D19_015

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Kongs ängen i Sanckt Jahannis sochn
och Lösings häradh

Kongsängen wyd Norkiöpingh belägen
tilförende legat under Jahannisborgs slått, men nu in-
delt under rustningh

            Notarum
            Explicatio

Littera                                Numero
A. Godh hårdwall                161
B. Jtem skryn hårdwall        50
C. Mawall godh                   25
D. Sältingswall                    75
E. Stertingswall                    10 ½
    Summa                321 ½

    Jbidem en crono
    humpp till Berga, afmätt Anno 94
     till cronogården jbidem om 3 stänger
F. Till höö aff ma- och säl-
    tingswall                                            4

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Husby ägor
Dömesta ägor
Husby
Tornby
Bärga
Dömesta
Häradswallen
Syltan
Stads prästegårds ägor
Ladugårds ägor
Crono-hump

God mawall
God och bördigh hår-wall
Fordom åker nu skryn hårwall när törck-åhr infalla
Skarpen hårdwals backe
Lada
Stertings wall
Sältings-wall
Berga
Godh och bördigh hård-wal
Sältings (wal)

Scala Ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1693
aff
Jacob Wernsteen