D19_009

(Kartakt inskannad i flera delar:
D19_008 baksida
D19_009 Rubrik och senare text, kopia
D19_010 Senare bifogad text
D19_010 Text Notarum Explicatio och kartbild.

Rubrik:
)
Geometrisch Charta öfwer Tornby i Styresta sochn
Lösings härad och Östergiötlandh

(Senare text:)
Copia
Törneby 3/4 hemman frälsse i Styrsta sochn
beläget, har i byamåhl 2 ½ stång och
ett ågiäll. Samt huus och
byggningstompt, derpå fins en
trägård af några kiärssbärs-
trän samt en liten humble-
gård af 20 stänger
                                                                                  Tunnor Cappar    Lass
    Åker
J det Södra giärdet sandmylla                 á 6 kornet        1        -
    Dito sämbre                                         á 4 kornet        2        12
    dungblanda leera                                 á 3 kornet        3        ½
    dungjord                                              á 3 kornet        -        26
J det Norra giärdet lerblanda dungjord   á 3 kornet        -        10
    Sicklera                                               á 3 kornet        -        22
    Sandmylla                                           á 4 kornet        2 
    Sand och öhrjord                                á 3 kornet         2        20
J en täppa wid Öhrkullen hafwer denna
    gård allenast 3 spiäll sandjord            á 3 kornet         -        6
J Löf sweden en täppa af sämbre sandjord á 3 kornet    1        -

    Äng
Een äng till byen samfält af skarp hårdwall
    till denne gård i medellmåttig åhrswäxt                     -        -             4
Giärdes höet afbetes för dragare i bergsle-
    tyden
    Hagan              
Een samfält koohage derest är bete för 3ne
    koor på denne gårdhs andehl, men ingen
    skog.
Een liten hästhaga till 2ne hästar till
    denna gård enskylt; Skog af små
    gran till wedebrand dugelig
                                                Een
                                                            _____________________________
                                                               Transport        14        ½            4

  (Denna senare bifogade text fortsätter på D19_010)