D19_022

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Kaltorp i Tingstad sochn Lösings hä-
rad och Östergiötlandh

Kaltorp består af 2nne frelsegårdar och lyka
stoorlek belägne på Slättlandet hafwa ägor tillsammans

    Expliactio Notarum
Numero                                                                A                                    B
                                                                    Tunor Kappar Hölass Tunor Kappar Hölass
    Södra gierdet
1. Leermylla                                                    4        7            -        4        7            -
2. Leerjordh                                                     1        3½         -        1        3 ½
3. Sanjordh                                                      3        18          -         3        18    
4. Dungjordh                                                   1        16          -         1        16        -   
                                                        Summa   10       12 ½      -        10        12 ½
 
    Norre gierdet
5. Leermylla                                                    2        -            -         2        -          -
6. Sandblandat leerjordh                                 4        2 ½        -        4        2 ½      -          
7. Sandjordh                                                    1        17 ½      -        1        17 ½
8. Dungjordh                                                   1        25          -        1        25   
                                                         Summa   9        13          -        9        13

     Hööängh
9. Hemängiarna af hårdwall    {med 2ne tegar    -    -            6        -        -            6
                                                 {i Grönhögs ängh  
10. Dito mawall                                              -        -             4        -        -            4
B. På tegskiftet uthi Smeby ängh i samma
    sochn och häradh westernorr ifrån gården
    1/4 myhl af hårdwall                                  -        -             1        -        -            -
A. Tegskiffte i Munckängen wyd Dää i samma   
    sochn och Bierkindz häradh wester ifrån går-
    den 1/4 myhl ibidem tufvigh hårdwall       -        -            -        -        -            1   
                                                 Summa          -        -            11      -        -            11
11. Vthi 2ne hagar 4 koobeter till hwar-
    dera gården, ingen skough till fångh eller wedebrandh, uthan
    måste sådant kiöpa eller hämpta på häradsmarkerna en
    eller 2 mihl der ifrån, åkeren brukass åhrligen 3 tunland med ett par
    dragare.

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen

(Text t.v. om stora kartbilden, nedtill:)
Åkeren giödes med gössel och tårf, giärdessgår-
darna hägnas med trinne och stafer, en half
fierdings wägh till Norkiopingh Söderkiöpingh och
till qwarn.

Plantan utwysar dess uthan alla dess
lägenheter.
Såldaten hafwer sin åcker och ängh af bönderna.

(Text på stora kartbildan, först runtom medsols:)
Aggetompta ägor sträckia sig hyt
Stoora Grönhögs ägor
Mykel-by ägor
Gulborgs ägor

Soldatetorp
Myckelby äng
Ekebacke

(Text lilla kartbilden uppe t.v.:)
J Smeby äng hafwer Kaltorp 1 stång af 17 i tegskifte, hwarest
Frälse gården i Smeby begynner den södra hufderåhn med 5 stenger. Dernäst
Skatterusthållet med 6 ½ stång. Dito till wästra frälsse gården B. i Kaltorp
1 stångh: Dett nårra skatterusthållet 4 ½ stångh Facit 17 stenger.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Smeby ägor
Hagby ägor
Steens ägor på denna sidan

Skarpen hårdwall
Sydlend hårdwall
Medelmåttig god hårwall

Diagonal på Smeby
Diagonal påTingstad kyrckia
Hagby
Diagonal på Steen
Diagonal på Åhsselsta

(Text till lilla kartbilden i mitten:)
Munckängen derest Kaltorp hafwer 2 stenger af 18 i teg-
skiffte med Almesta Myckelby och Däh som nu kallas Fransbergh.
J Tingstad sochn och Bierkinds häradh belägen.

(Text på kartbilden, först runtommedsols:)
Myckelby ägor
Alms ägor
Biärka ägor
Dähs ägor
Fransberg som tilförende kallades Däh

Stertins wall
Tufwig hårdwall