D18_169

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Wälborne Fru Christina Hårds
ladugårdh Lädingelunda by belägen i Östergiöt-
landh, Hanekindz häradh Kiärna sochn,
2 ½ fierdings wägh ifrån Linkiöpingh liggan-
des straxt wedh stora landzwägen som
löper ifrån Lineköpingh åth Möhlby
affmätt rytat och calculerat aff
vndertecknadt Anno 1694

    Notarum Explicatio
                                                                                                              5 stänger får         
                                                                                                        Tunnor Cappar   Lass
    Lädingelunda byes beskrif-
    ningh som hafwer fordom bestådt
    af 4 hemman och 2ne uthiorder
    af hwilka 1 hemman som tillförende
    warit 5 stänger, men nu en vthiordh
    tillagdt om 4 stänger, blifwer i bymål
    9 stänger på Niels Perssons gårdh
    whar aff afdrages 5 stänger som
    är kiöpt aff Herr Lars Grub a 4 ½ Pro Cento
    Anno 1639, och föllier nämbligen

A. Niels Pärssons gårdz byggnings tompten
    om 9 stänger till hoppa hwar aff
    afdrages 5 stänger och 4 stång blifwer igen
                                                                      4 stänger får           
                                                                Tunnor Cappar   Lass                                                  
     Norra gärdet
B. Eett åhrs vthsädhe sandiord                1        20 8/9                     2        2 1/9
C. Flåttlera                                               -        19 5/9                      -         24 4/9
D. Styf godh leera                                    -        22 2/9                      -        27 7/9
E. Sandblandat leera                                1        18 6/9                     1        31 3/9
F. Skiör leera                                            1        10 6/9                     1        21 3/9
G. J. 2ne åcker lyckor sandiord af 3 tegar -        28                          1        3
    Giärdes höö                                           -        -                8/9        -        -                1 1/9

    Södra gärdet
H. Andra åhrets vthsädhe sandiordh        4        18 6/9                    5        23 3/9
J. Sand och öhr jordh                                -        16 4/9                    -        20 5/9
K. Skiör leera                                            -        8 8/9                      -        11 1/9
L. Godh leeriordh                                      -        14 6/9                    -        18 3/9

M. Norr ängen består af tufwigh
    och mager hårdwall, kan kasta af
    sigh höö enär medelmåttigh hööwäxt är    -    -                4          -        -                5
N. Biälckängen medelmåttigh hårdwall    -        -                1 7/9     -        -               2 2/9
O. Kyrck ängen bewäxt af små biörk, tall
    gran och wideskogh ängewallen är af
    stägg och fnuggwall till höö                 -        -                2 2/9     -        -                2 7/9
P. Twänne beteshagar bewäxt af
    tall och någon gran till medelmåttigt
    gårdefångh, sampt ryss till wedebrandh
    medelmåttigt mulebethe
Q. Humblegårdh om    200 stänger

Numero 1. Lars Jönssons hemman frälse 1.
    Hafwer i bymål    9 stänger

    Norra giärdet
2. Eett åhrs vthsäde sandiordh                -        -                -            2        27 4/23
3. Flått leera                                            -        -                -            1        9 11/23
4. Styf godh leera                                    -        -                -            1        14 13/23
5. Sandblandat leera                                -        -                -            3        3
6. Skiör lera                                             -        -                -            3        19 10/23
    Gärdeshöö                                           -        -                -            -         -                    2

(Text i högra spalten:)
Numero                                                         Tunnor Cappar       Lass
7. Andra åhrets utsäde sandiord                    10       23 22/23   
8. Sand och öhriordh                                      -        25 10/23
9. Skiörleera                                                   -        29 17/23
10. Godh leeer jordh                                      -        26 14/23
11. Vthsädhe af 2ne sandlyckor består
    af 5 tegar sandiordh                                    2        26 1/4
    Höö aff Norrängen    litera M                     -        -                    9
    Höö af Bielckängen  Litera N                    -        -                    4
    Höö af Kyrkängen    Litera O                    -        -                    5
13. Twänne stycken beteshagar be-
    wäxt af någon tall och gran
    skogh måssigh liungmark.
14. Humblegårdh om     250 stänger.

