D19_013

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Berga j Styresta sochn och Lysings häradh j Östergiötelandh belägen.

Berga består af
A. En full skattegård om 7 ½ stänger
o En skatte utjord till samma gård om 2 stänger } 9 ½
B. En half skattegård om 3 ½ stänger
C. En half skattegård om 3 ½ stänger
    Desse gårdar hafwa inne med sigh en skattefrelse uthjord } i Huusbys
D. En frelse gård om 5 stänger                                               } alla ägor
    hafwer inne med sigh een crono utjordh                             } om 4 ½ stångh
F. En ½ cronogård förmedlat till 1/4 om 3 stänger                 } hwilcken by
   som refas                                                                                ligger i gärdeslag
                                                                                                   med Bärga

    Notarum Explicatio
                                               9 ½ stång              3 ½ stång          3 ½ stång             5 stänger        3 stänger
                                             Tunnor Kappar  Tunnor Kappar  Tunnor Kappar  Tunnor Kappar Tunnor Kappar
    Södra gierdet
1. Sandjordh med mull              4    10 3/4        1    19 1/8          1    19 1/8            2    9              1    11                 
2. Sandblandat leera                  5     3 1/4         1    28 3/4          1    28 3/4            2    23            1    20  
3. Öhrjordh                                3    11 ½          1    7 ½              1    7 ½                1    24 ½        1    2          
                                 Summa    12    25 ½         4    23 3/8          4    23 3/8            6    24            4    1 3/4  

    Norra gierdet
4. Sandjord med mull                2    17 3/4        -    30                -    30                    1    10              -    25
5. Leerjord                                4    28 1/4        1    25                1    25                    2    18 1/4       1    17 ½
6. Spick och röhleera                2    23 1/4        1    -                  1    -                       1    13 3/4       -    27  
7. Dungjordh                             2    26 1/3        1    1 ½             1    1 ½                  1    15 2/3        -    28   
                                 Summa    12    31 7/12     4    24 ½           4    24 ½                6    25 2/3       4    2 1/3


                                                9 ½ stänger       3 ½ stänger      3 ½ stänger          5 stänger        3 stänger
                                           Tunnor Kappar  Tunnor Kappar  Tunnor Kappar  Tunnor Kappar Tunnor Kappar
                                                    Lass                  7 stänger  Lass                        Lass
    J Siöängen
8. Höö maawall                             5                                      3 ½                         1 ½                        -  
    Jtem i Hassleängen
9. Fnugg, skryn och måssigh
    hårdwall                                     5                                     3 ½                         2 ½                        -
10. Ett knecktetorp till skat-
    tegården b./c. öhrjordh              -    16 
    Dito till b. c. sanjordh               -    12
 
11. Beete uthj koohagen till een
    koo på stången.
    Jbidem fångeskough
12. Uthj hästehagen war beete
    när åkeren bruukas, dess
    uthan godt beete på härads-
    marcken,
    Syltan och intet af wärde
13. J Rörswyken dock finns der
    godt siööfoder.

    Dee twänne halfwa skattegår-
    dar C: B hafwer een utjord till
    sammans uthj Huusby om
    4 ½ stångh.
    Dito hafwer cronogården een
    ängiehump brede wid Kongs-
    ängien åhrlig höö wext
    maawall 4 lass.
    denne ängehump är refwadh
    och stär på Kongs ängs Cartan
    j samma sochn och häradh.
    Desse gårdar hafwa 1 ½ myl
    till häradsmarken Kåhle måhlen
    derest de timber och wedebrand
    hämpta måste. Jtem gärdsel.
    Åkren brukas 4 tunnelandh wid
    hwart par dragare.
    Hafwandes ½ myl till Nor-
    kiöpingh och qwarns.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lindöö gårds ägor
Dömmesta ägor
Husby ägor

Rörswyken
Skiön granskoug
god betesmarck

Scala Ulnarum
Afmäth och förfärdigat Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen