D19_020

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Gullborgh i Tingsta sochn och Lösing härad belägen
j Östergiötelandh

Gullborgh beståhr af 3nne hemman af hwilcka är en skatte: en crone och een frällssegårdh
                        A                                            B                                            C
Rusthål Skattegården hafwer 6 stänger:    Cronegården 3 stänger: och Frällsegården 3 stänger belägen på slättbygden.

    Notarum Explicatio   
                                                             A                                    B                                    C
                                                        Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass 
  Södra giärdet
1. Godh leerjordh                                6        8            -            3        4            -                3        4            -
2. Dungjordh med leera beblandat      -        26           -            -        13          -                -        13 
3. Sandblandat leera                            2        31          -            1        15 ½      -                1        15 ½      -

    Norra giärdet 
4. Godh leerjordh                                3        26          -            1        29          -                1        29 
5. Leera med öhr beblandat                1        18           -            -        25          -                 -        25         -    
6. Dunghjordh                                     2        8            -            1        4            -                1        4           -
7. Sandblandat leera och helften
                         flåtleera                      6        12          -            3        6            -                 3        6          -
8. Godh leerjordh på humparna till skattegården
    NotaBene J een utjordh indelt på rustningh stommen jbidem: A
9. Jtem godh leerjordh på humparna till cronegården             1        3
    Dito een utjordh cronan behallen indelt på Jagar staten
10. Wäster ängen af hårdwall och maawall
    Jtem stärtings wall
11. Lillängen af god maawall            -        -            6            -        -               3                -        -        3
12. Mackengen medh ekeskough uthj, men dock
    ringa af wärde effter den stora widz innehåll
    af stertingswall                               -        -            7            -        -              3 ½            -        -         3 ½

(Text i högra spalten:)
            A
13. Skattegårds beteshage, af nöd-
    torftigt giärdsle och wedebrand,
    sampt muulbeete till 10 koor.
            B
14. Cronegårds beeteshage, een lyten
    skougs backe som mycket wäll
    är tiänlig till fångh, beete
    till 4 koor.
            C
15. Frälsegårds beeteshage, en dehl
    af skiön granskough till giärds-
    le och wedebrandh sampt mule-
    beete till 4 koor.
16. Jtem upjorda linder till frelse
    gården af dunghjordh    2 tunnor 22 kappar
   
Åkren giödes medh torf och giödsel.
3. Tuneland brukas / ? / hwart par dragare.
    
Är belägit wid landswägen, emällan
städerna, till Norkiöpingh 3/4 myl ibidem qwarn
till Sörkiöpingh ½ myl
Till kyrkian 1/8 myl.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Lundby ägor
Aggetomta ägor stöta här in till
Kaltorps ägor
Mykelby ägor
Prestegårds ägor
Bålsta agor
Kumleby ägor
Bålsta ägor

Scala Ulnarum
Affmät och förferdigat Anno 1693
Jacob Wernsteen