D18_164

(Rubrik:)

Geometrisch charta öfwer Wreta samt på ägorne liggiande
afgiärda-hemman torp och andre
lägenheter i Wist sokn Hanekinds härad och Östergiöthlands lähn

    Notarum Explicatio
Littera                                                                                                    Åker             Sommar
et numero                                                                                        Tunnor Kappar   Las hö
    Wreta består af 2 hela frälsehemman som lyda under Stureforssa,
    bägge lyka stora i byamåhl.
A. Hafwer åker i Wästra giärdet, leeerjordh                                      13        -
B. Åker i det Östra giärdet, lerjord med någon klappersten ibland    9        16
C. Skiörjord med dunglera beblandat                                                 3        -
D. Lerblanda öhrjordh                                                                        1        -
E. Höö i Hemängen består af ekebackar, sampt hårdwals-
    blanda bladwall medh wäplingh                                                     -        -                10
    Jtem maawall                                                                                  -        -                16
    Jtem blandwall med någon skryn hårdwall ibland                          -        -                6
F. J trädhagen, hårdwalsblanda bladwall                                            -        -                12
G. En beteshaga till byn af berg, samt tall-
     och granskog med några löfbuskar uthi
    mulbete för 4 kohr.
H. Noch en dito af små gran- och biörk
    buskar uthi magert hårdwallsbete
    för 2 hästar åth hwardera
J. En kalfhage, af backar och biörk-
    buskar, skarpt hårdwalsbete
    Uppå bysens utmark /: den
    merendels består af
    berg och backar:/
    är någon ung
    tall- gran-
    eke- ene-
    och löf-
    buskar
    *
    (Texten fortsätter t.h:)                                                                 Åker              Sommar
                                                                                                 Tunnor Kappar    las höö
    * som hwarken till trinne, stafwer eller wedebrand förslår,
    muhlebete någorlunda till bysens tarff: Jntet fiskie allenast
R. 2ne åhlcanor uthi Slatteforssa åå, hwilka åboerne be-
    rätta för kårt tyd sedan hyt till byn warit häfdade,
    men medelst Slattforssa desse åboers continuerlige
    flyttiande af och till gårdarne, hafwa Slatteforssa
    herregårdz possessores såmedelst dem therifrån afstängt
    och åhl-canorne willia /dee/ sig tillwälla.

    Grannarna
Numero 1. Änkian Hustru Elin Andersdotter, gammalt
    frälsehemman 1 under Stureforssa sätegård,
    hafwer åker i det Wästra giärdet, leriord                                6        16
    Åker i Östra gierdet, lerjord med någon klappersten             4        24   
    Jtem skiörjord med dunglera beblandat                                 1        16
    Lerblanda öhrjord                                                                   -        16
    Höö i Hemängen, hårdwaldzblanda bla-
    wall medh wäplingh                                                                -        -                5
    Jtem maawall                                                                           -        -                8
    Bladwall med någon skarp
    hårdwall iblandh                                                                      -        -                3
    J Träthagen hårdwalls-
    blanda bladwall                                                                        -        -                6
A. 1 lyten särskilt åkerlycka
    biörklera                                                                                   -        7
b. Dito en af skiörjord                                                                 1        -
c. Item en dito af skiör-
    jordh                                                                                         -        14
    Jbidem hårdwalshö                                                                  -        -                1

(Text i högra spalten:)                                                                                  Åker             Sommar
                                                                                                                Tunnor Kappar   las höö
Numero 2 Änkian hustru Kierstin Andersdotter /frälsehemman 1/
    upförd uti byteslistan för gammal crono och
    till reef- skattläggning remitterat, är och så under Stureforssa säte-
    gård tilhörigt, har lyka i stångfall, samt åker och äng, så wäll
    som andre tilägor med föregående hemman.
e. Des utan åker i en särskilt lycka, skiörjordh                                            1        -
f. Noch åker i en dito skiörjord                                                                    -        28

Numero 3 Tooketorp Matts Jöransson Ett halft afgiärda frälsehemman
    under hans Excellens Herr Konglige Rådet och fältmarskalken hög-
    wälborne grefwe Niels Bielke.
K. Hafwer åker i det Norra gierdet, lerjord med någon klappersten ibland   4        -
L. Jbidem gruus och öhrjord                                                                         1        12
M. Åker i Södra giärdet, lerjord                                                                    4        16
N. Jbidem sandblanda lera                                                                            1        4
O. Jbidem gruus och öhrjordh                                                                       1        24
P. En äng, Lillängen kallat, af ekeskog och löfbuskar sampt
    hårdwall medh wäplingh                                                                            -        -                6
Q. Jtem Stoorängen, af några ekar och widebuskar sampt blad-
    walls blanda stertting till                                                                            -        -                12

