambla Kinbowägen som löper åt Linköpingh
Slätt slåtter kiärr
God biörkskoug med några tallar ibland
Långnääs udde

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1695 af Niels Lundberg
_____________________
1) Kartan skadad, trolig läsning