D18_162

(Kartakt inskannad i flera delar;
D18_159 baksida
D18_160 rubrik och nedre del av kartbilden
D18_161 övre delen av kartbilden
D18_162 karttext:
)

        Notarum Explicatio   
Littera et                                                                          Åcker             Sommar-
Numero                                                                    Tunnor Kappar      Las höö
    Hofwetorp har tilförende bestådt af 5 hela
    cronohemman och som berättes ½ frälsehemman
    hwilka sedermera äro lagde tilhopa uthi
    ett sätterie som medelst Konglige Reductions
    Collergie ankomne byteslysta äre jbland
    gamle byten oppsatte, och sålunda till
     refning och skattläggning remitterade: haf-
    wa tillsammanss.
A. Åcker i Norra giärdet, sandblanda swartmylla        19        16
B. Lerjordh                                                                   13        -
C. Öhrlanda1 leera                                                         6         16
D. Åcker i det Södra giärdet lerblanda sandmylla        12       16
E. Jbidem öhrblanda lera med flåt sandh                       2         -
F. Jbidem styfware leera                                               11        -
G. Jbidem lerblanda sandjordh                                      7
H. Noch åker i en lycka sandblanda swartmylla           1        16
J. Jtem åker i en annan lycha lerjordh                           1        24
K. Noch åker i af Päron hagen opbrukat skiör
     jordh                                                                          4        8

    Ängiarna
L. Wästerhagen består af kierf hårdwall med
    något fnuggwall ibland uthnär giärdes-
    gården, sampt med eeke- hassell- biörk
    och ahleskog all öfwerlupen                                      -        -               12
M. Päronhagen, af ecke- hassell- biörk-
    ahl- och annan små lööfskog bewäxt,
    god hårdwall med wäpling ibland                             -        -                3
    Jbidem skryn hårdwall                                              -        -                4
N. Qwarnängen, består af ecke- gran-
    biörk- ahl- hassell- och allehanda annan
    små löfskog all öfwer wäxter godh
    hårdwall med wäplingh                                            -        -                40
    Jbidem måssig hårdwall                                           -        -                40
O. Ett stycke ifrånstängt af koohagen,
    Humpn kallat, som består af ecke-
    skoug och godh hårdwall                                         -        -                4
    Jbidem grof starr- och kierrwall                               -        -                1
P. Rysängen, består af ecke- gran- hassell-
    biörk- ahl- och annan små löfskogh
    öfwerwäxter, sampt kierf hårdwall
    med starr iblandh                                                      -        -                24
Z. Roth huggare kiärret af grof kiärr
    och starrwall                                                             -        -                15
R. Diurehagen tillförende warit diure-
    gård, består af god tall- och granskogh,
    sampt god eeke- och annan löfskog till
    löftäckt tienlig, därest och är godt
    muhlbete för kohr.
S. En park till trää- och humblegård uth-
    sedd, men ännu ingendera dehlen
    anlagde blefne.
T. En lyten kalfhage af berg och något
    ung gran- och lööfskog, muhlbete
    för några kalfwar om åhret.
U. Garpkiärret af måss- och hårdwall
    Jbidem af starrwall                                                   -        -                20

Numero
    Diuursberg: hafwer åker i dhet Norra giärdet
1. Öhr blanda sandjord                                                5        -
2. Åker i Södra giärdet, lerjordh                                 2        16
3. Jbidem sandjordh                                                    3        8
4. Jbidem dungjord                                                      1        -
5. Åker i det  Wästra giärdet, lerblanda
    dungjordh                                                                 5        12
6. En träägård af några äpplen- och
    päron trään.
7. En Dito mindre och så af några ofwan-
    nämbde sampt kierssbärsträn, bägge
    för tyden illa ansade.
8. En humblegård af 234 stänger

9. Skyttetorpet, Pär Månsson hafwer
10. åker i den Norra Lyckan lerjordh                            -        20
11. Jbidem sandjordh                                                     -        20
12. Åker i Södra lyckan grund lerjordh                         1        2
13. En lyten beteshaga af något
    ungh skough, muhlbete för
    2 kohr.
    En humblegård af 164 stänger
34. En äng wid ån af starr och sank dywall
     med ahlskog öfwerlupen                                           -        -             4

(Text i mellersta spalten:)
Littera et                                                                            Åker            Sommarlas
Numero                                                                     Tunnor Kappar        höö
14. Torpet Dånnhall, Pär Nielsson
15. Hafwer åcker i twenne lyckor sandjord                  1        8
18. Noch åcker i en annan lycka lera
    medh klappersteen                                                     -        10
    Jbidem sandjordh                                                       -        16
16. En äng här till af starr och
    kiärrwall med ahlskogh all
    öfwerwuxen, höö till                                                    -        -                4
17. En beteshaga af kiärrwall samt med ahl- och
    biörkskog all öfwerlupen