Numero 4. Winstorp Pär Hansson Et halft afgiärda cronohemman
5. Hafwer åker i det Norra giärdet, leerjordh                                                3        12
6. Åker i det Södra giärdet, leerjord                                                              2        16
7. Jbidem skiörjordh                                                                                      1        8
8. Åker af ängen opptagen skiörjordh                                                           -        26
9. Noch åker i en lycka af utmarken upgiorder skiörjord                              -        14
10. En äng här till af hårdwaldsblanda bladwall med stertting                     -        -                16
11. Noch en dito, Korplöten kallat, och består af ekar sampt
    wyde och andra små löfbuskar, hårdwalshöö med wäplingh                    -        -                5
12. En beteshaga af ung lööfskog och muhlbete för 2 kohr.
    Giärdeshöö hårdwallsblanda maawall                                                       -        -                2

13. Taktorp 1/4 cronohemman är effterlåtet comministeren i
    Wist sochn till bohemman                                            
14. Hafwer åker i det Norra giärdet leerjordh                                                1        8
15. Lerblanda skiörjordh                                                                                1        24
16. J det Södra giärdet, lerjordh                                                                     1        16
17. Skiörlera                                                                                                   1        16
S. En särskilt åckerlycka af skiörjordh                                                           1        8
18. Äng straxt der utnär af hårdwall                                                               -        -                7
    Jbidem grof starrwall med fräken och bladwas ibland merendels
    alla åhr beswärlig at bärga                                                                          -        -                12
19. Hasselskoug öfwerlupen Lilängen består af hårdwall med1                    -        -                2
20. En beteshage af berg, samt eke- hassell- tall- och granskogh,
    magert hårdwallsbete för 3 a 4 kohr

21. Gabriel Larsson i Grimsmålen 1/4 afgiärde cronohemman tildelning
    under rusthåldh
22. Hafwer åker i Norra giärdet, lerjord med öhrsten iblandh                       1        20
23. Jbidem skiörjordh                                                                                     1        -
24. Åker i Södra giärdet, lerblanda skiörjordh                                               2        16

(Texten fortsätter i nedre, högra spalten:)
Littera et                                                                                                    Åker            Sommar
Numero                                                                                             Tunnor Kappar    laas höö
25. En äng här till, af hårdwall med några ekar iblandh                        -        -                4
    Hårdwalsblanda sterttingh                                                                  -        -                8
    Jbidem stertting                                                                                  -        -                4
26. Lillängen består af bladwall med widebuskar uthi höö                    -        -                2
27. En beteshaga af bara berg och några små tallbuskar, stå
     allenast der å hwar på bergen; Muhlbete mycket magert
    och skarpt: Fiskie i ån något medh noot och näät
    Alle desse ofwannämde 4 afgiärdade hemman nyttia skogh
    och muhlbete på bohlbyns utmark, iämte fiskie i åhn
    dhe som närmast der in till med sina gräntza.
28. Åker till soldatens torpp, skiörjordh                                                1        4
29. 2ne ängshumpar honom tildelte, bladwall                                       -        -                4
30. 2 stycken åhlcanor till Slatteforssa sätegårdh.
31. Skrinhultzängen lyder under prästegården här i Wist
    brukas för tyden till muhlbete, warandes i samma äng
    upbygt et torpp som hafwer åker dungjordh medh
    någon steen iblandh                                                                            1        10

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Slattforssa ägor möter
Lundz ägor möta här
Kongshagen möter här
Sörby ägor möta
Stureforssa ägor möta här
Tägneby ägor möta på denna sydan
Norrbärga ägor möta på denna sydan här
Esberga ägor i Landry sokn möta
Uggletorpz och Bogetorpz ägor i Landry sockn möta här

Åhlcana
Ek och hasselbacka
Taktorp
Wägen från Byn till Linköping
Linda
Utmark aff något granskoug och merendels iämpn plaan
till åker och äng duchtig
Skogzbacka
Uthmark aff något ung tall- och granskog
men mäst berg och odugligh beteswall
Slatteforssa åhn
Soldattorp
Eke och hassel backa med bergh
Gran- eke- hassel- och biörkebacka
Hampetäppa
Toketorp
Hårdwall med ekar uppå
Hårdwalls blanda stärttingzwall
Hårdwaldz blanda bladwall med wäpling ibland
Backa Bladwall
Kalftäppa
Wreta byy
Kalftäppa
Skrinhult
Backa
Grimsmålen
Backa
Eke- gran och hasselbacka
Backa
Maawall
Utmark af något eke- ung gran- tall- och biörkskog på,
mästedelen iämpn wall till mulebete och sådant tiänligh

Schala ulnarum
afmätt Anno 1695 af Niels Lundberg      


______________________________
1) Ovanför sista orden i raden står siffrorna  2, 3, 4 och 5