D19_007

(Svårläst text, svag inskanning. Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer een twistigh parck emellan Kalerum gårdh och Holum
byy j Gryth sochn och Hammarkinds häradt

    Notarum Explicatio
Numero
1. Öfwer Kalerums ock Hosum boernes rågång sin emellan
    som begynnes widh ett hornskiähl på Harnberget som skillier
    Hosom, Nygårdh och Kalerum ägor om hwilcket inte twistas.
2. Der ifråån öfwer Röömåssen till Kåhlwyks eller Kiärwyks ber-
    gen hwarest ett trångt sund är emellan bemelte berg som
    wattnet nedflyter i Broosiön uhr Röömåssen höst ock wåhr.
3. Sedan öfwer Bersiön till Kalerumahult efter Linien, der om
    bemelte åboer i Hosum medh Kalerum gårdh intet twista. Eme-
    dan bemelte Kalerumehult uti een syne domb Anno 1626 emelan
    Kalerum ock Hosum boernes ägoskillnat hållen upföres ock
    nampgifwes.
4. Kalerumne hult upwyste wälborne Öfwerst leutnanten Herr Jo-
    han Dufwa at taga sin begynnelse wed den kullfälte stoe-
    nen i Bergsklyften emillan wägen ock siööstranden
    hwilcken Jöns Andersson i Kaleruma siälf berättat wara
    skillnaden emillan Kalarum ock Hosum till hwilcken Jöns
    Anderson åhret för än han reste ifrån Kalarum har hafdat
    een swedh till Kalarum.
5. Sedan gick råsträngen alt effter wälborne befallningsmans Her
    Jönsons tillyka med nembdemännenes besichtning uthj begge
    parternes närwaro, hålden 1693 den 21 juny /: emillan Kallerum
     ock Hosums ägor :/ till en liggiande slätt kantig steen på
    Höfwerbergs klint, som i förra att wara upsatt för en wysare ängsång
6. Der ifrån till berget öfwer för Hindrukh Dahl. Der wid stod en
    trekantig stående steen an? 1 1/4 aln hög, hwilcken steen för en
    rätt wysare approberas.
7. Ofwan för Gunilkiäret och Bergsbrincken upwiste effter sy-
    nen en fiöltun stående steen eller wysare.

(Text i mellersta spalten:)
8. Widare på andra sidan om Gunilekieret upwistes en wysa-
    re wid nampn Tiäckhall.
9. Ähn wydare upwistes som en wysare een kullrig stående steen,
    på en bergsklint som kallas Sandudden.
10. Der näst till ett hornskiähl widh Hielms eng hwarest Ho-
    ssums, Marsatters, Kalarums och Båckermåhla ägor stö-
    tha tillsamans ock mötas, åt effter 1610 och 1626 åhrs
    dombars sampt Hammarkinds häradh ransakning; be-
    finnes att Kalarums ägor taga sin begynnelse med
    Mahrsätters wedh Hielms ängh ock
11. Der ifrån åth een ledesteen, ståendes mitt för ett öde-
    lagt totp, Skräddaretorpet kallat, öde
12. Sädan till Flysan uti Häst hags udden, hwilcken rå-
    gång Hossum boerne för tyden kalla sin
13. Willia för den skull Hosumboerne tillägna sig ägor-
    na in till ett upgrafwit dike af Kalerums boerne
    om 1 ½ alns bredt hwarigenom wattnet nederlöper om
     wåhrtyd uhr Boosiöns wyken, neder i Hultet till
    en lyten åhlkista som Kallarum fordna tyder up-
    bygdt.
14. Sedan öfwer ett jemflot ängakiär, der af Hosum
    boerne sig hälften willia tillägna.
15. Sedan neder uthi Treehörningrn förby Kalarum gårdh
    till Flysan uti Häst hags vdden, emot bägge dombens
    innehåldh. Ty effter 1626 åhrs domb sträcker Hosumbs
    ägor sigh allenaast till Hultet och till Hästhagen, hwa-
    rest han då hafwer legat uti eller

(Text i högra spalten:)
Jfrån linien, hwarcken willia eller till
äfwentyrs kunna Hosumb boerne upwysa.
Tillägnar ock 1610 åhrs domb Kale-
rums ägor at taga sin bebynnelse
emot Marsätters ägor ifrån Horskiäl-
let wid Hielms eng, till en steen
wid Flysan widh Hästehags udden
och sädan wydare så långdt som ägor-
na sträckia sigh tillsammans
effter dombens jnnehåldh.

(Text t.h. om kartbilden:)
16. Jngen på Hästhagsudden mwal 1 lass höö
17. Torpet Qwällebo hafwer åcker talljord 6 ½ kappar
18. Jtem engkiär ock skårpen hårdwal ½ lass höö
19. ??attie? Uglas torp hafwer åker talljord 11 ½ kappar
20. Jtem eng af kiär och stenig hårdwal 1 lass.
21. Hagen /: består :/ på twisteparcken mehren
    deel af oduglige berg, uppp bemelte berg
    ståer berg tallar på somblige stälen, smått
    uthuus timber emillan bergen; små må-
    sar ock kiärsanck jtem dahlar med små
    löfskog ehwarest och medelmåttig boskaps
    beete funnes.
22. Kalarum hafwer ganska ringa hem-engh
    af starr och skrin hårdwall till högsta 3
    lass höö, åkren består af skrin hwit-
    lerjordh, som i detta åhr bär ringa ock
    deels ingen säde så att den gården synes intet
    hafwa att mista der han skall kunna draga sin
    ränta.

(Text på kartbilden)  
Flysan wid Hästhags udden
Klarsätters ägor
Kalarums gårdh
Treehörningen
Twisteparken
Engiekiärr
Kalerums hult
Högebergs klint
hindig dahl
Gunila kiärr
Kale-rums ägor
Harabergen
Röömåssen
Stålwyks bergen
Sidkiärwyken
Boosiöen
Hosum ägor intill Hielms ängs hornskiähl

Scala Ulnarum    
Affmät och förferdigat Anno 1695 aff
Jacob Wernsteen