19. Torpet Långenaas, Swen Månsson
20. Hafwer åker i den ena lyckan
    leerblanda skiörjord                                                    1        12
21. Åker i den andra lykan samma
    slags jordmåhnn                                                          1        8
22. En lyten äng af god hårdwall                                     -        -                2
23. Noch en dito af god hårdwall                                     -        -                2
    Jtem starr- och kiärrwall                                               -        -                4

24. Långenääs, Lars Persson
25. Hafwer åker i en lyka lerblanda
    skiördjordh                                                                  1        20
26. En dito nyligen af ängen instängd
    hwarest är uprifwit några små
    åckerfläckar som uthj skatt-
    läggningen inthet kunna
    för deras oduglighet skull be-
    räknas, hwarest är höö
    af godh hårdwall                                                         -        -                1
27. En ängh här till af måssigh
    hårdwall med gran- tall-
    ahl- biörk- hassell- eek-
    och annan löfskough all
    öfwerwuxen hwarest och
    är några berg, backar och
    andre impedimenter, och kan
    ther bärgas höö i medel-
    måttige åhr till                                                            -        -                8
28. Twänne stycken watnqwarner
    widh Hofwetorp, Skorpa
    qwarner kallade, som berät-
    thas intet höra under Hofwe-
    torp utan annan särskilt
    frälse natur, bestående den
    ena af ett, och den andra af
    twå paar stenar.
29. En sågeqwarn med godt fahll
    och ett sågeblad uthi och
    lyder under Hofweto/r/pp.

    Uthmarken här till den af en
    tämmelig storleek är begripin
    består merendes af iämpn
    och duglig wall både till
    åker och äng at uprödias där
    så betarfwas, therest och är
    god gran- ecke- tall- biörk-
    ahl- hassell- och annan lööf-
    skoug, till uthuus timmer
    trinne, stafwer och nödtorf-
    tigt wedebrand, jämbwähl
    något till fälleskoug och lööf-
    tächt; muhlbete är och
    tämmelig godt at föda så
    mycken booskap med som alla
    dhe på desse ägor boende äro,
    nödwändigt behöfwa.
    Fiskie, så wäll i siön Rågelen
    som här omkring löpande åhn
    strömmar, hwarest äro op-
    bygde åtskillige åhl-kistor och
    canor och bäckiar, hwar uthi
    bekommes, med noot, näät,
    miärdar, kattzior och cane-
    stånd åtskillig slags fiske
    som här omkring wanka
    Nämbligen små lax, åhl, giäddor,
    Jd, lakar, mört, abborr,  
(Texten fortsätter i högra spalten:)
    Braxen, sarfwar, lögor
    och annan leekfisk till
    huusbehof rundeligen.

30. Torpet Qwarnen, Johan Swenson
31. Hafwer åker i den ena lyckan
    öhrblanda lerjord                                     1        4
32. Åker i den andra lyckan af
    samma slags jordmåhnn                          1        -
33. Äng af medelmåttig hårdwall                -        -                4
    Jbidem starrwall                                      -        -                1
35. En betes haga af god grann
    ung biörk och ahlskoug, samt
    kiärr och hårdwalls bete för
    4 kohr åhrligen.
    NotaBene Wid detta torpet är et qwarn-
    ställe af godt fahl, hwarest
    tilförne har stådt en
    watnqwarn som är blefwen
    flytter till Skorpa ström
    och kan åter igen här en
    opsättias där ägaren så
    behagar.

Extract uthur Landtmätarens Nils
Lundbergs bref Daterat Ånesta den 13 maj 1698
ankommit til Herr General Direceuren den 19 j..hdem
Chartan öfwer Hofwetorp sätegårdh i Wist sochn
och Hanekindh häradh hwilken af mig 1695 blef afmätt
war opskickadh fölliande observationer att påminna
nembligen att utj Jnscript bör stå i stället för 1/4 1 frälse
hemman, som byfogade transumpt af den deräst för-
fattade skattläggningen bredare förmähler, Jtem
efterst utj Discriptionen bör tillsättias
som iag wjd ägornas affattande ey så noga wär under
kunnig om nembligen ... Så ehuruwähl ofwanstående
ängiar äro här till deras lassetahl effter an-
gifwandet antecknadt, så pröfwes des wäxt
enär en dehl af den derpå stående skogen
blifwer tillbörligen afrögdt/: blifwa
een god dehl mehra höö uppå hwär-
dera ängen änn som förr
angifwit är

(Lapp med senare bifogade noteringar:   
1698 p den 19 may
Transumpt af skattläggningen öfwer Hofwetorp
af den 6 Decemnris Anno 1695                                

Hofwetorp befinnes warit 6 hemman, hwar af 5 hafwa
warit crono, hwilka först blifwit åhr 1587 till frälsse
uthbytte, men ett warit tillförne uthi frälssehemmanens
possesion och tilkommit af gambla frälssejorder, efter
der å warande gambla upwista bref nembligen bytes och
fastebrefwet af åhr 1408 och Fru Barbera Ernstz?
dotters morgongåfwa af åhr 1524 etc        
Annoterat
________________________
1) Fel för öhrblanda