D19_024

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Tohrskiär 1/4 deel belägit på hä-
radsmarcken i Kåhlmåhlen Krook Eek sochn och Lösings häradh.
j Östergiötelandh

    Notarum Explicatio
Numero                                                        Tunor Kappar Höö-lass
1. Uthj begges åhren på twenne små lyckor
    ähr utsädee aff öhr och flåthsandh                1

    Höö
2. Hårdhwall                                                      -        -            9
3. Jtem starr på någre kär-pussar                       -        -            1 
    Fyske medh landnoth utmed stranden
    Jtem med skiötar på häradswatnet
    Jngen hagen finnes här till
    doch är på häradz marken godt
    bete för både stoor och små boskap
    medelst wallgångh och gran acht for odiur
    Timber, gersle, och wedebran, till nötorft
    på Kållemåhlen.

(Text på kartbilden:)
Härads marken
Löfskogh
Berck hasel och ahl
Bråwyken

Scala ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1694
aff Jacob Wernsteen