15. Daniel Andersons frälsehemman 1
    Hafwer i bymål    9 stänger
    Detta hemman hafwer lycka stoor
    Proportion, så i åcker, som ängh,
    medh näst öfwer ståendhe gårdh
    som är litererade medh Numero 2, 3, 4
    Numero 5, 6, Numero 7, 8, 9, 10.
16. Twänne stycken bethes hagar bewäxt
    af gran, tall och någon börkeskogh
    medelmåttigt mulbethe.
17. Humblegårdh om    200 stänger
18. Twänne åcker lyckor sandiord               2        6 ½

19. Måns Larsson frälse    ½
    Hafwer i bymål    5 stänger

    Norra gärdet
    Eett års vthsädhe sandiord Numero 2        1        18 15/23
    Flåttleera                     Numero 3               -         23 1/23    
    Styf godh leera            Numero 4               -         25 20/23 
    Sandblandat leera        Numero 5               1        23 
    Skiör lera                     Numero 6               2        3/23
    Gärdes höö                                                  -        -                    1 1/9

    Södra gärdet
    Andra åhrets uthsäde sandiord Numero 7      
    Sandh och öhriord                Numero 8
    Skiörleera                             Numero 9
    Godh leriordh                       Numero 10
    Höö aff Norrängen        Littera M            -        -                    5
    Höö af Bielckängen       Littera N             -        -                    2 2/9
    Höö af Kyrkängen         Littera O             -        -                    2 7/9
20. Een betes hage bewäxt af gran
    och någon börkeskough medel
    måttigt mulebethe

    Torpen
21. Torpet Kiärr som Jöns åbor
22. Eett åhrs vthsädhe sandiord                    1        21 3/4
23. Andra åhrets vthsäde sandiord                2        8 ½

(Texten fortsätter i spalten t.h. om kartbilden:)
24. Nybygget Långh kiärr som
    Jöns Carlsson åboer.
    Hafwer jntaget aff vthmarken
    twänne planer till hwardera
    åhret, som medh tyden en deel
    kan vpgöras till åcker med syd
    ländigh marck, som kan sees
    aff Numero 25.

26. Trägårdz torpet som Måns Staffanson
    åboer
27. Eett åhrs vthsädhe sandiordh                    4        14 1/4
28. Andra åhrets vtsäde sandiord                    2        22 1/4
29. Höö aff ängen är mager och
    skrin hårdwall                                            -        3
30. En lyten kalfwehage

31. Klämes torp som Lars Olsson åbor
32. Eett åhrs vthsadhe sandiordh                   1        27
33. Andra åhrets uthsäde sandiord                 1        10 3/4
34. Höö af en lyten ängh
     bewäxt medh små börkeskogh                  -        -                    3 ½

35. Smedstorpet wedh Cappels broo
36. Eett åhrs vthsädhe sandiord                     1        17 1/4
37. Andra åhrets uthsäde i hem-
    lyckorne                                                      1        16 ½
38. Höö af hemlyckorne och en lyten
    hage bewäxte af små börkeskogh hårdwall    -    -                   3
39. Een betes hage samfält till hela byen
40. Een ängh som kallas Klämet
    torps ängen bruckas och häfdas
    till sätegården Laglunda
    ähr måsswall kan bekomma
    till höö enär medelmåttig hööwäxt är        -        -                11

    Flere lägenheter finnes intet

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Sorforss ägor mötha och gräntza på denne sydan
Tokarp ägor mööta
Fyst? ägor möta
Råsteen
Gäbbårp ägor mötha
Frössle ägor mötha här
Råstenar
Kiärr ägor mötha
Stoore landswägen ifrån Möhlby till Linkiöping           
Caple gårdh
Kaple broo
Caple gårdh
Lagelunda
Miölqwarn
Lagelunda säthegårdh
Lagelunda ägor och åckergärden mötha på denne sydan
Lagelunda äng möther
Lagelunda kohage möther
Forssa ägor mötha på denne sydan

Kalfwe hage

Schala ullnarum
Anders Wetterman