D18_166

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Tägneby i Wist sochn
och Hanekindz härad i Östergiöthlandz lähn belägit

(Text vid vänstra sidan av kartan:)
Littera                                                                                                  Åker           Sommar
et Numero                                                                                    Tunnor Kappar   laas höö
Numero 1. Änkian Hustru Elisabeth Olofsdotter, hafwer åker
    i Norra giärdet, grund lerjord medh sten och
    skiähr under                                                                                3        24
    Dunglera medh skiörjordh                                                          3        16
    Skiörjordh                                                                                   1        14
    Åker i Södra giärdet, lerjordh                                                     8        -
    Höö i Byängen godh hårdwall                                                    -        -                14
    Jbidem sterttingswall                                                                  -        -                2
    J Rääfängen hårdwallshöö                                                          -        -                3
    Jbidem maa- och starrwall                                                          -        -                4
    Jtem på ängelinda wid åhn bladwas med
    fräken                                                                                          -        -                4
    Giärdeshöö godh hårdwall                                                          -        -                2

Numero 2. Lars Persson hafwer äfwen lyka mycket
    i åker och äng som föregående des utan
    hafwa the bägge hwar sina /små/ kåhlgårdar och
    hampetäppor af gårdstompterne intagne.

(Text ovanför kartbilden:)
            Notarum Explicatio
Littera                                                                                                          Åker           Sommar
et Numero                                                                                            Tunnor Kappar   lass höö
    Tägneby har tilförende bestådt af 3 1/4 hemman 2 1/4 frälse och 1 crono, hwilkas
    ägor är till en dehl intagne här ifrån och lagde till Stureforssa sätegård,
    warandes detta ena cronohemman ibland dhe gamle byten till reef och skatt-
    lägging remitterat, och hafwa alla så wähl the afhyste som bebygde hemmanen
    tilhopa
A. Åker i det Norra giärdet, skiörjord med sten och skiär under            7        16
B. Jbidem dungleera medh skiörjord                                                       7        -
C. Skiörjord                                                                                              2        28             
D. Åker i det Södra giärdet, lerjord                                                         16        -
E. Åker i Östra giärdet som brukas wid denne tyden under Stureforssa
    herregård, leerjord                                                                                19        -
F. Jbidem leermylla medh swart mylla beblandat                                    3        -
G. Sidländig lera                                                                                       2        -
H. Dungjord                                                                                              3        - 
J. Lera med gruus och öhrblandat                                                             7        -
K. Byängen består af berg, ecke- hassell- tall- och något ung ahlskog,
    sampt godh hårdwall                                                                             -        -                28
    Jbidem sterttingswall                                                                             -        -                4
L. Räfängen består af berg med något tall- och granskog uppå hårdwalzhö  -   -                6
    Jtem maa och starrwaldh dito                                                                -        -                8
    Giärdeshöö af godh hårdwall till                                                           -        -                4
    Emellan det Södra giärdet och åhn är en lyten ängelinda som
    wäxer bladwas med fräken till                                                               -        -                8

    Bysens utmark den ganska ringa är, består merendels af berg sampt
    något ung tall- och granskog till trinne, men förslår intet till we-
    debrand, muhlebete förslår ey heller till bysens tarff.
    Fiskie utj åhn som rinner der utnär mycket ringa, allenast om
    wåhren med näät, miärdar och dämpenoot fåås giäddor, mört,
    åbbor och braxenbankor, och hwarken lönar tydspillan eller
    fiskie redskapens widh macht hållande.

Numero 3. Stoohagstorppet, Botwidh Ohlsson
4. Hafwer åker i den Södra lyckan, skiörjordh                                        1        16
5. Åcker i den Norra lyckan dito jordmåhn                                             2        4
    Höö i samma lycka, maawall                                                               -        -                1
6. En lyten äng der uthnär af måssigh hård- och fnuggwall                    -        -                3
7. En åkerflått lyder under Säby sätegård här i sochnen, af lerjord till   -        20

    NotaBene denna åkerflått, förmenes wara den ängen, som räntar ½ Lispund smör, den
    höglofliga Kongliga reductions commission uti des hyt till landsorten affär-
    dade byteslista, påföra fordom kongliga rådet och drotzen sahlige grefe
    Gabriel Oxenstierna Gustafson, den 28 januarii 1618 hafa emot annat wederlag
    bekommit ifrån Konglig Mayestät och cronan effter den och för några år tilbakas wa-
    rit äng, doch som man här om är något owisser, särdeles emedan
    inga der wid giltiga skiähl ännu af wederböranderne äro fram-
    wiste, blifwer hwars och ens rätt der utinnan förbeållen:
M. En stoor beteshaga som är tagen af bysens samfälte ägor och lagdt
    under förnembde Stureforssa sätegård, till stoohaga beståår
    af berg samt ung granskog med något ung löfskog på sombliga ställen.
8. 9 stycken ängstegar uthi ofwannämbde Rääfäng till prästegården
    här i sochnen af maawallsblanda starrwall                                        -        -                4
9. Soldatetorp
10. Hafwer åker straxt der omkring, sandjordh                                    -        20
11. En ängspark uti Rääfängen hårdwall                                              -        -                2

    Grannarna som allenast bestå af 2ne bobygde gårdar lyka stora i bya-
    måhl, den behåldna åcker och äng uträknadt dem emillan effter dhen
    proportion som ther nu för tyden innehafwa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wreta ägor möta på denna här sydan
Stureforssa herregårdz ägor möta på denna sydan
Sturforssa hästehaga möter
Rysnääs och Öfwerby ägor möta här
Kyrkioherdens och Huusby ägor möta här
Norrbärga ägor möta här

Soldatens ängh
Oduglig backa
Soldate torp
Oduglig backa
Hårdwallzäng
Bysens utmark består aff berg samt tall- och granbuska
Afswediat park
Beteshaga till Stureforssa af bergh
och ung granskog samt något ungh
lööfskog på somblige ställen
Linda maawall
Tallbacka med bergh
Ahlskog med hårdwall
Hårdwall
Biörkebacka
Eeke- och hasselbacka
Stureforssa diuursgårdzhage aff berg samt tall- gran- ecke- och
annan lööfskoug uthi
Stärttingzwall
Hårdwall
Oduglig skogz-backa
Tägneby åhn
Tägneby
Skogzbacka
     
Schala ulnarum
Afmätt Anno 1695 af Niels Lundberg                                                      
  .