D19_011

(Kartakt inskannad i flera delar:
D19_008 baksida
D19_009 Rubrik och senare bifogad text
D19_010 Senare bifogad text
D19_011 Text Notarum Explicatio och kartbild.

(Hela rubriken kan läsas under D19_009:)
Geometrisch Charta öfwer Tornby i Styresta sochn
Lösings härad och Östergiötlandh

(Text här:)
           
Notarum Explicatio
                                                    Frelsse 3/4                    Crono 3/4                        Crone 1/4  ½                1 skatte hafwandes         Frelsse ½
                                                 2 ½ stång i årgiel             2 ½ stång i årgiel            5 stänger                      åtings jord i Kumble      2 stänger
                                                                                                                                                                       by Tingsta sochn           2 årgiel 
                                                                                                                                                                       Wäster?? Tunl?   
                                                                                                                                                                      
3 ½ stång 2 årgiel 
                                                            A                                B                                        C                                    D                                E                               
                                               Tunnor Kappar Höö las  Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunor Kappar Hölass Tunnor Kappa Hölass
Numero
    Norra gierdet
1. Sandmylla                            3        12 ½        -            3        12 ½        -            6        18                -        4        26            -            2        27              -
2. Leermylla                             3        11/24       -            3        11/24       -            5        26 3/12        -        4        28 7/12    -            2       16 17/24    -
3. Dungjordh                            -        25 5/6       -            -        25 5/6      -            1        18                -        1        4 2/3        -            -        21 2/3        -

    Södra gierdet
4. Leerblandat dungjordh        -       9 163/192    -          -        9 163/192    -        -        19 12/192     -        -      13 188/192  -          -       8 50/192       
5. Leerjordh                             -       22 27/96      -          -        22 27/96      -        1        11 3/24        -        -       31 15/24     -          -       18 33/48  
6. Sandmylla                           4      19 43/48       -          4       19 43/48      -        8        30 3/12        -        6      17 11/12      -          3      28 1/24  
7. Öhrkummels Teppan
    Öhrjordh                              -       31 11/15      -          -        31 11/15      -        -        -                    -       1       13               -           -        -                -   

    Höäng
8. Hård och blawall                 -        -                7           -        -                  7        -        -                  13        -        -                 9         -        -                5    

    Enskylte hagar
9. En hage af skiön gran barkeskugh1 bete till 4 koor
10. Jbidem en hage af 4 kobeter ingen skough
11. Jbidem slätt af afswediat hage bete till 6 koor.
12. Dito en af 4 koobeter
13. Dito en af 4 koobeter
14. Samfälte hagen af små enbuskar ibidem 1 koobete på stången
15. Uthmarken af små gran och tallebuskar och och2 bete af intet wärde
    Gierdzle och wedebrand måste hämptas på häradzmarken Kåhlmålen
    1 ½ myhl der ifrån. Åkeren brukas 6 tundeland med ett par dragare
    ½ myhl landzwägen till Norkiöping och qwarn. Desse gårdar hafa all
    sin wining och handel af spannemåhlen dess uthan inga fleera lägenheter

(Text på kartbilden, först runtom medsols t.h.:)
Dagsbergs ägor
Liunga ägor sträcka sig hit
Kålsta ägor stöta här intill
Grimbo ägor
Prestegårds ägor
Sickla ägor stöta här intill
Fröberga ägor
Wibbersta ägor stöta här in till
Gillerhelle ägor
Gillerhelle

Såldatetorp

Afmät och förferdigat Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen

(Text i nedre marginalen t.h:)
Reviderad 1728
och approberad

______________________________
1) Fel för skough
2) Och skrivet 2 gånger